СТАТТІ науковців УМО У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Отич О.М. Естетичні та етичні засади  формування національної управлінської еліти / О.М. Отич // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. – К.: АТОПОЛГРУП, 2016. – Вип. 16 (29). – 216 с. – СМ. 116 – 122.
 2. Отич О.М. Стилі управління: аналіз наукових підходів до визначення сутності і видів / О.М. Отич // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. – Серія: Педагогічні науки –К.: АТОПОЛГРУП, 2016. – Вип. 1 (30). – 216 с. – С. 86 – 97.
 3. Lushyn P. Rediscovery of emdr: integration into an ecopsychological perspective // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2016.  Вип. 1(30).  132 р.  Р. 80–84.
 4. Prykhodkina N. Using technology of inverted training in preparation of masters in pedagogy of higher school // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2016.  Вип. 15(28).  С. 98-105.
 5. Базелюк В. Г., Жихарєва А. Б. Розвиток професійної управлінської компетентності керівників коледжів на курсах підвищення кваліфікації // Теорія та методика управління освітою: електрон. наук. фахове вид.  2016.  Вип. 1(11).  URL: http://umo.edu.ua/katalog/793-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-11-2016
 6. Бевз Г. М. Молода сім’я та замінний догляд за дітьми: адаптація чи етап життєвого циклу? // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка.  Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016.  Т. Х. «Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія».  Вип. 28.  С. 20–31.
 7. Бевз Г. М. Мотивація до усиновлення та прийомного батьківства як чинник прогностики їх успішності // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр., Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка.  Київ: Едельвейс, 2016.  № 4(55).  С.109–112.
 8. Брюховецька О. В. Вплив типу навчального закладу на особливості сформованість професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Науковий журнал; за наук. ред. С. Д. Максименка (гол. ред.), Л. М. Карамушки.  Київ: ЛОГОС, 2016.  № 1(4).  С. 7–14.
 9. Брюховецька О. В. Зв’язок регіону, де знаходиться навчальний заклад, з особливостями сформованості професійної толерантності керівників // Науковий вісник Херсонського державного університету.  Херсон: Гельветика, 2016.  Вип. 2.  Т. 1.  С. 141–146. (Серія «Психологічні науки»).
 10. Брюховецька О. В. Особливості етнічної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.  Київ: Талком, 2016.  Вип. 9.  Т. ІХ.  С. 76–84.
 11. Брюховецька О. В. Особливості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів залежно від стажу управлінської діяльності // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Київ: АТОПОЛ ГРУП.  Вип. 16(29).  С. 165–178.
 12. Брюховецька О. В. Теоретичний аналіз дослідження професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Проблеми емпіричних досліджень у психології: гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  Київ: Гнозис, 2016.  Вип. 36, дод. 2.  С. 189-197.
 13. Бурлаєнко Т. І. Lifelong learning навчання протягом життя необхідна вимога часу // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. пр.  Кривий Ріг, 2015.  Вип. 44.  С. 181–187.
 14. Бурлаєнко Т. І. Акметехнологія як шлях вдосконалення професіоналізму педагога // Науковий вісник УМО: електрон. вид.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  Вип. 1.  Ч. 1.  344 с.  С. 30–43.  URL: http://umo.edu.ua. 1 електрон. опт. диск (CD-R). 
 15. Бурлаєнко Т. І. Особливості використання ділової гри у формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ, 2016.  № 16(29).  С. 17–31.
 16. Бурлаєнко Т. І. Формування економічної компетентності менеджерів освіти як складової функціонально-посадової компетентності // Нові технології навчання: наук.-метод. зб., Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2015. Вип. 84. С. 77–82.
 17. Вініченко А. А. Процес становлення системи церковно-парафіяльної освіти в Російській імперії другої половини ХІХ ст.: соціально-політичний аспект / Theory and methods of educational management.  2016. № 1(17). URL:http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/10_vinichenko.pdf
 18. Волянюк Н. Ю. Варіабельність та неминучість криз професійного розвитку суб’єкта діяльності // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: зб. наук. пр. / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової.  Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2016.  С. 316–320.
