Статті науковців УМО у наукометричних виданнях

 1. Burłajenko Т. Formy nauczania poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty: «Krоk po kroku razem dо sukcesu!» // «Science Rise»: Pedagogical Education.  Харків, 2015.  № 4/5(9).  С. 31–36.
 2. Sidanich I. Spiritua and moral education in Ukraine: contemporary state and tivesperspec // «ScienceRise»: Pedagogical Education.  2015.  № 6/5(11).  С. 25–31
 3. Sidanich І. Modern tendencies and problems of the theory of spiritual-moral processes management in higher school // «ScienceRise»: Pedagogical Education.  2016.  № 3/5(20).  С. 25–31.
 4. Бабенко К. А. Держава і громадянське суспільство: забезпечення взаємодії у врегулюванні публічно-владних відносин // Economic and law paradigm of modern society scientific journal by Open Europe.  2016.  1 issue.  C. 258–263.
 5. Бурлаєнко Т. І. Ігрові форми навчання в формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти // «ScienseRise»: Pedagogical Education.  Харків, 2016.  № 2/5(19).  С. 15–21.
 6. Волянюк Н. Ю., Ложкин Г. В. Интегративные психические процессы регулирования деятельности // Вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка.  2015.  № 3(45).  с. 57–65.
 7. Глушман Т. М. Компоненти професійної культури майбутнього менеджера організацій // «ScienseRise»: Pedagogical Education.  2016.  № 5(1).  С. 8–13.
 8. Кириченко М. О., Дмитренко Г.А. Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості // «Sciense Rise»: Pedagogical Education.  2016.  № 4/5(21).  С. 35–44.
 9. Москальова А. С. Духовні цінності керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання професійних криз // «Sciene Rise» № 2/1(17).  2015.  С. 59–64. (не ввійшов у звіт 2015 р.) (0,5 др. арк.)
 10. Сергеєва Л. М., Кириченко М. О. Управління організаційно-освітніми змінами в Інституційному середовищі професійного навчального закладу // «Science Rise».  2016.  № 1/5(18).  С. 27–32.
 11. Отич О.М.Холістична науково-мистецька парадигма у суспільстві знань / Олена Миколаївна Отич // ScienceRise. – Т. 9. - № 9/5 (14). – 2015. – С. 22-27. [Режим доступу:http: //journals.uran.ua/sciencerise/issue/view/2958]
 12. Бондарчук О. І. Організаційно-професійні особливості самоефективності керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименко, Л. А. Ануфрієвої. – К. : Аксіома, 2015. – С. 57–69
 13. Москальова А. С. Психологічні особливості проявів поведінкового типу А серед керівників освітніх організацій / А. С. Москальова// Проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України : за наук. ред.. С. Д. Максименка, Л. А. Ануфрієвої. – Вип. 27. – Камянець-Подільський : Аксіома, 15. – С. 318–330.
 14. Москальова А. С. Психологическая компетентность руководителей общеобразовательных учреждений по преодолению профессиональных кризисов / А. С. Москалева // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – III (19), Is. 38. – Р. 103–106.
 15. Klyasen N. Implementation of the higher education law of ukraine in the postgraduate education system [Електронний ресурс] / N.Klyasen, N. Goncharenko // Scientific Journal «ScienceRise» - 2015. – Т. 9, № 5(14). ― Режим доступу : http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/50831
 16. Пушкарева Т. А.Стопроцентный учитель. / Т. А. Пушкарева  // журнал "ScienceRise"  Том 1, № 1 (6) 2015.–С.57 – 60.
 17. Pyshkaryova T. The concept of scientific and pedagogical project “Rostok” журнал "ScienceRise"  № 4/1 (9). 2015. –С. 45 – 49.