Статті науковців УМО у збірниках Матеріалів конференцій (у тому числы зарубіжних)

 1. Prykhodkina N. 7 keys facilitation techniques in project management / N. Prykhodkina // Matelrials of International scientific and practical conference, 18–21 January 2016, Bratislava, SlovacRepublic.  2016.  Volume 2  P. 34–35
 2. Отич О.М. Вітальне слово учасникам е-конференції / Олена Отич // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016 р. [ред. кол.: Олійник В.В. (гол. ред.) та ін.]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2016. – 112 c. – С. 85-87.
 3. Алейнікова О. В. Інституційні та економічні інструменти розкриття внутрішнього потенціалу регіонів // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 86–88.  1 електрон. опт. диск.  URL:http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf
 4. Антощук С. В. Використання хмаро орієнтовних освітніх середовищ для забезпечення самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації // Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ 18 трав. 2016 р. Київ: НМЦ «Агроосвіта», 2016.  С. 47–50.
 5. Антощук С. В. Нові підходи до організації та забезпечення підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: матеріали Всеукр. електрон. наук.-практ. конф., Київ, 25–27 жовт. 2016 р.  Київ: НАПН України, Ун-т менедж. освіти, 2016.  С. 24–26.
 6. Антощук С. В. Практичні аспекти інноваційного підходу до організації та забезпечення самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації // Інформаційно-комунікаційні технології навчання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 16–17 берез. 2016 р.; ред. кол. Г. В. Ткачук (гол. ред.) [та ін.].  Умань: ФОП Жовтий О. О.  2016.  С. 128–137.
 7. Бевз Г. М. Вимоги сучасності до технологій соціальної роботи // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.
 8. Бондарчук О. І. Behavioral strategies of ukrainian educational organizations’ managers and their improvement in terms of postgraduate education // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: тези І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ.  С. 320–323.  URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03
 9. Бондарчук О. І. Автопсихологічна компетентність керівників як чинник ефективної діяльності освітніх організацій // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукр. наук.-практ. конф, Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 9–11. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari.
 10. Бондарчук О. І. Модель особистісного зростання майбутніх фахівців // Особистісне зростання: теорія і практика: тези І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. за міжнар. участю, Житомир, 22 квіт. 2016 р.  Житомир, 2016.  С. 9–12.
 11. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: зміст і критерії оцінювання // Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти: тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 24 листоп. 2016 р., на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
 12. Бондарчук О. І. Підготовка практичних психологів до надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції // Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф., Київ, 26 трав. 2016 р.; Мін-во оборони України, Нац. ун-т оборони України імені Івана Черняхівського.  Київ: НУОУ, 2016.  С. 48–51.
 13. Бондарчук О. І. Складові особистісної готовності майбутніх психологів до попередження конфліктів у професійній діяльності // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р. 
 14. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні проблеми готовності практичних психологів до надання психологічної допомоги особам, які беруть участь в АТО, та членам їх сімей // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф., Київ, 30 берез. 2016 р.: у 2-х ч.; ред. кол.: В. В. Черней, М. В. Костецький, О. І. Кудерміна [та ін.].  Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016.  Ч. 1.  С. 11–14.
 15. Брюховецька О. В. Місце психологічних компонентів у системі управління загальноосвітніми навчальними закладами // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 трав. 2016 р.  URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-cippo /vseukr-naukovo-praktichna-konferenc-27.05.16
 16. Брюховецька О. В. Поняття про організацію як об’єкт управління // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ. 
 17. Брюховецька О. В. Психологічні умови сприяння формуванню професійної толерантності у керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ. 
 18. Букорос Т. О. Довіра як стратегічний владний ресурс та цінність // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 86–88.  URL:http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf
 19. Василюк А. В. Інтернаціоналізація вищої освіти: переваги і загрози / // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів четвертої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 лип. 2016 р.  Переяслав-Хмельницький, 2016.  Вип. 4.  С. 97–102.
 20. Василюк А. В. Модель реформування освіти: теоретико-методологічні підходи // Перспективні напрями розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–13 лют. 2016 р.  Харків: Східноукр. організація «Центр педагогічних досліджень», 2016.  С. 25–29.
 21. Василюк А. В. Моніторинг та евальвація освітніх реформ // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28–29 лют. 2016 р.  Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, 2016.  С. 99–102. URL: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/26/conference_28-29.2.2016.pdf/
 22. Василюк А. В. Подготовка будущих учителей к использованию арт-терапии // Особистість, суспільство, політика: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Люблін (Польща, 15–16 лют. 2016 р.; за ред. С. Терепищого, Ю. Будник, В. Грасимовича, О. Познія.  Люблін: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  2016.  Ч. 2.  С. 16–18.  URL: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1530fc45bf15de4a?projector=1/
 23. Василюк А. В. Стратегії реформи освіти в Україні // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали всеукр. наук. конф., Дніпро, 29–30 черв. 2016 р.; наук. ред. О. Ю. Висоцький; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара.  Дніпро: Роял Принт, 2016.  С. 53–55.
 24. Василюк А. В. Технологічний концепт до аналізу освітніх реформ / А. В. Василюк // Педагогічна компаративістика 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі : матеріали наук.-практ. семінару, Київ, 6 черв. 2016 р.; Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. О. І. Локшиної.  Київ: Пед. думка.  С. 43–45.
 25. Волянюк Н. Ю. Психологічний супровід професійного довголіття викладача // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф.  Рівне: РІКУП НАНУ, 2015.  С. 191–193.
 26. Герасименко І. В., Ляхоцька Л. Л., Калачова Л. В. Досвід дистанційного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 трав. 2016 р.  Черкаси: ЧДТУ, 2016.  С. 157.
 27. Глушман Т. М. Професійна культура фахівця як наукова проблема // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали всеукр. наук. конф., Дніпро, 4–5 груд. 2015 р.  Дніпро: Роял Принт, 2016.  Ч. 1.  236 с.  С. 154–155.
 28. Гордієнко Н. В. Тренінг як засіб розвитку психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів у системі післядипломної педагогічної освіти // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 24–25. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 29. Гусєв А. І. Особистісно орієнтовані технології навчання майбутніх психологів // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ.
 30. Гусєв А. І. Специфічні аспекти особистісно орієнтованої підготовки студентів-психологів // Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми: Одинадцята міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18 берез. 2016 р.  Київ. 
 31. Гусєв А. І. Ціннісні орієнтації медіатора як основа професійного становлення // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ. 
 32. Гусєв В. О. Мережа як чинник інституціоналізації публічного управління // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав. 2016 р.; за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка.  Київ: НАДУ, 2016.  440 с.  С. 15–19.
 33. Гусєв В. О. Перспективи розвитку інноваційного менеджменту в Україні // Актуальні проблеми економіки та фінансів: зб. тез наук. робіт V Міжнар. наук.-практ. конф., Буковель – Україна, 21–24 берез. 2016 р.; Фінансово-економічна наукова рада.  2016.  Т. 2.  С. 18–22.