 19. Волянюк Н. Ю. Ложкін Г. В. Наукові маркери психологічної безпеки особистості майбутнього фахівця технічного профілю // Професійне становлення особистості.  2015.  № 4.  С. 36–42.
 20. Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В. Интегративные психические процессы регулирования деятельности // Збірник наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка». 2015.  № 3(45).  С. 57–65. 
 21. Дмитренко Г. А., Кириченко М. О. Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв’язку в системі державного управління // Економіка і держава.  2016.  № 8.  С. 12–18.
 22. Дмитренко Г. А., Мудра С. В. Управлінські індикатори підвищення якості вищої освіти: конкурентоспроможність і конкурентоздатність випускників // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ: Атопол Груп, 2016.  Вип. 1(30).  С. 32–46.
 23. Лушин П. В. Посттравматический рост и условия экологичного сопровождения травматических переживаний // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. 2016. № 4(49). С. 11–25. (Серія 12. «Психологічні науки»).
 24. Морозова М. Е. Управління персоналом як основа підвищення конкурентоспроможності організації // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ: Атопол Груп, 2016.  Вип. 16(29).  С. 94–105.
 25. Морозова М. Э. Мотивация к саморазвитию научно-педагогических работников как формирующий фактор толерантности // Вестник высшей школы. Almamater, 2016.  Вып. 8.  URL: https://almavest.ru/ru/archive/2056/3532.
 26. Найдьонова Л. М. Модифікація рефлексивного творчого тренінгу-практикуму для реконструкції непродуктивних регіональних соціальних настановлень // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.  Київ: Фенікс, 2016.  Т. ХІІ. Психологія творчості.  Вип. 22. С. 232–241.
 27. Ніколенко Л. Т. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історико-педагогічний аспект // Імідж сучасного педагога.  2016.  № 4.  С. 25–27.
 28. Пустовалов І. В. Модель розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітка // Науковий вісник ХДУ.  2015.  Вип. 6.  С. 100–107.  0,5 друк. арк. (не входила раніше до звіту).
 29. Пустовалов І. В. Психологічні особливості ставлення підлітків з сімей повторного шлюбу до соціального оточення // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр.  Сєверодонецьк, 2015.  № 3(38).  С. 293–303.  0,5 друк. арк. (не входила раніше до звіту).
 30. Рябова З. В. Моделювання процесу управління якістю освіти в навчальному закладі // Теорія і методика професійної освіти: електрон. наук. фахове вид. 2016. № 9(1). URL: http://tmpe.eor.by/images/Vol._9/3_16_tmpo_9_ryabova.pdf
 31. Рябова З. В. Моделювання процесу управління якістю освіти в навчальному закладі // Теорія і методика професійної освіти: електрон. наук. фахове вид.  2016.  № 9(1). URL: http://tmpe.profua.info/
 32. Рябова З. В. Проектний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком навчального закладу // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2016.  Вип. 16(29).  216 с.
 33. Сергеєва Л. М. Керівник – лідер сучасного // Профтехосвіта.  2016.  № 3.  С. 2–5.
 34. Сергеєва Л. М. Механізми управління якістю професійної освіти. // Теорія та методика управління освітою: електрон. наук. фахове вид.  2016.  № 1(17).  С. 1–11.  URL: http://umo.edu.ua.pdf/
 35. Сидоренко В. В. Акмеологічні технології в освіті дорослих // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.  Вип. 24 (34).  С. 34–41.  (Сер. 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики»).
 36. Сіданіч І. Л. Модернізація управління та змісту освітнього процесу у вищій школі на християнських засадах // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр.; голов. ред. Г. П. Шевченко.  Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016.  Вип. 8(68).  С. 160–178.
