ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: вибіркова
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач Карташова Л.А., д.пед.наук, професор, професор ВОСІКТ ЦІПО ДЗВО «УМО», e-mail: Вайбер +380673881424, lkartashova@ua.fm
Консультації здійснюються за запитом здобувачів F2F або за контактною адресою

Програму навчальної дисципліни «Цифрові технології як ефективний інструмент організації наукового дослідження» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки укладено відповідно до цілей, вимог і змісту навчання, закладених в ОНП «Освітні, педагогічні науки» та вимог, які висуваються до спеціалістів цієї галузі знань і рівня освіти.

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів із теоретичними та практичними основами використання цифрових технологій (ЦТ) в педагогічних дослідженнях, їх впливом на розвиток наукових досліджень та формування цифрових компетентностей кожного; надання практичних умінь використання ЦТ, які необхідні для ефективного здійснення наукових досліджень, підвищення рівня знань, умінь та навичок роботи з прикладними програмами та веб-засобами мережі Інтернет, набуття навичок застосовувати ЦТ для планування експерименту, методів моделювання та аналізу даних наукових досліджень; розвинення уміння оформляти й публікувати результати досліджень.

Основними завданнями є поглиблення загальних та фахових компетентностей з ЦТ, розширення знань та навичок у напрямі використання веб-сервісів, поглиблення вмінь, пов’язаних із пошуком, збереженням і представленням наукової інформації, формування ЦТ-компетентностей з планування наукового експерименту, вивчення функціональних можливостей програмних засобів, що призначені для здійснення комп’ютерного моделювання, формування компетентностей щодо застосування статистичних методів і прикладних програм обробки і аналізу результатів експериментальних наукових досліджень, отримання знань і вироблення навичок зі створення наукової звітності, електронних наукових публікацій і презентацій.

Форма підсумкового контролю - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»