 34. Гусєв В. О. Проектний менеджмент формуванням компетентностей у здобувачів вищої освіти в галузі знань «публічне управління та адміністрування» з використанням «хмарних технологій» // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 3–4 листоп. 2016 р.; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської.  Київ: НАДУ, 2016.  460 с., С. 429–433.
 35. Гусєв В. О. Утвердження спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в науково-освітньому просторі України» // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 20 квіт. 2016 р.  Полтава: ПолтНТУ, 2016.  С. 21–25.
 36. Гусєв В. О. Формування інноваційної культури як складова підготовки управлінських кадрів для суспільних реформ // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 25 берез. 2016 р.: у 2-х ч. / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.  Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016.  Ч. 2.  750 с.
 37. Дивак В. В. Підготовка директорів загальноосвітніх навчальних закладів на основі хмарних технологій // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: тези доп. Всеукр. електрон. наук.-практ. конф., 25–27 жовт. 2016 р.  Київ: НАПН України, Ун-т менедж. освіти.  С. 39–40.
 38. Діденко Н. Г. Європейські студії в Україні як фактор формування компетентностей в сфері євроінтеграції // Європейські студії в університетах України: матеріали наук.-метод. конф., Київ, 22 квіт. 2016 р.  Київ: КНУ, 2016.  С. 28–30.
 39. Діденко Н. Г. Комунікаційна стратегія публічної влади у сфері євроінтеграції // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 3–4 листоп., 2016 р.; за заг. ред. С. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської.  Київ: НАДУ, 2016.  460 c.  С. 18–20.
 40. Діденко Н. Г. Модернізація управління системою освіти України в умовах суспільних змін // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Полтава, 20 квіт. 2016 р.  Полтава: ПолтНТУ, 2016.  С. 26–28.
 41. Дмитренко Г. А., Мудра С. В., Спіцина А. Е. Двоєдина траєкторія підвищення якості вищої освіти в Україні // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: матеріали наук.-практ. конф., м. Братислава (Словаччина), 15–18 берез. 2016 р.  Київ: ТОВ «КВП Інтерсервіс», 2016.  С. 80–81.
 42. Дмитренко Г. А., Мудра С. В., Спіцина А. Є. Дворівнева модель підвищення якості вищої освіти в Україні // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти.  2016.  № 1. С. 10–16. URL:http//journals.uman.ua/appso
 43. Драч І. І. Принципи управління розвитком творчих здібностей особистості в освітньому середовищі вищого навчального закладу // Economics, science, education: integration and synergy: materials of International scientific and practical conference, 18–21 January 2016.  Bratislava, Slovak Republic, 2016.  P. 55–56.
 44. Драч І. І. Технологія розроблення освітніх програм підготовки майбутніх фахівців // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 118–122.  URL: http://umo.edu.ua/institutes/imp
 45. Євтушенко І. В. Психологічна допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф., Київ, 30 берез. 2016 р.: у 2-х ч.; ред. кол.: В. В. Черней, М. В. Костецький, О. І. Кудерміна [та ін.].  Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016.  Ч. 1.  С. 130–131.
 46. Євтушенко І. В. Страх як деструктивний прояв психіки // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  с. 39–41. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 47. Зінчук Н. А. Розвиток економічної компетентності майбутніх державних службовців у вищих навчальних закладах засобами // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016.  С. 325–329.  1 електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03/
 48. Іванилова О. А. Застосування CRM-систем в комерційному банку при впровадженні новітніх технологій обслуговування клієнтів // Моніторинг, моделювання  та менеджмент емерджентної економіки: зб. наук. пр. V Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса – Черкаси, 26–28 квіт. 2016 р.  Черкаси: Брама-Україна, 2016.  С. 91–94.
 49. Івкін В. М., Ободзінська І. В. Проектна діяльність студентів як метод навчання у вищому навчальному закладі // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 86–88.  1 електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf
 50. Інжиєвська Л. А. Застосування засобів арт-терапії під час підготовки психологів в умовах післядипломної освіти // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ, 2016. 
 51. Інжиєвська Л. А. Застосування засобів арт-терапії під час підготовки психологів в умовах післядипломної освіти // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  1 електрон. опт. диск.  URL:http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna
 52. Казакова С. В. Маркетинг освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти: психолого-управлінський аспект // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  с. 43–44. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 53. Катюк Я. Л. Готовність науково-педагогічних працівників ВНЗ до дистанційного навчання як наукова проблема післядипломної освіти // Матеріали XXXIII Міжнар. краєзнавчої конф. молодих учених, присвяч. 100-річчю з дня народження Героя України академіка П. Т. Тронька (1915–2011).  Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016.  С. 20–21.
 54. Киричук В. О., Руденко С. А. Вплив родини на формування здоров’я та особистісного розвитку дітей шкільного віку // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Кременець, 5–6 квіт. 2016 р.  Київ: Ін-т обдарованої дитини, 2016.  С. 5–11.
 55. Козенко Р. В., Крюков О. І. Вибір теоретичної моделі модернізації для євроінтеграційного поступу України // Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних процесах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Хелм (Польща), 27 листоп. 2015 р.: україном. варіант; за заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. Радченка.  Хелм – Київ: Вид-во ВАДНДУ, 2016.  С. 35–38.
 56. Козенко Р. В., Радченко О. В. Інклюзивна освіта в країнах ЄС: досвід для України // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 19 трав. 2016 р.  Дніпро, ДРІДУ НАДУ, 2016.  С. 52–55.
 57. Красильник Ю. С. ІТ-технології як засіб підвищення пізнавальної активності слухачів курсів підвищення кваліфікації: зб. наук. пр. «Військова освіта» Національного ун-ту оборони України імені Івана Черняховського.  2016.  № 1(33).  С. 157–164.
 58. Красильник Ю. С. Педагогічні погляди Михайла Грушевського на стан підготовки студентів вищих технічних закладів на початку ХХ ст.: зб. матеріалів міжвузів. круглого столу «Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження)», Київ, 26 жовт. 2016 р.  Київ: КНУБА, 2016.  С. 88–91.
 59. Красильник Ю. С. Реалізація толерантності в процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти: зб. наук. пр. міжвузів. наук.-практ. круглого столу «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства», Ірпінь, 24 берез. 2016 р.  Киів: Геопринт, 2016.  С. 59–66.
 60. Красильник Ю. С. Розвиток інформаційно-комунікативної компетентності керівних та педагогічних кадрів в умовах інформатизації післядипломної педагогічної освіти // Європейський вимір відкритої освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 28 квіт. 2016 р.  URL: https://drive.google.com/
 61. Красильник Ю. С. Формування професійної компетентності керівників навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф., Київ, 25–26 лют. 2016 р.  Київ: Міленіум, 2016.  С. 304–306.
 62. Кримлова Ю. М. Аналіз психологічних особливостей подолання кризових ситуацій особистості // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ, 2016.
 63. Кримлова Ю. М. Модель психологічної готовності до переживання кризових ситуацій у юнаків // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ, 2016. 
 64. Купрієвич В. О. Методичні аспекти професійного самовдосконалення керівника професійно-технічного навчального закладу // Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., Харків, Україна, 22–23 лип. 2016 р.  Харків: Східноукр. організація «Центр педагогічних досліджень», 2016.  112 с.  С. 46–49.