 37. Сіданіч І. Л. Управління якістю підготовки фахівців з педагогіки вищої школи // Теорія і методика управління освітою.  2016.  № 2(16).  URL: http://umo.edu.ua/katalog/882-electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-16-2015
 38. Тимошко Г. М. Культурологічні імперативи організаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету.  2016.  Вип. 133.  С. 216–220. (Серія «Педагогічні науки»). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_53
 39. Тимошко Г. М. Сучасні підходи до формування лідерських якостей керівника навчального закладу // Педагогічний пошук: наук.-метод. вісник Волинського інституту післядипломної освіти.  2016.  № 2.  С. 20–24.
 40. Чаусова Т. В. Особливості самоідентифікації в системі післядипломної  педагогічної освіти // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ: Дорадо-Друк, 2016. Вип. 1(22). Ч. 2. 108 с. С. 86–91.
 41. Заславська С. І. Інноваційна діяльність педагога професійної школи в контексті ефективності освітньої системи // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ, 2016.  № 2(31).  (Серія «Педагогічні науки»). у друці.
 42. Клочко А. О. Упровадження системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» імені Григорія Сковороди. Київ: Гнозис, 2016.  Дод. 1 до Вип. 36.  Т. VІІ(67).  С. 196–204.
 43. Коваль Л. Є. Методики дослідження професійного розвитку майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів // Вісник Чернігівського національного педагогічного унівеситету імені Т. Г. Шевченка.  2016.  С. 80–83.  (Серія «Педагогічні науки»).
 44. Коваль Л. Є. Психолого-педагогічні аспекти дослідження індивідуалізації професійного розвитку майстрів виробничого навчання // Вісник післядипломної освіти: зб. наук.ю пр., 2016.  № 16(29).  С. 73–82.
 45. Лукіянчук А. М. Психологічний аспект мотивації професійної діяльності педагогів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» імені Григорія Сковороди.  Київ: Гнозис, 2016.  Дод. 1.  вип. 37. Т. І (70).  С. 144–150.
 46. Сілаєва І. Є. Реалізація диференційованого підходу у системі післядипломної освіти педагогів професійної школи // Імідж педагога.  2016.  № 6(165).  С. 8–11.
 47. Ситніков О. П. Інноваційна модель діяльності керівника навчального закладу // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ, 2016.  № 16(29).  С. 134–145.
 48. Слободяник О. В. Методика організації виробничого навчання майбутніх столярів будівельних на засадах проектно технологічного підходу у вищих професійних училищах // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Київ, 2016.  № 16(29).  С. 146–157.
 49. Харагірло В. Є. Умови розвитку професійної готовності педагогів ПТНЗ до інноваційної // Вісник Чернігівського національного педагогічного унівеситету імені Т. Г. Шевченка.  2016.  C. 241–245.  (Серія «Педагогічні науки»).
 50. Шевчук С. С. Інновації у науково-методичної діяльності педагога професійної школи // Імідж педагога.  2016.  № 2.  С. 14–17.
 51. Отич О.М. Іван Зязюн – організатор вищої педагогічної освіти в Україні / Олена Отич //  Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 15. – С. 13-18.
 52. Отич О.М. Педагогічна освіта в Україні в умовах соціальних і законодавчих змін (на прикладі Миколаївського навчально-виховного комплексу «школа-коледж «Академія дитячої творчості») / Олена Отич //  Рідна школа. - № 4. – 2015. – С. 15-19.
 53. Отич О.М. Естетичні та етичні засади педагогіки добра академіка Івана Зязюна / Олена Отич //  Мистецтво та освіта. – 2015. – № 3.  (77). – С. 57-59.
 54. Отич О.М. Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентифікації особистості / Олена Отич // Гуманітарний вісник: зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний Педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. Педагогіка – 187 с. – С. 145-156.
 55. Отич О.М. Мистецтво у професійному розвитку особистості / Олена Отич // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: зб. наук. статей / за ред. В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка, Н.Г. Ничкало – Уклад.: М.В. Артюшина, В.П. Тименко та ін. – К.: НТУ, 2015. – 768 с.
