Нові надходження літератури в 2017 році

Нові надходження літератури в 2017 році

 1. HoReCa : навч. посібник : у 3 т. Готелі / А. А. Мазаракі, С. Л. Шаповал, С. В. Мельниченко та інші ; за ред. А. А. Мазаракі ; Київський національний торговельно-економічний університет. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ, 2017. – Т. 1. – 412 с.
 2. Innovations in Science and Education : Challenges of our time collection of Scientific papers ; edited by Maryna Dei, Olga Rudenko. 2 issue. – London : IASHE, 2017. – 266 p.
 3. International scientific and practical conference “Management of higher education quality : problems and prospects” collection of scientific papers. – London, 2017. – 120 p.
 4. Mokslo Lietuva № 9(586) 2017
 5. Vivat, Ukraina! D’OU VENOS-NOUS? OU ALLONS-NOUS? : у трьох томах / уроряд. В. І. Севастьянов. – Київ, 2017. – Т. 3. – 1024 с.
 6. Актуальні питання сурдопедагогіки : зб. наук. праць / за наук. ред. Л. І. Фомічової ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 92 с.
 7. Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі : монографія / за наук. ред. Л. О. Примостки ; КНЕУ ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2017. – 380 с.
 8. Бисага К.Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії) : наук.-практ. рекомендації для нац. системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення / К. Бисага ; Київський університет імені Б. Грінченка. – Київ, 2017. – 200 с.
 9. Білянська М. М. Підготовка майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / М. М. Білянська. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 452 с.
 10. Бондар В. І. Проблеми становлення і розвитку методології пізнання в педагогіці : монографія / В. І. Бондар ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 161 с.
 11. Бородієнко Олександра. Теорія і практика розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку : монографія / О. Бородієнко ; за наук. ред.В. О. Радкевич ; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. – 422 с.
 12. Булда А. А. Професійна підготовка вчителя історії в ХХ столітті: служитель музи Кліо чи ідеї… : монографія / А. А. Булда. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 407 с.
 13. Буторіна В. Б., Свідер О. П. Основи економічної теорії: практикум / В. Б. Буторіна, О. П. Свідер. – Камянець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – 122 с.
 14. Вей Чжеюань. Методичні рекомендації щодо впровадження технології міжкультурного виховання студентів засобами музики у позааудиторну роботу вищого навчального закладу / Чжеюань Вей. – Київ : Едельвейс, 2017. – 24 с.
 15. Вержиховська О. М. Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення : навч.-метод. посібник / О. М. Вержиховська, Н. М. Гончарук, І. Л. Рудзевич. – 2-ге вид., перероб. і доп. ; Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 272 с.
 16. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.], гол. ред В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 132 с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 17. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.], гол. ред В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 156 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
 18. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.], гол. ред В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 152 с. – (Серія «Управління та адміністрування»).
 19. Власюк О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с.
 20. Галич Олександр. Вступ до літературознавства : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Галич ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 324 с.
 21. Галичина в етнополітичному вимірі / авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач [та ін.] ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2017. – 840 с.
 22. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення : монографія / А. М. Колот, В. М. Данюк, О. О. Герасименко [та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; КНЕУ ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2017. – 500 с.
 23. Горныш Андрей. Патрология : учебное пособие / А. Горныш. – Киев : Центр ДЗК, 2017. – 176 с.
 24. Готельно-ресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля : матеріали Першої міжвузівської науково-практичної конференції, (Хмельницький, 23 березня 2017 року) ; Хмельницький торговельно-економічний коледж. – Хмельницький : ЦНТІ, 2017. – 90 с.
 25. Гудим І. М. Дидактичне забезпечення та організація уроків математики в початковій школі для сліпих дітей : навч.-метод. посібник / І. М. Гудим ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Чернівці : Букрек, 2017. – 88 с.
 26. Данилович-Кропивницька М. Л. Макроекономіка : навч. посібник / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, О. І. Тивончук. – 2-ге вид. допов. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 292 с.
 27. Древаль О. М., Янчик О. Г. Основи екології : навч.-метод. посібник / О. М. Древаль, О. Г. Янчик ; Нац. технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 146 с.
 28. Дробот Василь. Мой Киев. Избранные стихи о родном городе. Избранное за 1985-2016 гг. / В. Дробот. – Киев : Компринт, 2017. – 130 с.