 65. Купрієвич В. О. Підвищення кваліфікації керівників як педагогічна проблема // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: зб. тез учасників міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 26–27 лют. 2016 р.  Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016.  С. 133–135.
 66. Купрієвич В. О. Професіоналізм і компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу // Проблеми та перспективи розвитку робітничих професій у Чернівецькій області: застосування новітніх технологій у навчанні: зб. ст. обласної наук.-практ. конф.  Чернівці, ЧВКУ КНТЕУ, 2016.  160 с.  С. 14–17.
 67. Купрієвич В. О. Стимулювання до самовдосконалення керівника закладу професійної освіти як важлива функція системи підвищення кваліфікації // Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти: зб. матеріалів Всеукр. інтернет-конф.; за заг. ред. Л. І. Шевчук.  Хмельницький: НМЦ ПТО ПК ФОП Мельник А. А., 2016.  С. 357–363.
 68. Купрієвич В. О. Удосконалення професіоналізму керівника закладу професійної освіти в умовах підвищення кваліфікації // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф., Київ, 25–26 лют. 2016 р.  Київ: Міленіум, 2016.  С. 230–231.
 69. Левченко В. В. Ефективність соціально-психологічної адаптації особистості в умовах невизначеності // Соціально-психологічний та філософський підхід до проблем сучасного суспільства: матеріали наук. конф.  Сєвєродонецьк, 2016.  С. 34–41.
 70. Лушин П. В. Личность профессионала в VUCA -мире // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій освіти: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ, 2016.
 71. Ляхоцька Л. Л. Науковий потенціал відкритої післядипломної педагогічної освіти // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матеріалів Всеукр. електрон. наук.-практ. конф., 25–27 жовт. 2016 р.; ред. кол.: Олійник В. В. (гол. ред.) [та ін.].  Київ: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», 2016.  112 c.  С. 68.
 72. Ляхоцька Л. Л., Герасименко І. В., Калачова Л. В. Досвід дистанційного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (ІТОНТ-2016), Черкаси, 12–14 трав. 2016 р.  Черкаси: ЧДТУ, 2016.  С. 157.
 73. Махиня Т. А. Медіаменеджмент як складова підготовки сучасного керівника навчального закладу // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: vатеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 155–158.  1 електрон. опт. диск.  URL:http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03
 74. Молчанова А. О. Інноваційні технології як закономірні явища в педагогіці // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 лют. 2016 р.  Київ: Міленіум, 2016.  358 с.  С. 32–33.
 75. Молчанова А. О. Особистість в умовах освітніх трансформацій // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 274–279.  1 електрон. опт. диск.  URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo praktichna-konferenc-30-03/)
 76. Морозова М. Е. Формування кадрового резерву організації // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 26–27 лют. 2016 р.  Лівів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016.  С. 135–137. 
 77. Москальова А. С. Дизайн дослідження та інструментарій вивчення психологічних особливостей подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогіка та психологія: напрямки та тенденція розвитку в Україні та світі: зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15–16 квіт. 2016 р.  Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016.  С. 45–49.
 78. Москальова А. С. Дослідження психологічних особливостей особистісного профілю кризи керівника загальноосвітнього навчального закладу // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  с. 66–68.  URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 79. Найдьонова Л. М. Зміна непродуктивних соціальних настановлень для забезпечення інноваційних перетворень // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ, 2016. 
 80. Найдьонова Л. М. Психологічні особливості співтворчості в віртуальних спільнотах // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ, 2016. 
 81. Нежинська О. О. Коучингові технології у процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  с. 68–70.  URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 82. Нежинська О. О., Тименко В. М. Коучингові технології в особистісному зростанні керівників освітніх організацій // Особистісне зростання: теорія і практика: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. за міжнар. участю, Житомир, 22 квіт. 2016 р.; житомирський держ. ун-т імені Івана Франка.  Житомир, 2016.  с. 48–51.
 83. Ніколенко Л. Т. Розвивальні технології  умова розвитку особистості учня // Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти: зб. матеріалів Всеукр. науково-метод. інтернет-конф. / уклад. О. Е. Жосан.  Кіровоград: Ексклюзив-систем, 2016.  С. 304–310.
 84. Оліфіра Л. М. Організація підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на основі дистанційних технологій // Відкрита дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матеріалів Всеукр. електрон. наук.-практ. конф., 25–27 жовт. 2016 р. / ред. кол.: Олійник В. В. (гол. ред.) [та ін.].  Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016.  С. 79–80.
 85. Оліфіра Л. М. Практика формування змісту підвищення кваліфікації на основі взаємодії зі стейкхолдерами // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016.  120 с.  URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 86. Пахомова М. В. Основні вимоги до лідера в державній службі // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Полтава, 20 квіт. 2016 р.,  Полтава: ПолтНТУ, 2016.  С. 174–177.
 87. Пащенко О. В. Результати навчання як засіб формування професійної компетентності фахівців // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 лют. 2016 р.  Київ: Міленіум, 2016.  С. 310–311.
 88. Пащенко О. В. Розвиток навчальних закладів на засадах впровадження інклюзивних підходів // Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.  Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016.  С. 686 –690.
 89. Пащенко О. В. Роль оцінювання навчальної діяльності студентів у формуванні професійної компетентності фахівців // Психологія та педагогіка: зб. тез наук. пр. учасників міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 26–27 лют. 2016 р.  Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016.  С. 137–139.
 90. Приходькіна Н. Розвиток комунікативної компетентності майбутнього викладача вищої школи // Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка; голов. ред. І. М. Конет.  Кам’янець-Подільський: Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2016.  С. 99–105.
 91. Проектна модульна система розвитку «універсал-4 online» та особливості її застосування в освіті // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 43–44.  URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 92. Прокопенко О. А. Психологічні аспекти розвитку професійної я-концепції у системі післядипломної освіти // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  с. 77–79.  URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 93. Пустовалов І. В. Аналіз ефективності впровадження програми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітків в сім`ях повторного шлюбу // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ, 2016. 
 94. Пустовалов І. В. Програма розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітків з сімей повторного шлюбу // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ, 2016. 
 95. Пустовалов І. В. Феномен сім’ї повторного шлюбу у контексті впливу на розвиток ціннісно-смислової сфери особистості підлітків // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: тези Міжнар. наук.-практ. конф.  С. 71–72. 
 96. Рябова З. В. Готовність керівника навчального закладу до маркетингового управління: кваліметрічний аспект // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, 2016.  URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/ТЕЗИ_збірник_30_03_2016_1.pdf#page=187
 97. Рябова З. В. Готовність керівника навчального закладу до маркетингового управління: кваліметричний аспект // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р. Київ, 2016.  URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij
 98. Рябова З. В. Маркетингове управління загальноосвітнім навчальним закладом // Актуальні питання освіти і науки: зб. наук ст. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 листоп. 2016 р., Харківський нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеца.  Харків: ХОГОКЗ, 2016.  С. 399–404.