 56. Шевченко С. В. Сучасні уявлення про феномен довіри до себе // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.  Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2015.  С. 264–275.
 57. Базелюк В. Г. Управління професійним зростанням керівника ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / В. Г. Базелюк // Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2015. –  №8 – С. 11 – 14.
 58. Бондарчук О. І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін : гуманістично-ціннісний підхід / О. І. Бондарчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Т. 1., Вип.. 121 / Чернігівський національний  педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 38–43. (не ввійшло до звіту 2014 р.) (0,5 др.арк.).
 59. Горяна Л. Г. Підготовка педагогічних працівників до впровадження здровя’збережувальних технологій  у системі післядипломної педагогічної освіти/ Педагогічний альманах: Збірник наукових праць // ред. В.В. Кузьменко(голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015.- Випуск-25. - С.151-159.
 60. Горяна Л.Г. Методика управління впровадження здров’язбережувальних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти. // Проблеми освіти: наук.-метод. зб.; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.- К.: -випуск 80.- С.200-207.
 61. Горяна Л. Г.Сутність методики підготовки  педагогічних працівників до управління впровадженням здров’язбережувальних технологій  у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти // Вісник післядипломної : зб. наук. праць;Ун-т менедж.освіти НАПН України; редкол. : О.Л. Ануфрієва .[та інш].- К.,2005. - Вип. 13(26) / голов.ред. В.В. Олійник. – 2015.- С. 58-66.
 62. Горяна Л. Г. Управлінське консультування в галузі впровадження здров’язбережувальних технологій серед суб’єктів навчально-виховного процесу  закладів освіти системи ІППО. // Проблеми освіти: наук.-метод. зб.; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.-2015.- Випуск № 80, ч.2.- С.74-79.
 63. Горяна Л. Г. Управління якістю здоров’язбережувальних процесів у системі післядипломної педагогічної освіти Проблеми освіти. Наук.зб./ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.-2015.- Випуск № 83, ч.2.- С. 170-175.
 64. Гусєв В. О. Проектно-орієнтовані підходи в державному управлінні / В. О. Гусєв //Науково-інформаційний вісник з державного управління. 2015. – №3. С. 54 – 56. Гусєв В. О.  Публічно-приватне партнерство як механізм реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» / В. О. Гусєв// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. - № 4. – С.67 – 75.
 65. Казакова С. В. Проблеми психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг / О. І. Бондарчук, С. В. Казакова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К., 2014. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Вип. 41. – С. 70–75 (не ввійшло до звіту 2014 р.)
 66. Катюк Я. Л. Психолого-андрагогічний супровід майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти / Я.Л.Катюк // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 37. - С. 109-113 . - ISBN 2313-6766
 67. Катюк Я. Л. Психолого-андрагогічні умови розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у процесі підвищення кваліфікації / Я.Л.Катюк // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць /Ун-т менеджменту освіти НАПН України ; редкол. : О.Л.Ануфрієва (та ін). – Вип. 12(25). – К., 2015. – С. 80-90.
 68. Киричук В. О. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня у ДПК «Універсал 4 Оnline / В.О. Киричук // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / В. М. Мадзігон (гол. ред.) та ін. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – Вип.. 2(15). – С. 80-86.
 69. Кравчинська Т. С. Аналіз ефективності впровадження моделі управління формуванням мотивації професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів / Т. С. Кравчинська // Проблеми освіти : Наук. – метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 83. – С. 137–142.
 70. Купрієвич. В.О. Критерії оцінювання професійного самовдосконалення керівників ПТНЗ // Соціалізація студенської молоді в процесі професійної підготовки: зб. наук. праць / [Ківенко Н.В., Богдановський І.В., Пилипенко О.І., Стасюк В.В., Тарапатова Н.М., Калениченко Р.А., Пєтухова І.О. та інші]; за загальною ред. Н. В. Ківенко. – Ірпінь: Вид-во Національного університету ДПС України.2015. – 253 с. (С. 173-181).
