Нові надходження літератури в 2018 році

Нові надходження літератури в 2018 році

 1. Association agreement^ from partnership to cooperation (collective monograph); edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications s Publishing, 2018. – 276 p.
 2. Андрощук І. М. Управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту університетів республіки Польщі: системний підхід : монографія / І. М. Андрощук ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Луцьк : Аква-Прінт, 2018. – 332 с.
 3. Анотований каталог конкурсних робіт учасників всеукраїнських наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти (2015-2017рр.) / упоряд.: А. С. Науменко, А. В. Баглай [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Отич ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 2018. – 128 с.
 4. Бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету менеджменту освіти / за ред. М. О. Кириченка, О. М. Отич. – Київ : Вид-во ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 308 с.
 5. Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження : бібліогр. покажчик / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с. – (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12.)
 6. Васильєва Л. А. Публічні комунікації: теорія, технології, техніки : навч. посіб. / Л. А. Васильєва ; Нац. аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Харків : ХАІ, 2018. – 128 с.
 7. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : колективна монографія / автор. колектив: Н. Г. Ничкало, А. О. Молчанова, Н. І. Клокар, М. О. Кириченко, В. В. Олійник, О. М. Отич [та ін.] ; за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Серегеєвої. – Київ : Вид-во Інституту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с.
 8. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»: 65 років успіху! : інформаційне видання до 65-річниці від створення / за заг. ред. М. О. Кириченка, В. В. Олійника, О. М. Отич ; уклад. О. М. Отич, І. Г. Отамась. – Київ : ЮСТОН, 2018. – 84 с.
 9. Дмитренко Г. А., Солодков В. Т. Оздоровлення нації в об’єктиві науки : науково-публіцистичне видання / Г. А. Дмитрекно, В. Т. Солодков. – Київ : ДКС-Центр, 2018. – 244 с.
 10. Карташов Є. Г. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції : монографія / Є. Г. Карташов ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : Освіта України, 2018. – 250 с.
 11. Карташов Є. Г. Проектний підхід в публічному управлінні : навчальний посібник / Є. Г. Карташов ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : Освіта України, 2018. – 302 с.
 12. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи : збірник наук. статей / за наук. ред. В. Г. Кременя, Н. Г. Ничкало ; уклад.: О. В. Аніщенко, Л. Б. Лук’янова ; НАПН України. – Київ : Знання України, 2018. – 616 с.
 13. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи : програма методологічного семінару, (Київ, 15 листопада 2018 року) / відп. за вип. В. І. Кушерець ; уклад.: О. В. Аніщенко, Л. Б. Лук’янова ; НАПН України. – Київ, 2018. – 39 с.
 14. Куліченко В. В. Логіка (юридична логіка) : навч. посібник / В. В. Куліченко. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 144 с.
 15. Ляхоцька Лариса. Дистанційна технологія навчання в післядипломній педагогічній освіті : навч. посібник / Л. Ляхоцька ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2018. – 288 с.
 16. Навчально-виховний комплекс «Потенціал»: здоровязбереження через партнерство : науково-методичний посібник / автори-упорядники: А. П. Малішевська, С. П. Зубик ; за наук. ред. С.В. Кириленко ; Ін-т модернізації змісту освіти. – Київ ; Чернівці, 2018. – 444 с.
 17. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні : посібник для слухачі закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / авт. коллектив: О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра [та ін.] ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ; Одеська академія неперервної освіти Одеської обл. ради ; ПБ «Культурконтакт» Австрія. – Київ ; Одеса, 2018. – 74 с.
 18. Післядипломна освіта в Україні : міжгалузевий науково-освітній журнал (ювілейне видання) / гол. ред. В. В. Олійник ; відп. за випуск О. М. Отич ; ред. рада: О. В. Алейнікова, Н. Г. Діденко, С. І. Дровозюк [та ін.] ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – 2018. – № 1.
 19. Програма урочистого зібрання з нагоди 65-річниці від дня заснування Університету менеджменту освіти 26 жовтня 2018 року, м. Київ / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 2018.
 20. Просіна О. В. Толока позашкільників: методичний путівник : навчально-методичний посібник / О. В. Просіна ; за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко. – СПД Резников В. С., 2018. – 76 с.
 21. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти : збірник спецкурсів / автор. колектив: В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень, М. І. Скрипник [та ін.] ; за заг. ред Т. М. Сорочан ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : Агроосвіта, 2018. – 291 с.
 22. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти : збірник спецкурсів / автор. колектив: А. Б. Єрмоленко, М. В. Ілляхова, Т. С. Кравчинська [та ін.] ; заг. редакція Т. М. Сорочан ; наук. ред., упорядкування В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник / ЦІППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : Агроосвіта, 2018. – 291 с.
 23. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 19 квітня 2018 року) : у 2 ч. / наук. ред., упоряд. В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : Агроосвіта, 2018. – Ч. 1. – 286 с.
 24. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 19 квітня 2018 року) : у 2 ч. / наук. ред., упоряд. В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : Агроосвіта, 2018. – Ч. 2. – 146 с.
 25. Рибалка В. В., Самодрин А. П., Моргун В. Ф. Школа – духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави : посібник / В. В. Рибалка, А. П. Самодрин, В. Ф. Моргун [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Рибалки, А. П. Самодрина ; Кременчцький ін-т університету імені А. Нобеля, НАПН України, Укр. асоціація освіти дорослих. – Київ ; Кременчук : Талком, 2018. – 452 с.
 26. Рибалка В. Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина : посібник / В. Рибалка. – Київ : ТАЛКОМ, 2018. – 226 с.
 27. Свириденко Г. В. Правомірна поведінка: сучасний контекст : монографія / Г. В. Свириденко. – Київ : Вид-во «Юридична думка», 2018. – 212 с.