Нормативні документи

 

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ПОРЯДОК визнання Вченою радою здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про умови конкурсного відбору до аспірантури та докторантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ"

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про наукове керівництво (консультування) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу на третьому освітньо-науковому рівні підготовки здобувачів  вищої освіти – доктор філософії в державному закладі вищої освіти «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ про проведення науково-педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про розроблення індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про Силабус навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ ТА ЗАЛІКИ

ПОЛОЖЕННЯ  Про освітні програми

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у державному закладі вищої освіти «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»