 71. Левченко В. В. Психолого-педагогічні особливості реалізації акмеологічного підходу в освіті дорослих / В. В. Левченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. – Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015. - №2(37). – С. 226-232.
 72. Любченко Н. В. Інтеграція діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти в єдиному освітньо-інформаційному просторі як чинник інноваційного розвитку / Н. В. Любченко // Нова педагогічна думка : науково-метод. журнал / Рівненський ОІППО; голов. ред. А. Лавренчук. — 2015. — № 2 (82). — С. 12—16.
 73. Москальова А.. С. Креативний потенціал керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник конструктивного розв’язання управлінських проблем / А. С. Москальова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. – Вип 121. – Т.ІІ. Чернігівського національного педагогічного університету  імені Т. Г. Шевченка : гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 22-29. (не увійшов в звіт 2014 р.)
 74. Нежинська О. О. Тренінг розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до впровадження ґендерного підходу в практику управління / О. О. Нежинська // Теоретичні і практичні проблеми психології : зб. наук. праць. – Луганськ, 2014.– № 3(35). – С. 241–246. (не ввійшло до звіту 2014 р.).
 75. Нежинська О. О. Гендерна толерантність як чинник особистісного розвитку підлітків / О. О. Нежинська // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ, 2014. – Вип. 12(25). – С. 218–226. (не ввійшло до звіту 2014 р.)
 76. Нежинська О. О. Особливості «Я-образу» керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Зб. наук. праць «Теоретичні і практичні проблеми психології». – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3(38). – С. 293–300.
 77. Пащенко О.В.До питання формування результатів навчання як основних чинників набуття професійної компетентності фахівця / О.В. Пащенко // Проблеми освіти: Наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Випуск № 80, ч.2. – 326 с. – С. 233- 237.
 78. Саюк В. І. Компетентнісний підхід у підготовці науково-педагогічних кадрів і сукупність компетентностей сучасного викладача системи післядипломної педагогічної освіти / В.І.Саюк //Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні: зб. наук. пр. : НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К. 6 СПД-ФО Рудик В.А., 2015. – С. 154-168.
 79. Саюк В. І. Упровадження результатів дослідження «Організаційно-методичні засади реалізації освітньої програми «Основи психолого-педагогічних досліджень у системі післядипломної педагогічної освіти» / В.І.Саюк //Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні: зб. наук. пр. : НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К. 6 СПД-ФО Рудик В.А., 2015. – С. 250-261.
 80. Сидоренко В.В. Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи / В. Сидоренко / Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О.М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – Вип. 15. – С. 67-80.
 81. Сидоренко В. Реалізація принципів особистісно зорієнтованого підходу в процесі формування синтаксичної компетентності учнів / В.В. Сидоренко // Методичні студії: зб. наук. пр. Вип. 4 / Укл.: Михайло Вінтонів (наук. ред.) та ін. – Вінниця: ДонНУ, 2015. – С. 24-34.
 82. Скрипник М. І. Програми психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти ⁄ М. І. Скрипник ⁄⁄ Наукові записки КУТЕП, 2015. – Вип. 19. – С. 298 – 313.
 83. Скрипник М. І. Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці ⁄ М. І. Скрипник ⁄⁄ Проблеми освіти. - №83.- Частина ІІ. – С. 194-199.
 84. Скрипник М. І. Потенціал дослідно-експериментальних практик у загальноосвітніх навчальних закладах ⁄ М. І. Скрипник ⁄⁄ Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 21-22. - Чернівці: Наші книги, 2015.
 85. Сорочан Т.М. Інфраструктура навчального закладу а теорії а практиці управління освітою / Т.М.Сорочан // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 83 част.2 – С.180-185.
 86. Ситніков О.П. Неперервна освіта – парадигма ХХІ століття / О.П. Ситніков // Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15(28) / голов. ред. В.В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С 134-143.
