Науково-методичне забезпечення навчальних дисциплини

 

Ким С. Камерон, Роберт Э. Куинн   "Диагностика и изменение организационной культуры"

Л.М. Карамушка   "ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ"

Л. М. Карамушка, А.М. Шевченко   "ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ"

Креденцер О.В.   "Формування підприємницької поведінки в персоналу освітніх організацій для ефективного забезпечення організаційного розвитку"

Г.М. АНДРЕЕВА   "СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ"

Эйала Пайнс Кристина Маслач   "ПРАКТИКУМ по социальной психологии"

Сидоренко Е.В.   "Методы математической обработки в психологии"

Ахим Бююль, Петер Цёфель   "SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей"

Горбатов Д.С.   "Практикум по психологическому исследованию"

КЛИМЧУК В.О.   "МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ПСИХОЛОГІЇ"

Наумова В.А.   "ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТНОЙ ДИНАМИКИ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО ОНТОГЕНЕЗА"

Панченко С.М.   "ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТА НАВЧАННЯ"

Бондарчук О.І., Ткач Т.В. та іньші   "Соціально-психологічні особливості дорослої людини"

Змеёв С.И.   "АНДРАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ (ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ)"

Бондарчук О.І.   "Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності"

Черезова І.О.   "Психологія життєвих криз особистості"

Дзюба Т. М., Коваленко О. Г.   "Психологія дорослості з основами геронтопсихології"

Т.Ткач   "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОНТЕКСТИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ"

Фельдман Ю.І.   "ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД МОЛОДОСТІ"

Шамне А.В.   "ПСИХОЛОГІЧНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ"

Важинський С.Е., Щербак Т І.   "Методика та організація наукових досліджень"

Чемодурова Ю.М.   "ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ"

Черезова І.О.   "Психологія життєвих криз особистості"

Danchev D.W.    "Counselling psychologists perspectives on professionalism"

Дружилов С.А.   "ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СУБЪЕКТА ТРУДА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ"

О. Бульвінська, Н. Дівінська та інші    "Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки"

Бодалёв А.А.   "Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения"

ПАНЧЕНКO В.O.   "ЖИТТЄСТIЙКIСТЬ ЯК ФАКТOР ПРOФЕСIЙНOЇ АДАПТАЦIЇ МЕНЕДЖЕРIВ КOМЕРЦIЙНИХ OРГАНIЗАЦIЙ"

Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В.    "Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості"

Кокун О.М.   "Психологія професійного становлення сучасного фахівця"

О.І. Бондарчук, Т.М. Гавлітіна та інші   "Комплекс психодіагностичних методик дослідження професіоналізму педагогічних працівників"

Онуфрієва Л.А.   "До проблеми становлення професіоналізму та саморозвитку особистості майбутніх фахівців соціономічних професій"

Слоньовський М.В.   "ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КАДРІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ"

Танасійчук О.М.   "Концептуальний аналіз проблеми професійного становлення"

Турубарова А.В., Черепєхіна О.А.   "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПОГЛЯД ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ"

ГРЭЙС КРАЙГ, ДОН БОКУМ   "ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ"

Н.Ф. Голованова, И.Б. Дерманова   "САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ"

С.Н. Костромина, Н.А. Медина Бракамонте, О.В. Защиринская    "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ"

Найдьонова Л.А.   "Кібербуллінґ або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини"

Лазоренко О.О.   "Концепції «суспільства знання» як траєкторія модернізації вищої освіти в Україні"

Лучинкина А.И., Юдеева Т.В., Меджитова З.С.   "Особенности профессиональной самореализации интернет-пользователей"

Лучинкина А.И.   "Модель психологического сопровождения процесса интернет-социализации личности"

ПАПАКИЦЯ О.К.   "ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Жичкина А.   "Социально-психологические аспекты общения в Интернете"

Бородчак М.В.   "ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ТА СПОСОБИ ПРОТИСТОЯННЯ ЇМ"

Чистоклетов Л.Г., Шишко В.Й.    "ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВПЛИВИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПАРАДИГМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ"

Дубняк К.А.   "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ"

Катаєв Є.С.    "ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА"

Кириченко В.В.   "Психологія інформаційної діяльності"

ЗБІРНИК СТАТЕЙ МЕТОДОЛОГІЧНОГО СЕМІНАРУ "МЕДІАОСВІТА В УКРАЇНІ: НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ ВИКЛИКІВ, ПРАКТИК, ПЕРСПЕКТИВ"

Найдьонова Л.А.    "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МЕДІАОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ"

Бондаренко С.В.   "Социальная структура виртуальных сетевых сообществ"

Бондарчук О.І.    "ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ У ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ"

Яковенко М.    "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ"

ЛОГУНОВА М.   "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Литвинюк Л.В., Бондар Т.О.   "Культура і компетентність сучасного вчителя-лідера"

Пінчук Н. І.    "Позитивний імідж керівника освітньої організації: психологічна сутність та умови розвитку"

Симонов В.П.   "Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании"

Бондарчук О.І., Карамушка Л.М. та інші    "Психологія управління в освіті"

Бондарчук О.І., Карамушка Л.М. та інші    "Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій"

Малкина-Пых И.Г.   "Психологическая помощь в кризисных ситуациях"

Шагивалеева Г.Р., Бильданова В.Р. та інші  "Значение саморегуляции в профессиональном становлении будущих педагогов"

Леонтьев Д.А.   "Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал"

Марищук В.Л., Евдокимов В.И.   "ПОВЕДЕНИЕ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА"

Волкова Т.Г.   "Психология саморегуляции: практикум"

Сурмін Ю.П.   "Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація"

Корисна інформація по методикам