 99. Рябова З. В. Маркетингове управління як механізм забезпечення якості надання освітніх послуг навчальним закладом // Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка.  Кам’янець-Подільський: вид. ПП Зволейко Д. Г., 2016.  С. 5–10.
 100. Савчук Л. М. Система управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств // Стратегічні орієнтири формування соціально-економічної та фінансової політики в умовах євроінтеграції: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф.,  Київ, 3 лют. 2016 р.  Київ, 2016.  С. 52–53.
 101. Самойленко О. О. Особливості використання персонального ресурсу викладача при підготовці фахівців із захисту інформації в інтересах держави // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 18 берез. 2016 р..  Київ: Наук.-вид. центр НА СБ України, 2016.  Ч. 2.  С. 60–62.
 102. Седнев С. C. «Политика сдерживания» как составная часть доктрины обороны Британской Индии // Матеріали VIII Волинської всеукр. наук. істор.-краєзн. конф. / за заг. ред. Г. М. Стародубець.  Житомир: Полісся, 2015.  С. 97–100.
 103. Сергеєва Л. М. Канадська практика підготовки педагогів з оцінки та визнання попереднього навчання // Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти: матеріали Всеукр. інтернет-конф., Хмельницький, 20 січ. 2016 р.  URL: http://profosvitakm.at.ua/index/vseukrajinska_internet_konferencija/0-149/
 104. Сергеєва Л. М. Івентивний менеджмент в управлінні розвитком професійного начального закладу // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016.  1 електрон. опт. диск.  URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferenc-30-03/
 105. Сергеєва Л. М. Прояви ефективності професійно-освітньої сфери // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 лют. 2016 р.  Київ: Міленіум, 2016.  358 с.  С. 43–45.
 106. Симбірська Є. В. Еволюція правового регулювання правил про належність та допустимість доказів в умовах суспільних // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 86–88.  1 електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf
 107. Сіданіч І. Л. Духовно-моральна компетентність як провідне завдання педагогічного менеджменту в університеті // Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка.  Кам’янець-Подільський, 2016.  С. 18–23.
 108. Слободянюк Л. У. Особливості психокорекційної роботи з профілактики професійного вигорання у студентів, майбутніх психологів // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ, 2016. 
 109. Слободянюк Л. У. Формування толерантності до змін в процесі професійної підготовки практикуючих психологів // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ, 2016. 
 110. Соснін О. В. Вища технічна освіта в нових координатах викликів і загроз глобалізації // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали ІІ всеукр. наук. конф., Дніпро 28–29 жовт. 2016 р.; наук. ред. О. Ю. Висоцький.  Дніпро: Роял Принт, 2016.  Ч. І.  292 с.  С. 234–235.
 111. Соснін О. В. Про необхідність подолання вад науково-освітнього процесу // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, ДОІППО, 26 листоп. 2015 p.; наук. ред. О. Є. Висоцька.  Дніпро: Роял Принт, 2016.  314 с.  С. 12–14.
 112. Соснін О. В. Про нові проблеми в підготовці фахівців для інформаційно-комунікаційній діяльності // Європейські студії в університетах України: матеріали наук.-метод. конф., Київ, 22 квіт. 2016 р., Київський нац. ін-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, кафедра світового господарства і міжнар. екон. відносин, кафедра Жана Моне.  Київ.  2016.  219 с.  С. 51–54.
 113. Соснін О. В. Про поточні проблеми розбудови освіти для міжнародного науково-технічного співробітництва України // Україна в процесах глобального інформаційного обміну: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Львів 26–27 трав. 2016 р.; вступ. слово С. Павлюк, відп. ред. В. Гулай.  Львів, 2016.  125 с.  С. 15–18.
 114. Соснін О. В. Про проблеми підготовки кадрів для інформатизованого // День інформаційного суспільства 2016: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 19 трав. 2016 р.; упоряд.: О. Б. Кукарін, Н. О. Дмитренко, С. Г. Соловйов; за заг. ред. А. І. Семенченка.  Київ: НАДУ, 2016.  284 с.  С. 245–249.
 115. Соснін О. В. Проблеми безпеки в інформаційно-комунікаційній діяльності держави // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 18 берез. 2016 р.: у 2-х ч.  Київ: Нац. акад. СБУ, 2016.  Ч. 1.  1 електрон. опт. диск. (CD-ROM): 12 см.  Назва з тит. екрана.  296 с.  С. 52–56.
 116. Соснін О. В., Воронкова В. Г. Формування концепції спеціаліста інформаційного суспільства та доби глобалізації // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали всеукр. наук. конф., Дніпро, 29–30 черв. 2016 р.; наук. ред. О. Ю. Висоцький.  Дніпро: Роял Принт, 2016.  386 с.  С. 106–108.
 117. Соснін О. В., Гулай В. В. Проблеми кадрового наповнення інформатизації // День інформаційного суспільства 2016: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 19 трав. 2016 р.; упоряд.: О. Б. Кукарін, Н. О. Дмитренко, С. Г. Соловйов; за заг. ред. А. І. Семенченка.  Київ: НАДУ, 2016.  284 с.  С. 64–67.
 118. Стасюк Н. В. Агітаційне повідомлення як форма політичної комунікації // Сучасна філологія: теорія і практика: матеріалии ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 18–19 берез. 2016 р.  Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2016.  С. 34–37.
 119. Стасюк Н. В. Засоби вираження політичного заклику на морфологічному рівні української мови // Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro." (28.02.2016.  2016.  108 str.  Str. 80–82.
 120. Стасюк Н. В. Ілокутивна сила заклику // Актуальні проблеми в системі освіти // Загальнотеоретичні і прикладні проблеми розвитку безперервної освіти: програма ІІ Всеукр. наук-практ. конф., Київ, 25 трав. 2016 р.  Київ: НАУ, 2016.  С. 12.
 121. Стасюк Н. В. Лексичні засоби мовленнєвого впливу на особистість у професійній діяльності фахівців з управління персоналом у контексті суспільно-політичних трансформацій в Україні // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 86–88.  1 електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf
 122. Сухенко Я. В. Психологія освіти дорослих: історичний дискурс // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ, 2016. 
 123. Тимошко Г. М. Наукові підходи до організаційної культури керівника навчального закладу в системі педагогічного менеджменту / Г. М. Тимошко // Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка.  Кам’янець-Подільський, 2016.  С. 11–18.
 124. Філь О. А. Психологічне забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах соціальних трансформацій // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  с. 115–117. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 125. Хілько С. О. Класифікація ситуацій невизначеності у діяльності психологів // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ, 2016. 
 126. Хілько С. О. Формування фасилітаційної позиції майбутнього психолога в процесі навчання у ВНЗ // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ, 20016. 
 127. Чаусова Т. В. Особливості самоідентифікації  в системі післядипломної педагогічної освіти // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ, 2016. 
 128. Чаусова Т. В. Програма розвитку мотивації навчальної діяльності майбутніх психологів // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ, 20106.
 129. Чорненька О. В., Яковець В. П. Побудова розв’язків лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь у вигляді подвійних рядів // Диференціальні рівняння та їх застосування: матеріали Міжнар. наук. конф., Ужгород, 19–21 трав. 2016 р.  Ужгород, 2016.  С. 134.
