Функціональні обов'язки структурних підрозділів Студентської колегії УМО

 

Голова Студентської колегії «УМО»:

 1. Представляє інтереси студентів Університету у відносинах із адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами;
 2. Сприяє покращенню рівня навчального процесу в Університеті;
 3. Бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково–дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та в Університеті;
 4. Надає студентам, студентським організаціям підтримку у погодженні із адміністрацією Університету організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
 5. Розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку Студентської колегії «УМО» і подає їх на затвердження конференції;
 6. Погоджує в порядку, який встановлюється конференцією, рішення адміністрації Університету з питань, визначених частиною шостою статті 40 Закону України «Про вищу освіту»
  • відрахування студентів з Університету та їх поновлення;
  • призначення заступника директора інституту з виховної роботи;
  • поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
  • затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;
  • діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в Університеті.
 7. Вносить пропозиції щодо навчальних програм, розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 8. Оскаржує в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність адміністрації Університету, якщо вони порушують права та законні інтереси студентів;
 9. Бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків студентів;
 10. Приймає свій Регламент;
 11. Здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю Студентської колегії «УМО»;
 12. Вносить конференції пропозиції щодо оголошення акції протесту;
 13. Інформує студентів Університету про свою діяльність;
 14. Створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює порядок їх діяльності;
 15. Представляє Студентської колегії «УМО» в органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;
 16. Вирішує питання про входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди;
 17. Здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами.

 

Заступники голови Студентської колегії «УМО» та голови відділів:

 • Організовують роботу відповідних відділів.
 • Ведуть засідання відділів та підписують протоколи цих засідань.
 • Відповідають за роботу свого відділу.
 • За необхідності звільняють та призначають заступників, членів відділів.
 • Представляють відділи у відповідних робочих та дорадчих органах власного Університету та співпрацюють з відповідними відділами інших Університетів
 • Регулярно подають плани та звітують перед Студентською колегією «УМО».

 

Студентський клуб: 

 • Організовує та проведення святкових, розважальних патріотично-виховних заходів.
 • Організовує відвідування святкових розважальних, патріотично-виховальних заходів студентами Інституту.
 • Організовує гуртки за інтересами студентів.
 • Разом з адміністрацією організовує екскурсії для студентів Інституту.
 • Залучення студентів Інституту до участі у гуртках.
 • Організовує та проводить дозвілля студентів.

 

Відділ інформаційної та профорієнтаційної роботи: 

 • Займається розповсюдженням інформації в Інституті про заходи, акції розважального та соціального спрямування.
 • В обов’язки членів сектору входить розповсюдження інформації на сайті Інституту, стенді в холі корпуса.
 • Члени відділу займаються випуском стінгазет присвячених соціальним заходам або іншим акціями.
 • Організовує та проводить профорієнтаційні заходи щодо популяризації Університету.
 • Розміщує новини, корисну інформацію та оголошення на сторінці Інтернет сайту Університету в рубриці «Студентам».

 

Навчально-науковий відділ: 

 • Члени відділу займаються складанням і оприлюдненням рейтингових списків студентів.
 • Контролює формування папок старостами груп.
 • Складання і оприлюднення відвідування студентами Інституту.
 • Члени відділу займаються пошуком навчальних матеріалів для допомоги студентам.
 • Навчально-організаційна діяльність.
 • Допомога в організації організацією університетських, всеукраїнських та міжнародних конференцій, проведенням наукових семінарів, тренінгів, формує напрямки наукової роботи студентів.
 • Залучення студентів Інституту до участі у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

 

Студентська профспілка: 

 • Представляють інтереси всіх студентів Інституту.
 • Разом з адміністрацією університету вирішує питання про запровадження, перегляд чи зміну умов навчання, проживання студентів тощо.
 • Спільно з адміністрацією вирішує питання соціального розвитку університету, поліпшення умов навчання, матеріально-побутового та медичного обслуговування; бере участь у вирішенні соціально-економічних питань.
 • Бере участь у розробці правил внутрішнього розпорядку Університету та його підрозділів, правил проживання в студентському гуртожитку Університету.
 • Сприяють у навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
 • Сприяють у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
 • Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

 

Відділ спортивного виховання: 

 • Організація спортивних заходів серед студентів.
 • Організація спортивних змагань з іншими навчальними закладами.
 • Пропаганда здорового засобу життя.
 • Організація оздоровчих походів для студентів.
 • Організація «Днів здоров`я».

 

Старостат гуртожитку: 

 • Відповідає за виконання правил внутрішнього розпорядку мешканцями на поверсі;
 • Слідкує за суворим дотриманням правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі повинен негайно доповісти черговому гуртожитку, вжити заходи щодо гасіння пожежі, евакуації людей і майна);
 • Контролює чистоту і порядок на поверсі та виконання графіка чергування студентів на поверсі;
 • Стежить за дотриманням тиші після 23:00 год.;
 • Своєчасно доводить до відома студентів, що мешкають на поверсі вказівки посадових осіб;
 • Стежить за своєчасним залишенням гуртожитку відвідувачами;
 • Проводить перевірку санітарного стану кімнат, кімнат загального користування поверху;
 • Без дозволу завідувача гуртожитку не допускає винесення речей і майна з поверху;
 • Складає графіки чергувань на поверхах і контролює їх виконання;
 • Відповідає за санітарний стан місць загального користування.

Розпорядження старости поверху гуртожитку обов'язкові для виконання студентами, які проживають у гуртожитку на даному поверсі та відвідувачами гуртожитку.

 

Контрольно-ревізійний відділ: 

 • Поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності Студентської колегії «УМО».
 • Контролює надходження та витрати членських внесків до бюджету Студентської колегії «УМО».
 • Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведеною нею діяльністю на засіданнях Студентської колегії «УМО» та загальних зборах студентів Інституту.