 29. Дроган О. С., Петрова С. М. Дитячий будинок «Перлинка»: школа особистісно орієнтованої педагогіки (кроки пошуку, становлення, розвитку) : навч.-метод. посібник / О. С. Дроган, С. М. Петрова ; за наук. ред. С. В. Кириленко ; Ін-т модернізації змісту освіти. – Київ ; Одеса ; Чернівці : Букрек, 2017. – 184 с.
 30. Екологична безпека держави : тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (Київ, 20 квітня 2017року) / ред. кол.: О. І. Запорожець та інші ; Нац. авіаційний університет. – Київ, 2017. – 270 с.
 31. Ємчик Олександр. Основи розвитку творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу : навч.-метод. Посібник / О. Г. Ємчик ; Східноєвропейський нац. Університет імені Лесі Українки. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2017. – 164 с.
 32. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / ред. кол.: Б. О. Коваленко (відп. за вип.) та інші. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 10. – 128 с.
 33. Калакура Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Генеза, 2017. – 560 с.
 34. Каталог кращих практик молодіжної роботи в Україні / Міністерство молоді і спорту України. – Київ, 2017. – 193 с.
 35. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку : монографія / М. О. Кириченко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ; МОН України. – Харків : Вид-во ПП «Технологічний центр», – 2017. – 320 с.
 36. Кіца М. Реклама в ЗМІ : навч. посіб. / М. Кіца ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 150 с.
 37. Козак І. І. Економіка підприємства : навч. посібник / І. І. Козак ; Нац. академія державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – 204 с.
 38. Компетентнісно орієнтований підхід в освіті: сучасні виклики та підходи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 16 травня 2017 року) / ред. кол.: П. С. Олешко, В. В. Вітюк, О. Й. Дем’янюк [та ін.] ; уклад. Н. В. Ясінська ; Волинський ін-т післядипломної освіти. – Луцьк, 2017. – 147 с.
 39. Коца Р. О. Формування префіксальної та конфіскальної систем прикметника української мови (ХІ-ХХ ст.) : монографія / Р. О. Коца ; Інститут української мови НАН України. – Київ : Наукова думка, 2017. – 279 с.
 40. Красікова Галина. Християнська етика в управлінській культурі. Батьки і діти : навч. посібн. для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Красікова Галина, Сіданіч Ірина, Красікова Наталія. – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2017. – 216 с.
 41. Краснокутська Н. С. Стратегічне управління : навч. посібник / Н. С. Краснокутська, І. А. Кабанець ; НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 460 с.
 42. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок : навч. посібник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч ; Національний унівеситет «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2017. – Вип. 12. – 804 с. – (Серія «Світ маркетингу і логістики»).
 43. Кузнєцова Т. В. Управління потеціалом підприємства : навч. посібник / Т. В. Кузнєцова, Ю. В. Красовська, О. М. Подлевська ; Нац. університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – 196 с.
 44. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] / кол. авторів: О. Л. Ануфрієва, М. О. Кириченко, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 45. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта : зб. робочих навч. програм / автор. кол. : А. Б. Єрмоленко, М. В. Ілляхова, Т. С. Кравчинська [та ін.] ; заг. редакція Т. М. Сорочан ; наук. ред., упорядкування В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник / ЦІППО, ДВНЗ «УМО» НАПН України. – Київ : ЦІППО, 2017. – 454 с.
 46. Луценко І. В. Нормативний бюллетень : довідник / уклад. І. В. Луценко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 48 с.
 47. Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ-початок ХХІ століття) : програма Всеукраїнської наукової конференції, (Київ, 16 березня2017 року) / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 7 с.
 48. Мистецтво та освіта. – 2017. – №3(85).
 49. Мозговий Іван. Палеоконтакт: міфи чи реальність : монографія / І. П. Мозговий ; Сумський державний університет. – Суми, 2017. – 237 с.
 50. Молодь України в контексті міжкультурної комунікації : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, (Дніпро, 30 березня 2017 року) / Університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпро, 2017. – 192 с.
 51. Мудра І. Менеджмент і маркетинг ЗМІ : навч. посіб. / І. Мудра ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 212 с.
 52. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. праць. – Київ :Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 с.
 53. Науковий журнал. ScienceRise: Pedagogical Education, Volume 3(11) 2017.
 54. Науковий журнал. ScienceRise: Pedagogical Education, Volume 6(14) 2017.
 55. Науковий журнал. ScienceRise: Pedagogical Education, Volume 7(15) 2017.
 56. Науковий журнал. ScienceRise: Pedagogical Education, Volume 8(16) 2017.