 130. Шевченко С. В. Сучасні уявлення про феномен довіри до себе // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 трав. 2016 р.  Київ, 2016. 
 131. Штангей С. В. Сучасні тенденції розвитку системи управління проектами // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 30 берез. 2016 р.  Київ, 2016.  С. 86–88.
 132. Яковець В. П., Прошкуратов О. М. Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах України в контексті нового Закону «Про вищу освіту» // Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 29 берез. 2016 р.  Житомир, 2016.  С. 455–459.
 133. Яковець В. П., Чорненька О. В. Інтегрування лінійних сингулярно збурених систем двох диференціальних рівнянь за допомогою подвійних рядів // Матеріали сімнадцятої міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, Київ, 19–20 трав. 2016 р. Т. 1 Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування.  Київ: НТУУ «КПІ», 2016.  С. 294–296.
 134. Верченко Н. В. Методика діагностування професійно важливих якостей кухаря // Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару, 14 квіт. 2016 р. / за ред. О. П. Ситнікова.  Біла Церква, 2016.  С. 52–60.
 135. Верченко Н. В. Проблеми самоосвітньої діяльності педагогічних працівників // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІI Всеукр. інтернет-конф., 28 берез. – 21 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016.  C. 172–174.
 136. Горлова Г. Г. Шляхи оновлення методичної служби закладів професійної освіти // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІI Всеукр. інтернет-конф., 28 берез. – 21 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016.  С. 16–20.
 137. Горлова Г. Г. Формування конкурентоспроможного випускника професійної школи на засадах компетентнісного підходу // Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару, 14 квіт. 2016 р.  Біла Церква, 2016.  С. 75–78.
 138. Даценко А. С. Використання опитувань в процесі організації підвищення кваліфікації (на прикладі БІНПО УМО) // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІI Всеукр. інтернет-конф., 28 берез. – 21 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016. С. 174– 177.
 139. Даценко А. С. До питань інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників ПНЗ // Освітні інновації у професійних навчальних закладах: методи, підходи, сучасні технології: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, Чернігів, 13–14 верес. 2016 р. / за ред. О. П. Ситніковаю.  Біла Церква, 2016.  С. 68–72.
 140. Заславська С. І. Модульні технології навчання при підготовці фахівців ресторанного господарства // Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару, 14 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016.
 141. Заславська С. І. Методика розробки комплексного методичного забезпечення уроків виробничого навчання за професією // Модель інноваційного освітнього простору ПТНЗ. Методист і старший майстер: компетентність та методичні аспекти в роботі: матеріали Всеукр. інтернет-конф., Кривий Ріг, 24 лют. 2016 р.  URL: kpbl.ucoz.ua/index/2016_rik/0-72# 
 142. Заславська С. І. Модульна технологія при підготовці кухарів // Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару, 14 квіт. 2016 р.  Біла Церква, 2016.  С. 37–46.
 143. Заславська С. І. Готовність педагога професійної школи до інноваційної діяльності // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 жовт. 2016 р.  Київ, 2016.
 144. Ірочко Л. В. Організація стажування майстрів виробничого навчання важлива складова якісної підготовки робітничих кадрів // Модель інноваційного освітнього простору ПТНЗ. Методист і старший майстер: компетентність та методичні аспекти в роботі: матеріали Всеукр. інтернет-конф., Кривий Ріг, 24 лют. 2016 р.  URL:kpbl.ucoz.ua/index/2016_rik/0-72# 
 145. Клочко А. О. Управління якістю професійної підготовки студентів.  URL: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUA
 146. Коваль Л. Є. Організаційно-педагогічні умови застосування інформаційних технологій на курсах підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІI Всеукр. інтернет-конф., 28 берез. – 21 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016.  С. 243–246.
 147. Кулішов В. С. Розвиток економічної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів // Модель інноваційного освітнього простору ПТНЗ. Методист і старший майстер: компетентність та методичні аспекти в роботі: матеріали Всеукр. інтернет-конф., Кривий Ріг, 24 лют. 2016 р. URL:kpbl.ucoz.ua/index/2016_rik/0-72# 
 148. Кулішов В. С. Сучасні шляхи вдосконалення професійної майстерності педагога ПНЗ // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 жовт. 2016 р.  Київ, 2016.
 149. Кулішов В. С. Сучасні вимоги до підготовки фахівців ресторанного господарства // Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару, 14 квіт. 2016 р.  Біла Церква, 2016.  С. 70–74.
 150. Кулішов В. С. Роль педагога професійної школи в організації проектної діяльності учнів // Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика: матеріали Всеукр.ї наук.-практ. конф. 25 листоп. 2016 р.  Львів, 2016.
 151. Лєвіна Р. М. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках виробничого навчання // Модель інноваційного освітнього простору ПТНЗ. Методист і старший майстер: компетентність та методичні аспекти в роботі: матеріали Всеукр. інтернет-конф., Кривий Ріг, 24 лют. 2016 р.
 152. Лукіянчук А. М Тренінгові технології у роботі з педагогічними працівниками ПНЗ // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріалиVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28 брез. – 21 квіт. 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».  Біла Церква: БІНПО, 2016.  С. 107–110.
 153. Мудренок В. М. Проблематика здійснення кваліфікації девіантної поведінки суб'єктами кримінального судочинства // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІI Всеукр. інтернет-конф., 28 берез. – 21 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016.  C. 272–275.
 154. Сахно О. В. Сучасні інформаційні технології як інструмент неперервної професійної освіти // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІI Всеукр. інтернет-конф., 28 берез. – 21 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016.  С. 250–254.
 155. Сахно О. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як інноваційний підхід до навчального процесу // Освітні інновації у професійних навчальних закладах: методи, підходи, сучасні технології: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, Чернігів, 13–14 верес. 2016 р. / за ред. О. П. Ситнікова.  Біла Церква, 2016.  С. 85–87.
 156. Сілаєва І. Є. Концептуальна модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи // Модель інноваційного освітнього простору ПТНЗ. Методист і старший майстер: компетентність та методичні аспекти в роботі: матеріали Всеукр. інтернет-конф., Кривий Ріг, 24 лют. 2016 р.  URL:kpbl.ucoz.ua/index/2016_rik/0-72# 
 157. Ситніков О. П. Перспективні напрями діяльності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти // Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару, 14 квіт. 2016 р.  Біла Церква, 2016.  С. 12–14.
 158. Сілаєва І. Є. Сучасні технології навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників // Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару, 14 квіт. 2016 р.  Біла Церква, 2016.  С. 46–52.
 159. Сілаєва І. Є. Проектування дидактичної системи підвищення кваліфікації педагогів професійної школи в умовах євроінтеграції освіти // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 жовт. 2016 р.  Київ, 2016.
 160. Сілаєва І. Є. Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійних навчальних закладів у системі неперервної освіти // Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р.  Львів, 2016.
 161. Соболєва С. В. Інноваційна діяльність педагога у професійній освіті // Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р.  Львів, 2016.
