Список літератури до книжкової виставки, яка була представлена на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2018» (19−20 квітня 2018 року)

Список літератури до книжкової виставки, яка була представлена на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2018» (19−20 квітня 2018 року)

 1. Антощук С. В. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: наук. посібник / С. В. Антощук, В. О. Гравіт. – Суми : Ніко, 2015. – 180 с.
 2. Бондарчук О. І., Лимар Л. В. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами : монографія / О. І. Бондарчук, Л. В. Лимар ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2014. – 160 с.
 3. Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – Київ : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2014. – 180 с.
 4. Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи : монографія / М. Б. Євтух, Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва. – Київ, 2015. – 420 с
 5. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / голов. ред. В. В. Олійник ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : Атопол Груп, 2017. – Вип. 4/5(33/34). – 132 с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 6. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / голов. ред. В. В. Олійник ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : Атопол Груп, 2017. – Вип. 3(32). – 112 с. – (Серія «Управління та адміністрування»).
 7. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / голов. ред. В. В. Олійник ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : Атопол Груп, 2017. – Вип. 4(33). – 160 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
 8. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / голов. ред. В. В. Олійник ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : Атопол Груп, 2017. – Вип. 5(34). – 180 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
 9. Гладуш В. А. Удосконалення підготовки корекційного педагога в умовах університетської освіти : монографія / В. А. Гладуш, З. П. Бондаренко, Н. В. Зимівець [та ін.]. – Донецьк : Акцент ПП, 2015. – 324 с.
 10. Дмитренко Г. А., Діденко М. С., Стахів О. В., Медведь В. В. Цілеорієнтована мотивація персоналу та її моніторинг у контексті європейських стандартів якості : навч. посібник / Г. А. Дмитренко, М. С. Діденко, В. В. Медведь, О. В. Стахів ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. – Біла Церква : ТОВ Білоцерківдрук, 2015. – 176 с.
 11. Дубініна О. В., Махиня Т. А. Вища математика : навч.-метод. комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051»Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / О. В. Дубініна, Т. А. Махиня ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2016. – 204 с.
 12. Забродська Л., Кашубовска І. Масові заходи: організація та проведення / Л. Забродська, І. Кашубовска ; за заг. ред. проф. Є. Р. Чернишової ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2014. – 48 с.
 13. Заславська С. І. Сучасний урок виробничого навчання : метод. рекомендації / С. І. Заславська ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2016. – 42 с.
 14. Заславська С. І. Контроль навчальних досягнень учнів з професійно-практичної підготовки : метод. рекомендації / С. І. Заславська ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2017. – 47 с.
 15. Золокотська Л. Управлінська діяльність керівників вищих навчальних закладів : фінансових менеджмент : посіб. / Л. Золокотська ; за заг. ред. проф. Є. Р. Чернишової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 152 с.
 16. Інжиєвська Л. А. Арт-терапевтичний тренінг : конспект лекцій та робочий зошит для самостійної роботи з дисціпліни / автор-уклад. Л. А. Інжиєвська ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2014. – 96 с.
 17. Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства : матеріали Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару (м. Біла Церква, 14 квітня 2016 року), Україна / за ред. О. П. Ситнікова ; БІНПО УМО НАПН України. – Біла Церква, 2016. – 364 с.
 18. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України : монографія / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – Київ ; Кам’янець-Подільський : Медобори, 2015. – 254 с.
 19. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навч. посібник / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016. – 316 с.
 20. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку : монографія / М. О. Кириченко; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ; МОН України. – Харків : Вид-во ПП «Технологічний центр», – 2017. – 320 с.
 21. Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому закладі : монографія / М. О. Кириченко, В. І. Маслов. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 188 с .
 22. Красний С. І. Дидактичні можливості системи INTERNET : методичні рекомендації / С. І. Красний ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2016. – 59 с.
 23. Красний С. І. Створення ділової графіки в MICROSOFT OFFICE VISIO 2007 : методичні рекомендації / С. І. Красний ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2016. – 55 с.
 24. Кулішов В. С. Впровадження проектних технологій при підготовці фахівців сфери торгівлі : метод. рекомендації / В. С. Кулішов ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2016. – 84 с
 25. Кулішов В. С. Методика розробки сучасного комплексного методичного забезпечення : навч.-метод. посібник / В. С. Кулішов ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2017. – 64 с.
 26. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] / кол. авторів: О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 27. Ляхоцька Л. Відкрита освіта та дистанційне навчання : збірник робочих навчальних програм спецкурсів навчального модуля для слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти за змішаною формою навчання / Л. Ляхоцька ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2016.–56 с.
 28. Максименко Е. Г. Глубинная психология самодепривации личности / Е. Г. Максименко. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. – 350 с.
 29. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України», 28 жовтня 2016 р. : зб. матеріалів / за заг. ред. В. В. Олійника. – Київ : Вид-во ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2016. – 604 с.
 30. Махиня Т. А. Інформаційні технології в освіті : робоча навчальна програма для освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” зі спеціальності “Педагогіка вищої школи” / Т. А. Махиня ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 32 с.