 87. Заславська С.І. Шляхи вдосконалення підвищення кваліфікації педагогічних працівників освіти /С.І. Заславська // Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15(28) / голов. ред. В.В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С 63-74.
 88. Бабенко К. А. Європейський досвід боротьби з політичною корупцією та корупцією у сфері державного управління / К. А. Бабенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 3-2 – С. 162−168.
 89. Гончаренко Н. М.  Діяльність компанії "Панасонік Україна ЛТД" у сфері освіти. / Н. М. Гончаренко //  Інноваційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. 2015.– С.141 – 142.
 90. Гончаренко Н. М. Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями. «Академія інноваційного розвитку» / Н. М. Гончаренко // Інноваційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. 2015. – С.148 – 150.
 91. Завалевський Ю. І. Становлення і розвиток ключових понять проблеми формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в міждисциплінарному науковому дискурсі / Ю. І. Завалевський // Імідж сучасного педагога: всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава – 2015. – № 8. – С. 38–43.
 92. Завалевський Ю. І. Сучасні технології навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Ю. І. Завлевський // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 27. – С. 29 – 37.
 93. Завалевський Ю. І.  Сутність професійного становлення конкурентоспроможного вчителя // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : Збірник наукових праць. – К., – 2015. Вип. 2 (15). – С. 110–115.
 94. Завалевський Ю. Творча самореалізація особистості вчителя як головна умова професійної діяльності / Ю. Завалевський // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. Рівне : Гедеон-прінт, 2015.– № 3(83).
 95. Завалевський Ю. І. Професійна мобільність і профоорієнтологічна компетентність як складові конкурентоспроможності педагога / В. П. Зінченко, Ю. І. Завалевський // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: педагогічні науки. – Вип. 28. – Глухів : Глухівського НПУ ім. Довженка, 2015. – С. 34– 42.
 96. Завалевський Ю. І.  Роль навчально-ігрових технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя // О. В. Кучай, Ю. І. Завалевський  // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2015. – № 28 (жовтень). – С. 3–5. Завалевський Ю.  Формування конкурентоспроможного фахівця – одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу / Юрій  Завалевський  // Знання. – Вища школа. – 2015 р. – № 11–12. – С. 7–19.
 97. Клясен Н. Л. Підготовка вчителів початкової школи до впровадження програми «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» у системі ППО // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2015. – Вип. 723. – С.91–97.
 98. Клясен Н. Л.Інноваційний освітній проект «Шкільна електронна бібліотека «Шбіц-інфо» / Н. Л. Клясен // Інноваційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – К., 2015.  – № 5-6 (34)., С. 146 – 147.
 99. Куценко В.І. Інноваційний шлях розвитку вищої освіти – передумова підвищення її якості / Гаращук О.В., Куценко В.І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – №9(162). – С. 18-24.
 100. Куценко В.І. Соціальна сфера – важливий чинник відродження сільських територій: стан, проблеми, шляхи їх розв’язання / Гаращук О.В., Куценко В.І. // Економіка розвитку. – 2015. – №1(73). – С. 14-20.
 101. Куценко В.І. Співпраця освіти та науки у розбудові інноваційної економіки / В.І. Куценко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – №2. – С. 100–107.
 102. Куценко В.І. Економічне середовище розвитку освіти в контексті євроінтеграції / Гаращук О.В., Куценко В.І. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право : зб. Наукових праць. – Випуск 28. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 3-12.
 103. Лукіна Т.О. Удосконалення механізмів державного управління спеціальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами /Т.О.Лукіна, А.Г.Шошова. − Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". − № 2, 2015. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua
 104. Ніколаєнко С.М. Стан і розвиток  органічного виробництва в Україні / С.М. Ніколаєнко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Біологія, біотехнологія, екологія. – К. : ВЦ НУБіП України, 2015. – вип. 214. – С. 207-212.