 162. Торба Ю. I. Сучасні аспекти виховання учнівської молоді на національно-культурних традиціях // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІI Всеукр. інтернет-конф., 28 берез. – 21 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016.  С. 141–144.
 163. Торба Н. Г. Роль спілкування у формуванні особистості сучасного підлітка // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІI Всеукр. інтернет-конф., 28 берез. – 21 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016.  С. 226–228.
 164. Харагірло В. Є. Педагогічний досвід як складова інноваційної діяльності професійного навчального закладу // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІI Всеукр. інтернет-конф., 28 берез. – 21 квіт. 2016 р.  Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016.  С. 161–163.
 165. Шевчук С. С. Методика впровадження імітаційних технологій у професійну підготовку // Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару, 14 квіт. 2016 р.  Біла Церква, 2016.  С. 60–70.
 166. Шевчук С. С. Традиції та інновації у діяльності методичної служби професійних навчальних закладів // Модель інноваційного освітнього простору ПТНЗ.Методист і старший майстер: компетентність та методичні аспекти в роботі: матеріали Всеукр. інтернет-конф., Кривий Ріг, 24 лют. 2016 р.  URL:kpbl.ucoz.ua/index/2016_rik/0-72# 
 167. Шевчук С. С. Формування позитивного іміджу педагога професійної школи пріоритетний напрямок євроінтеграції системи післядипломної педагогічної освіти України // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 жовт. 2016 р.  Київ, 2016.
 168. Шевчук С. С. Інноваційна діяльність методичної служби закладів професійної освіти // Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р.  Львів, 2016.
 169. Базелюк В. Г. Проблем розвитку суб’єктної активності керівників навчальних закладів на курсах підвищення кваліфікації/  О.В. Пащенко // Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах»; НАПН України; Ун-т менедж. Освіти. – К., 2015. – С. 11. –Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf
 170. Ідеї педагогічної майстерності у науковій спадщині І. Зязюна та О. Рудницької / Олена Отич //  Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІ Міжнар. педагогічно-мистецьк. читань пам'яті професора О.П. Рудницької / гол. ред. Г.І. Сотська. – Вип. 6 (10). – К. ІПООД НАПН України, 2015. –  274 с.  С. 33-35.
 171. Базелюк В. Г.Організаційна культура як важливий фактор розвитку ПТНЗ / В. Г. Базелюк // Міжнар. Челпанівські психолого-пед. Чит.: зб. Матеріалів. – Київ: Гнозис, 2015. – Т. ІУ (16). – С. 29 – 37.
 172. Бондарчук О. І. Технологічний аспект психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / О. І. Бондарчук // Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах (м. Київ, 27 лютого 2015 р.) : [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf
 173. Бондарчук О. І. Гендерно-вікові особливості психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до формування позитивного іміджу / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук, С. В. Казакова // Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм : зб. наукових праць; за заг. ред. Н. Є. Завацької. – Сєвєродонецьк : вид-во Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля, 2015. – С. 16–18
 174. Бондарчук О. І. Особливості самоефективності керівників освітніх організацій залежно від їхньої орієнтації на певний тип організаційної культури / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: Тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 28–30 травня 2015 р.); за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015.  – С. 44–45
 175. Гусєв В. О. Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток / В. О. Гусєв// матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжн. участю (Київ, 29 трав. 2015 р.) / за заг. ред. Ю.В.Ковбасюка, А.І.Семенченка, С.В.Загороднюка. – К.: НАДУ, 2015. – С.387 – 392 с.
 176. Гусєв В. О. Сучасні орієнтири та тенденції розвитку вищої освіти : світовий та вітчизняний досвід / В. О. Гусєв // Збірник тез Всеукраїнської Інтернент-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» (27 лютого 2015 р., м. Київ) / НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/metodichni-materiali-upop
 177. Діденко Н. Г. Науково-методичне забезпечення професійної підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах модернізації державного управління / Н. Г. Діденко // Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 16 –17 квітня 2015 р. /за заг. ред. В. П. Садкового. – Х., 2015. – С. 215 – 218.
 178. Діденко Н. Г. Фактори впливу на здоров’я громадян та ефективність служб охорони здоров’я в країнах ЄС / Н. Г. Діденко // Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я в: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 22 квітня 2015 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – ДКС-Центр, 2015. – С. 31 – 33.
 179. Діденко Н. Г. Розвиток соціальної інфраструктури громад в умовах децентралізації / Н. Г.Діденко // Розвиток регіонів і громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози: зб. матеріалів доповідей між нар. наук.-практ. конф. (Тернопіль-Вишнівець, 20-21 жовтня 2015 р.). – Тернопіль: «Крок», 2015. – С.17-2.
 180. Діденко Н. Г. Політика «активного старіння» в ЄС як фактор посилення ефективності соціального захисту в посткризовий період // Назустріч викликам співробітництва між україною та єс: досвід центрів жана моне в києві та донецьку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 2015). – Маріуполь: ДонДУУ, 2015. – С.30 – 38.
 181. Діденко Н. Г. Використання досвіду підвищення кваліфікації державних службовців країн ЦСЄ як фактор реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Н. Г. Діденко // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 5-6 листопада 2015 р.) /[за аг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, М.М.Білинської, В.М.Сороко, Л.А.Гаєвської] – К.: НАДУ, 2015. – С. 138-139.
 182. Зінчук Н. А. Маркетингові комунікації як фактор успіху навчального закладу на ринку освітніх послуг // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами» (28 квітня 2015 року). – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – с. 145-150.
 183. Ілляхова М.В. Розвиток креативної особистості в умовах інноваційного оновлення освіти / М. В. Ілляхова // Матеріали конференції. – К. : ІОД, 2015 – С. 144 – 147.
 184. Ілляхова М.В. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освітньо–економічного потенціалу України / М. В. Ілляхова // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали VІ Міжнародних філософсько-економічних читань / Редколегія. відп. секретар З. С. Скрипник. – Львів, 2015. С. – 145–153.
 185. Ілляхова М.В. Теоретичні засади формування креативної компетентності особистості в умовах становлення інноваційної освіти / М.В. Ілляхова //  Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – С. – 56– 64.
 186. Ілляхова М.В. Теоретичні засади формування креативної компетентності педагогічних працівників / М.В. Ілляхова // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Особливості впровадження Національної рамки кваліфікацій в післядипломну освіту», 26 листопада 2015 року, м. Київ. – Режим доступу - http://edu-post-diploma.kharkov.ua  та http://umo.edu.ua
 187. Казакова С. В. Особливості мотивації керівників професійно-технічних навчальних закладів до формування позитивного іміджу / С. В. Казакова, Н. І. Пінчук // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: Тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 28–30 травня 2015 р.); за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015.  – С. 45–46
 188. Карамушка Л. М. Взаємозв’язок організаційного розвитку і типу організаційної культури позашкільних навчальних закладів / Л. М. Карамушка, В. А. Баранова // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: Тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 28–30 травня 2015 р.); за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015.  – С. 35-36
 189. Кириченко М. О.Зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів з розвитком демократизації управління освітою / М. О. Кириченко // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (28 квітня): Житомирський пед. ун-т. – Житомир: Вид-во Житомирського пед.ун-ту, 2015. – С. 169-174 .
