Список літератури до книжкової виставки «Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог», до 60 –річчя від Дня народження

Список літератури до книжкової виставки «Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог», до 60 –річчя від Дня народження

 

 1. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : колективна монографія / автор. колектив: М. О. Кириченко, Н. Г. Ничкало, А. О. Молчанова, Н. І. Клокар, В. В. Олійник, О. М. Отич [та ін.] ; за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Серегеєвої. – Київ : Вид-во Інституту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с.
 2. Всеукраїнська громадська організація «Консорціум закладів післядипломної освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, громадська спілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» / ред. кол.: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. М. Топузов, С. О. Сисоєва [та ін.] // Національна академія педагогічних наук України – 25 років. – Київ : Альфа-Віта, 2017. – С. 96−97. (Про М. О. Кириченка).
 3. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України / ред. кол.: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. М. Топузов та ін. // Національна академія педагогічних наук України – 25 років : інформ. довідник. – Київ : Вид. дім «Сам», 2017. – С. 122−126. (Про М. О. Кириченка)
 4. Інноваційна людина та суспільство: новітні розробки Національної академії педагогічних наук / ред. колегія: І. Д. Бех, Д. Д. Зербіно, З. Д. Ковалюк, В. І. Луговий // Науковці України – еліта держави. Том V. – Київ : Логос Україна, 2017. – С. 36−45. (Про М. О. Кириченка).
 5. Кириченко М. О. Методологічні основи формування ідеології інформаційного суспільства ХХІ століття / М. О. Кириченко // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : колективна монографія / автор. колектив: М. О. Кириченко, Н. Г. Ничкало, А. О. Молчанова, Н. І. Клокар, В. В. Олійник, О. М. Отич [та ін.] ; за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Серегеєвої. – Київ : Вид-во Інституту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – С. 22−30.
 6. Кириченко М. О. Розвиток освіти дорослих в інформаційному суспільстві : виступ на методологічному семінарі «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи», (Київ, 15 листоп. 2018 р.) // Програма методологічного семінару. – Київ, 2018. – С. 10.
 7. Кириченко М. Соціальна відповідальність в умовах реалізації концепціі «Нова українська школа» / М. Кириченко // Методист. – 2018. – № 2. – С. 9−11.
 8. Кириченко М. О. Semper in altum! (Завше у височінь!) / М. О. Кириченко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» // Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти: 65 років успіху! : інформ. видання до 65-річниці від дня створення. – Київ : ЮСТОН, 2018. – С. 3−8.
 9. Кириченко М. О. Демократизація управління освітою як чинник зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів / М. О. Кириченко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. – Київ : Атопол Груп, 2016. – Вип. 16 (29). – С. 67−72.
 10. Кириченко М. О. Концептуалізація когнітивно-комунікаційних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно-науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження / М. О. Кириченко // Вісник післядипломної освіти. – 2016. – Вип. 2 (31). – С. 45−54. – Англ.
 11. Кириченко М. О. Методологічні засади дослідження проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву / М. О. Кириченко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. – Київ : Атол Груп, 2017. – Вип. 4/5 (33/34). – С. 40−59.
 12. Кириченко М. О. Структура і зміст методології наукового управління навчальними закладами / М. О. Кириченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. – № 1. – С. 30−35.
 13. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку : монографія / М. О. Кириченко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ; МОН України. – Харків : Вид-во ПП «Технологічний центр», 2017. – 320 с.
 14. Кириченко М. О., Дмитренко Г. А. Соціальна відповідальність в управлінні: аспекти визначення та формування / М. О. Кириченко, Г. А. Дмитренко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. – Київ : Атопол Груп, 2016. – Вип. 1 (30). – С. 47−65. – (Серія «Педагогічні науки»).
 15. Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі : монографія / М. О. Кириченко, В. І. Маслов. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 188 с.
 16. Кириченко М. О., Олійник В. В., Отич О. М., Сорочан Т. М. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи / В. В. Олійник, М. О. Кириченко, О. М. Отич, Т. М. Сорочан [та ін.] // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. праць. – Київ : Вид. дім «Сам», 2017. – С. 382−391.
 17. Кириченко М. О., Отич О. М. І кожен фініш – це, по суті, старт / М. О. Кириченко, О. М. Отич ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» // Післядипломна освіта в Україні : міжгалузевий наук.-освітній журн. / гол. ред. М. О. Кириченко ; ред. рада: В. В. Олійник, В. А. Гладуш, О. В. Алейнікова, О. М. Отич [та ін.] ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2018. − № 2. – С. 3.
 18. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст : кол. монографія / кол. авторів: М. О. Кириченко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 19. Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог. Біобібліографічний покажчик : наук.-інформ. вид. / наук. ред. і вступ. статті О. М. Отич ; упоряд.: О. М. Отич, В. А. Гладуш ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : ЮСТОН, 2019. – 240 с.
 20. Ред.: Бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету менеджменту освіти / за ред. М. О. Кириченка, О. М. Отич ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Київ : Вид-во ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 308 с.
 21. Ред.: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти: 65 років успіху! : інформ. видання до 65-річниці від дня створення / за заг. ред. М. О. Кириченка, В. В. Олійника, О. М. Отич ; уклад.: О. М. Отич, І. Г. Отамась ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Київ : ЮСТОН, 2018. – 84 с.