 31. Машкова О. Л. Створення та використання електронного навчально-методичного комплексу при підвищенні кваліфікації керівників і педагогічних кадрів освіти : метод. рекомендації / О. І. Машкова ; за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 104 с.
 32. Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ : аналітичний звіт за результатами дослідження / за заг. ред. Горуненко О. В. / ГО “Центр розвитку лідерства”, ГО “Інститут конкурентного суспільства”, Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 84 с.
 33. Москальова А. С., Саврасова-В’юн Т. О. Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників : монографія / А. С. Москальова, Т. О. Саврасова-В’юн. – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 264 с.
 34. Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення) / В. М. Жуковський [та ін.] ; упоряд. С. Власова. – Острог ; Київ : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. – 112 с.
 35. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. праць ред. колегія: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов, С. О. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 с.
 36. Нежинська О. О, Тименко В. М. Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : Вид-во ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2015. – 44 с.
 37. Нежинська О. О. Основи коучингу : навч. посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ ; Харків : ТОВ «Діса Плюс», 2017. – 220 с. : іл.
 38. Нежинська О. О., Зоріна В. І. Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку морально-ціннісних уявлень підлітків : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі пед. освіти / О. О. Нежинська, В. І. Зоріна. – Київ : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2014. – 44 с.
 39. Освітні інновації у навчально-методичній роботі закладів професійної освіти : матеріали Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару (20 квітня 2017, м. Одеса) / за ред. О. П. Ситнікова ; БІНПО УМО НАПНУ. – Біла Церква : 2017. – 320 с.
 40. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.] ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2017. – 316 с.
 41. Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології : наук. посібник / за наук. ред. Чернишової Є. Р. ; ред. колегія: Гузій Н. В., Ляхоцький  В. П., Регейло І. Ю., Ануфрієва  О. Л., Саюк В. І. [та ін.] ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 318 с.
 42. Післядипломна освіта: виклики сучасності. Із перспективи соціальної освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 140 с.
 43. Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Біла Церква, 10 листопада 2016 року) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. – Біла Церква : БІНПО, 2016, – 176 с.
 44. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України : навч. посібник для підготовки магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та спеціальністю «Управління проектами», слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня [та ін.] ; за заг. ред. академіка В. В, Олійника, маг. Ф. Фреха ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КультурКонтракт Австрія. − Одеса, 2017. − 118с.
 45. Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації : наук.-метод. посіб. / кол. авторів: В. В. Олійник, О. С. Снісаренко, Н. Л.Клясен, М. П. Хоменко, В. В. Олійник, С. А. Жуковська ; за заг. ред. В. В. Олійника. – Київ : Аграрна освіта, 2014. – 665 с.
 46. ScienceRise: Pedagogical Education Volume 2(10) 2017.
 47. Сілаєва І. Є. Технології навчання професії : навч. посібник / І. Є. Сілаєва ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2017. – 66 с.
 48. Сілаєва І. Є. Методика підготовки викладача до занять : навч.-метод. посібник / І. Є Сілаєва ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2016. – 130 с.
 49. Соболєва С. В. Агроекологічні проблеми регіоніів України : навч.-метод. посібник до спецкурсу «Новітні виробничі технології» за спеціалізацією «сільське господарство» для самостійної роботи слухачів підвищення кваліфікації / С. В. Соболєва ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2017. – 106 с.
 50. Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу : монографія / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходкіна [та ін.]. – Київ : ТОВ “Альфа-реклама”, 2014. – 338 с.
 51. Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні : зб. наукових праць / кол. авторів: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький, О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : СПД-ФО Рудник В. А., 2015.–350 с.
 52. Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах трансформаційних змін в освіті : кол. монографія / Є. Р. Чернишова, Л. М. Колосова, Н. В. Любченко, М. Е. Морозова ; за наук. ред. Є. Р. Чернишової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 296 с.
 53. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти : термінологічний словник / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.] ; за наук. ред. Є. Р. Чернишової] ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 230 с.
 54. Тимошко Г. М. Організаційна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія та практика : монографія / Г. М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 592 с.
 55. Шевчук С. С. Методика організації і проведення професійно-практичної підготовки учнів ПНЗ на виробництві : навч.-метод. посібник / С. С. Шевчук ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2017. – 70 с.
 56. Шевчук С. С. Діяльність педагога професійної школи у контексті інноватики : навч.-метод. посібник / С. С. Шевчук ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2017. – 105 с.
 57. Шевчук С. С. Інноваційний урок у професійній школі : навч.-метод. посібник / С. С. Шевчук ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2015. – 110 с.
 58. Штомпель Г. О. Теорія порівняльної післядипломної освіти в умовах глобалізаційних змін : курс лекцій / Г. О. Штомпель ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2015. – 124 с.
 59. Штомпель Г. О. Теорія порівняльної післядипломної освіти в умовах глобалізаційних змін : курс лекцій / Г. О. Штомпель ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2015. – 84 с.