 190. Кириченко М. О. Зростання ролі компетентності керівників навчальних закладів з розвитком демократизації управління освітою / М. О. Кириченко // Збірник тез Всеукраїнської Інтернент-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» (27 лютого 2015 р., м. Київ) / НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/metodichni-materiali-upop
 191. Киричук В. О. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу / В. О. Киричук // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. (28-29 квітня 2015 року, м. Тернопіль – смт. Козова) – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015 – С. 5–15.
 192. Кравчинська Т. С. Впровадження моделі управління формуванням мотивації професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів / Т. С. Кравчинська // Международная конференция «Развитие науки в ХХІ веке», г. Харьков, 2015. – С. 161 – 165.
 193. Кравчинська Т. С. Аналіз ефективності впровадження моделі з оптимізації управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів / Т. С. Кравчинська // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку / Матеріали XVІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції, м. Київ, 2015. – С. 105 – 109.
 194. Красильник Ю. С. Проблемний аналіз як інструмент ефективного управління навчальним закладом / Ю. С. Красильник // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Наукові підходи в управлінні навчальними закладами” (28 квітня 2015 року).—Житомир: Фо-П Левновець, 2015. — С. 215—219.
 195. Красильник Ю.С. Особливості рольових позицій викладача в сучасному інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу : збірник тез Всеукраїнської інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» (27 лютого 2015 року, м. Київ) [Електронний ресурс] / Красильник Ю.С. — К.: НАПН України; Ун-т менедж. освіти, 2015. — С. 55. — Режим доступу : http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf
 196. Москальова А. С. Особливості готовності керівників освітніх організацій до здійснення особистісної саморегуляції у процесі професійної діяльності / А. С. Москальова // Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм : зб. наукових праць; за заг. ред. Н. Є. Завацької. – Сєвєродонецьк : вид-во Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля, 2015. – С. 112–115
 197. Москальова А. С. Готовність до особистісної саморегуляції освітніх організацій в умовах соціального напруження / А. С. Москальова // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: Тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 28–30 травня 2015 р.); за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015. – С. 14–15
 198. Наумова В.Ю. Діяльність викладача-андрагога в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» (27 лютого 2015 р.). – Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/
 199. Наумова В.Ю. Андрагогічні засади організації навчання в процесі підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів // Європейський Союз – Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – С. 154 - 155.
 200. Нежинська О. О. Особливості особистісної готовності керівників освітніх організацій різної статі до забезпечення гендерної рівності в практиці управління / О. О. Нежинська // Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм : зб. наукових праць; за заг. ред. Н. Є. Завацької. – Сєвєродонецьк : вид-во Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля, 2015. – С. 117–119
 201. Нежинська О. О. Гендерний аспект автопсихологічної компетентності керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: Тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 28–30 травня 2015 р.); за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015. – С. 75–76
 202. Ніколенко Л. Т. Андрагогічна компетентність викладача у системі післядипломної освіти» // Зб. матер. Всеукр. наук.-метод. інтернет-конфер. м. Кіровоград, 20-28.04.2015 р. / уклад. О. Е. Жосан. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – С. 248 – 251.
 203. Ніколенко Л. Т. Особливості навчання дорослих усистемі післядипломної освіти // Зб. матер. Форуму до Міжнар. днів освіти дорослих в Україні. м. Київ, 2015. -  C. 156 - 159.
 204. Оліфіра Л. М. Особливості неперервної післядипломної освітинауково-педагогічних кадрів у розвинутих країнах Європи та світу / Л. М. Оліфіра // Збірник тез Всеукраїнської Інтернент-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» (27 лютого 2015 р., м. Київ) / НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/metodichni-materiali-upop
 205. Пахомова М.В. Українська національна ідея як підґрунтя виховання у молоді національної свідомості // Реалії та перспективи національно-патріотичного виховання у вимірі сучасності [Текст]: матеріали Обласної науково-практичної конференції (Краматорськ, 02 листопада 2015р.). – Краматорськ: Донецький облІППО, 2015. – с. 386-390.
 206. Пахомова М.В. Адміністративно-територіальна реформа у республіці Польща: досвід та уроки для України \\ Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози. [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль-Вишневець, ТНЕУ, Крок, 2015. – с.226-229.
 207. Пащенко О.В. До питання формування результатів навчання як основних чинників набуття професійної компетентності фахівця [Електронний ресурс] / О.В.Пащенко //  Матеріали відкритого методологічного веб-семінару «Шляхи реалізації диференційованого підходу до розвитку професійно-педагогічної компетентності працівників освіти у системі підвищення кваліфікації в контексті впровадження Національної рамки кваліфікацій». Режим доступу: www.hegelnet.org/kiev/
 208. Пащенко О.В. Формування сучасних підходів у керівників ПТНЗ до організації і розвитку інклюзивного навчального середовища /  О.В. Пащенко // Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» / НАПН України; Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 112 с. С. 80. Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf
 209. Пащенко О.В. Сучасні тенденції розвитку інклюзивного навчального середовища у навчальних закладах професійної освіти / О.В.  Пащенко // Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції,присвяченої 97-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 29-30.09.2015 / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. – С. 303- 307.
 210. Пащенко О.В. Сучасні тенденції в оцінюванні навчальної діяльності студентів / О.В. Пащенко // Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи: [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня  2025 р.)] / [ред. О.О. Лаврентьєвої, Т.М. Мішеніної]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – С. 131-132.
 211. Пащенко О.В. Результат навчання як основний чинник набуття професійної компетентності фахівця / О.В. Пащенко // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ: [у 2 ч.]. Ч.2 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014.  С. 31-36.16.
 212. Пікож Т. М.Формування морально-вольових якостей керівника навчального закладу в системі післядипломної освіти // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами» (28 квітня 2015 року). – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – с. 334-340.
 213. Саюк В.І. Педагогічні умови розвитку професійної компетентності менеджерів освіти в інституті післядипломної педагогічної освіти / В.І.Саюк // Зб. наук. пр. : Житомирський пед.. ун-т. – Житомир:  Вид-во Житомирського пед..ун-ту, 2015. – С. 410 - 416.
 214. Сергеєва Л.М.Інституційне освітнє середовище професійного навчального закладу / Л.М. Сергеєва // Педагогічний альманах : Зб. наук. праць /редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 25. – С. 112–117.
 215. Сергеєва Л.М.Модернізація післядипломної педагогічної освіти: сучасний погляд та пріоритети. /Л.М. Сергеєва // Педагогіка вищої та  середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – Випуск 45. – С.186–190. ― Режим доступу до журн. : http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/1693/1322 Сергеєва Л.М. Конкурентоздатність фахівця як соціально-педагогічна категорія /Л.М. Сергеєва //Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2015. – Вип. 1 (10). – 265 с.