 57. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» / ред. кол.: А. М. Архангельська, Г. М. Вокальчук, О. Л. Глотов [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 68. – 184 с. – (Серія «Філологічна»).
 58. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, (Острог, 12-13 травня 2017 року) / ред. кол.: І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук, та ін. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 18. – 260 с. – (Серія «Культурологія»).
 59. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство / ред. кол.: О. А. Андрущенко, М. Ф. Гетманець [та ін.]. – Київ ; Харків : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 1(85). – 204 с.
 60. Науковці України – еліта держави. Том V. – Київ : Логос Україна, 2017. – 300 с .
 61. Нежинська О. О. Основи коучингу : навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.
 62. Олійник О. С. Управління та ефективне використання персоналу підприємства в умовах трансформаційних процесів : монографія / О. С. Олійник. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 328 с.
 63. Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози : колективна монографія / за ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. – 248 с.
 64. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. збірник / голов. ред. В. В. Засенко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ, 2017. – Вип. 12. – 184 с.
 65. Пащенко О. В. Визначення результатів навчання як основного чинника формування професійної компетентності фахівця. Спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів професійної освіти / О. В. Пащенко ; ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2017. – 40 с.
 66. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.] ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2017. – 316 с.
 67. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 15-16 червня 2017 року) / заг. ред. О. І. Локшиної ; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 222 с.
 68. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів : мультимедійний науково-методичний комплекс / автор. колектив : Т. М. Сорочан, М. І. Скрипник [та ін.] ; ред.-упоряд. В. В. Сидоренко ; наук. ред. Т. М. Сорочан / ЦІППО, ДВНЗ УМО НАПН України. – Київ, 2017. – 728 с.
 69. Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / ред. кол.: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко [та ін.] ; Асоціація політичних психологів України ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ : Міленіум, 2017. – Вип. 5(19). – 348 с.
 70. Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: «Корекція мовлення», «Корекція розвитку» / за ред. Е. А. Данілавічюте, А. А. Колупаєвої [та ін.] ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 152 с.
 71. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України : навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціальністю “Управління навчальним закладом” та спеціальністю “Управління проектами”, слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та інші / за заг. ред. акад. В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КультурКонтракт Австрія. – Одеса, 2017. – 118 с.
 72. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практичної Інтернет конференції, (Київ, 28 квітня 2017 року) / ЦІППО, ДВНЗ УМО НАПН України / редкол.: В. В. Скрипник, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. – Київ : ЦІППО, 2017. – 424 с.
 73. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень : тези І Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 21 березня 2017 року) / відп. ред. О. В. Дробот ; ДВНЗ «Пререяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Київ : Талком, 2017. – 258 с.
 74. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць / ред. колегія: А. С. Дем’янчук, В. І. Борейко, Й. В. Джунь [та ін.] ; Міжнар. Економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука ; МОН України. – Рівне, 2017. – Вип. 2(18). – 292 с.
 75. Пухир С. Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сучасний стан та пріоритети вдосконалення : монографія / С. Т. Пухир ; ДВНЗ «Університет банківської справи». – Київ, 2017. – 374 с.
 76. Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей : посібник / за ред. Т. О. Піроженко ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Слово, 2017. – 64 с.
 77. Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці : монографія / Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко [та ін.] ; КНЕУ ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2017. – 436 с.
 78. Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади : навч. посібник / за наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. – 124 с.
 79. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки : матеріали ХІІ Всеукраїнської наук.-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, (Львів, 27-28 квітня 2017 року) / відп. за вип. Т. О. Герасименко ; Львівський торговельно-економічний університет. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. – 150 с.
 80. Сухіна І., Риндер І., Срипник Т. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : посібник / І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 192 с.
 81. Сучасний менеджмент: тенденції проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, (Дніпро, 29 березня 2017 року) ; Університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпро, 2017. – 188 с.
 82. Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажчик / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – 4-те вид., допов. – Київ : Знання України, 2017. – Вип. 28. – 319 с. – (Серія «Академіки НАПН України»).
 83. Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : програма Всеукраїнської молодіжної конференції, (Київ, 10 березня 2017 року) / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 10 с.
 84. Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтавський нац. пед. університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – 126 с.
 85. Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (Дніпро, 23 березня 2017 року) / Університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпро, 2017. – 292 с.
 86. Чубукова О. Ю. Інформаційний маркетинг : навч. посібник / О. Ю. Чубукова ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2017. – 112 с.
 87. Чугунов І. Я. Фінанси пенсійного забезпечення : монографія / І. Я. Чугунов ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2017. – 248 с.