РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

"НАВЧАЮЧИ - ВЧУСЯ"

Рада молодих учених (у подальшому РМУ) Університету менеджменту освіти НАПН України (у подальшому УМО) є добровільним професійним громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння професійному і науковому зростанню молодих науковців Університету; реалізації їх наукових, культурних та соціальних інтересів і прав; пропаганді серед наукової молоді новітніх досягнень у галузі психологічної й педагогічної наук; організації науково-педагогічної, дослідницької та творчої діяльності молодих учених.

Була заснована 29 березня 2016 року та діє й на даний час.

Молодими вченими вважаються кандидати наук, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, наукові і науково-педагогічні працівники УМО віком до 35 років включно, а також доктори наук і докторанти віком до 40 років включно.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів з підтримки молодих вчених», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту УМО, Положення про РМУ, що визначають основні напрями та форми роботи органів самоврядування у вищих навчальних закладах.

У своїй діяльності РМУ керується принципами добровільності, відкритості, рівноправності, самоврядування і наукової етики. Засновником Ради є УМО, який надає організаційну, консультаційну та матеріальну підтримку її діяльності. Діяльність РМУ УМО координується адміністрацією університету через проректора з наукової роботи та цифровізації.

Головною метою РМУ є підтримка молодіжних наукових ініціатив, залучення молоді до науково-дослідної роботи, сприяння розвитку її наукового і творчого потенціалу, реалізації прав щодо участі у науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності, спрямованій на формування особистості сучасного вченого-дослідника з фундаментальними професійними знаннями та широким науковим світоглядом.

Правління Ради молодих учених Університету: 

  • Марчук Інна Володимирівна – голова Ради молодих учених Університету, аспірантка Кафедри менеджменту освіти та права Університету.
  • Діденко Марина Сергіївна – заступник голови Ради молодих учених Університету, старша викладачка Кафедри психології та особистісного розвитку, кандидатка психологічних наук. 
  • Маслов Валентин Іванович - науковий консультант, доктор педагогічних наук, професор. 

У складі РМУ – представники УМО – молоді науковці віком до 35 років у кількості: 42 члени РМУ, з яких 2 наукових співробітники, 39 аспірантів та 1 докторант.

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України