 216. Сергеєва Л.М.Конкурентоздатність як ознака професійної компетентності педагога /Л.М. Сергеєва. // Теорія та методика управління освітою : Електронне наукове фахове видання ― К., 2015 ― № 2 (16). ― Режим доступу до журн. : http://tme.umo.edu.ua/
 217. Сергеєва Л.М. Інституційне освітнє середовище професійного навчального закладу / Л.М. Сергеєва // Актуальні проблеми університетської та професійної  післядипломної освіти в кризових умовах: Зб. тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» / НАПН України; Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 112 с., – С. 90.
 218. Стрельніков М. В. Побудова асимптотичних розв’язків лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з кількома параметрами / М. В. Стрельніков, В. П. Яковець // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. 14-15 травня 2015 р. Матеріали конференції І. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. - К.: НТУУ «КПІ», 2015.- С. 230-233.
 219. Яковець В. П. Впровадження ідей Болонського процесу у вищих навчальних закладах України в умовах нової редакції Закону «Про вищу освіту» // Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» / НАПН України; Ун-т менедж. Освіти. – К., 2015. – С. 107 – 108.
 220. Яковець В. П. Впровадження ідей Болонського процесу у вищих навчальних закладах України в умовах нової редакції Закону «Про вищу освіту» / В. П. Яковець // Збірник тез Всеукраїнської Інтернент-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» (27 лютого 2015 р., м. Київ) / НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/metodichni-materiali-upop
 221. Яковець В. П. Інноваційні підходи в організації підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти НАПН України / В. П. Яковець, Н. І. Яковець // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами» (м. Житомир, 28 квітня 2015 р.).- С.473-479.
 222. Bondarchuk О. Distinctive gender characteristics of self-efficacy of heads of Ukrainian educational organizations / Olena Bondarchuk // European Congress of Psychology (Italy, Milan, 7-10 July 2015, ECP 2015 Abstract Book ; Eds. : Micol Tummino, Martina Bollati, Martina Widmann. – Milano 2015. – Р. 471. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf.
 223. Москальова А. С. Аналіз взаємозв’язку психологічних чинників творчої активності людей похилого віку з індивідуально-психологічними властивостями її прояву.А. С. Москальова, Л. А. Гончарова, // International scientific-practical congress of pedagogical and psychologists. The generation of scientific ideas. – Geneva (Switzelend) – 2014. – Vol.3. – С. 158-167
 224. Москальова А. С. Специфика исследования психологических черт характера руководителей образовательных организаций при преодолении профессиональных кризисов / А. С. Москальова // Инновации в образовательной среде : мат-ы Междунар. науч.-практ. конф. (Саранск, 8–9 апр. 2015 г.) / [редкол.: Б.Ф. Кевбрин (отв. ред.) и др.] ; Саран. кооп. ин-т РУК. – Саранск : ЮрЭксПрактик, 2015. – С. 104-108.
 225. Nieżyńska Helena Ukraińskie doświadczenia w gender studiach podyplomowych w kontekście demokratyzacji społeczeństwa / Oksana Owczaruk, Helena Nieżyńska : tezy trzydniowej Międzynarodowej międzydyscyplinarnej naukowej konferencji «Dylematy współczesnej educacji. Co teraz i co później?», 7–9 Majа 2014, Częstochowa (Three-day international multidisciplinary scientific conference «The problems of modern education. What now, what next?», May 7–9, 2014, Czestochowa, Poland ; Український досвід гендерних студій в післядипломній освіті у контексті демократизації суспільства : тези трьохденної Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції «Дилеми сучасної освіти. Що зараз і що далі?» (м. Ченстохова, Польща, 7–9 травня 2014 р.) // Problemy nowoczesnej edukacji ; Pod red. Edyty Sadowskiej, Wieslawa Sztumskiego. – Częstochowa : WSL, 2014. – T. IV. – S. 137–145. (не ввійшло до звіту 2014 р.)
 226. Сергеева Л.Н.Повышение квалификации педагога как маркер его конкурентоспособности./Л.М. Сергеєва // Профессиональное образование:  отечественный опыт и международные практики. // Cборник статей VII междунар. науч. чтений / Под науч. ред. Т. Ю. Ломакиной. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития РАО», 2015. – 394 с., – С. 88–93.
 227. Клясен Н. Л. Спілкування – фактор професійного становлення вчителя // Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті : в 2 ч. : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 жовтня 2014 року / Ред. Кол.: О. А. Федоренко, І. Г. Єрмаков (науковий редактор), А. М. Ратушна, О. М. Коровай. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2-14. – Ч. 1. – C. 44 – 49.
 228. Куценко В.І. Духовна та фізична культура – складові здорового способу життя та здоров’я нації / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Современные проблемы спорта, физической культуры и физической реабилитации: материалы ІІ межд. Науч.-практ. Конф. (г. Донецк, 24 апреля 2015 г.) / под. Ред. Л.А. Деминской; ДИФКС. – Донецк, 2015. – С. 413-420.
 229. Куценко В.І. Фінансово-економічний чинник соціального розвитку сільських територій (механізми його забезпечення) / Г.І. Євтушенко, В.І. Куценко // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : матер. Міжнародн. Наук.-практ. Конференції, 22 травня 2015 р. / Міністерство освіти і науки України, Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2015. – С. 147-151.
 230. Куценко В.І. Третична освіта в контексті драйверів розвитку інноваційної економіки / В.В. Олійник, В.І. Куценко // Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» / НАПН України; Ун-т менедж. Освіти. – К., 2015. – С. 59-60. – Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf
 231. Куценко В.І. Модернізаційно-інноваційний контекст формування кадрового потенціалу вищої та післядипломної освіти / В.І. Куценко, В.М. Анісімов // Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» / НАПН України; Ун-т менедж. Освіти. – К., 2015. – С. 57-58. – Режим доступу: http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf
 232. Куценко В.І. Моделювання інноваційно-освітнього середовища в контексті парадигми формування механізму підвищення якості національної освіти / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 6-ї науково-практичної конференції, м. Львів, 18-20 листопада 2014 року / Відп. За випуск Л.Д. Озірковський – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 71-76.
 233. Куценко В.І. Інноваційні технології в соціальній сфері – шлях до підвищення її конкурентоспроможності / В.І. Куценко // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 59-61.
 234. Куценко В.І. Інноваційні технології у вищій школі – важливий чинник підвищення якості підготовки кадрів / Г.І. Євтушенко, В.І. Куценко, Н.Е. Кошарська // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Матеріали Першої міжнародної міждисциплінарної конференції Міжнародного гуманітарного університету 15 травня 2015 р. / Відп. ред. Випуску – к.ю.н., доц. А.А. Березовський. – Одеса – 2015. – Випуск 23. – С. 38-42.
 235. Лукіна Т.О. Освітні потреби слухача як основа формування змісту післядипломної освіти // Зб. тез Всеукраїнської Інтернет-конференції  “Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти  в кризових умовах” / НАПН України; Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 112 с. – Авторські: С. 64-65.
 236. Лукіна Т.О. До питання визначення змісту програми підготовки докторів філософії // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України6 матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 5-6 листоп. 2015 р.)/ [за  заг. ред. Ю.В.Ковбасюка, М.М.Білинської, В.М.Сороко, Л.А.Гаєвської]. – К.: НАДУ, 2015. – 312 с. – С.75-76.