Інформація для вступу до аспірантури та докторантури

 

Правила прийому до аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на здобуття ступеня доктора філософії в 2024 році

ПРАВИЛА прийому до докторантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в 2024 році

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Розклад вступних іспитів до аспірантури УМО

Склад приймальної та предметних комісій щодо вступу в аспірантуру

 

Прийом в аспірантуру ДЗВО «УМО» на 2024 р. відбувається відповідно до ліцензії (наказ МОН України від 12.04.21 р. № 42л) та сертифікатів про акредитацію за галузями знань та спеціальностями:

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціаль-ності

Найменування спеціальності

Назва освітньо-наукової програми

01

Освіта/

Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки (сертифікат про акредитацію

№ 2108 від 29.07.2021 р.)

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія особистісного,

соціального та організаційного розвитку (сертифікат про акредитацію № 691 від 16.10.2020 р.)

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (сертифікат про акредитацію № 2003 від

29.07.2021 р.)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи на основі НРК7 (мають повну вищу освіту за ОР магістра або ОКР спеціаліста).

Вступ поза конкурсом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури документ про вищу освіту, що є еквівалентним диплому магістра і виданий іноземним закладом вищої освіти, проходить вступні випробування нарівні з іншими особами. Визнання диплома, виданого іноземним закладом вищої освіти, здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  27  травня 2015  року за № 614/27059.

Особам, які вступають до аспірантури із спеціальності, віднесеної до іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх документі про вищу освіту ОР магістра або ОКР спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності.

У 2024 році умовою для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 р. або в 2024 р. з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100

Процедура реєстрації осіб, Календарний план, програми ЄВІ на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти за покликанням: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury/  

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у ЄВІ, здійснює приймальна комісія УМО з 7 до 29 травня 2024 року;

Відповідальні особи від приймальної комісії:

Оксана Петрівна Юрченко 0993247078;

Ганна Петрівна Вишневська  0675007609; 0683247078;

Зав.аспірантури: Ануфрієва Оксана Леонідівна 0662869151.

Особи, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ (через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути)  мають право зареєструватись на додаткову сесію ЄВІ з 17 до 21 червня (надати офіційні документи, які підтверджують ці поважні причини).

Вступники, які підтвердили свої знання з іноземної мови і вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня: з англійської мови – дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment; німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF; французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF, звільняються від складання ЄВІ та вступного іспиту з іноземної мови.

При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови та оцінюються найвищим балом.

Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

Документи на вступ до аспірантури УМО подаються вступником до відділу аспірантури особисто або надсилаються поштою, чи надаються у сканованому вигляді на електронну адресу asp_bingo@ukr.net  з накладанням цифрового електронного підпису.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора ДЗВО «УМО» документи в двох форматах: в паперовій формі і електронні скановані копії:

– заяву на ім’я ректора;

– сертифікат про успішне складання ЄВІ в 2023 р. або в 2024 р. (з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів),

або дійсний сертифікат складених тестів іноземної (англійської, німецької чи французької) мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (TOEFL, International English Language Testing System, Сambridge English Language Assessment, TestDaF, DELF або DALF);

– особовий листок з обліку кадрів;

– копія паспорта (завірена вступником);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (завірена вступником);

– копія військово-облікового документа: військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць;

– копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

– список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціалізації;

– копії документів, що підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до розділу V додатку 9 Правил прийому до УМО;

 – дві фотокартки 3х4;

- згоду на збір та обробку персональних даних;

- дослідницьку пропозицію;

– паперову папку на зав’язках для зберігання особової справи.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до аспірантури ДЗВО «УМО».

Порядок роботи приймальної комісії:

– понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00;

– обідня перерва – з 13:00 до 14:00;

– субота – з 09:00 до 16:00;

– неділя – вихідний день.

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Вступники, які мають чинні Сертифікати Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні B2: 

Прийом заяв та документів

20 – 24 травня 2024 року

Проведення вступних випробувань

27 травня по 05 червня 2024 року

Рішення приймальної комісії

06 червня 2024 року

Затвердження на вченій раді УМО

19 червня 2024 року

Термін зарахування

20   червня 2024 року

Реєстрація і складання ЄВІ

 

Основна сесія

Додаткова сесія

(за наявності офіційних документів, які підтверджують, які поважні причини унеможливили участь вступника в основній сесії)

Реєстрація  

7 – 29 травня

17–21 червня

Запрошення

До 17 червня

До 26 липня

Тестування

24 червня – 15 липня

31 липня –14 серпня

Результат

до 20 липня

До 20 серпня

 Прийом документів у відділі аспірантури після отримання сертифікату ЄВІ:

1 хвиля

Прийом заяв та документів

22 – 26 липня 2024 року

Проведення вступних випробувань

29 липня по 06 серпня 2024 року

Рішення приймальної комісії

08 серпня 2024 року

2 хвиля

Прийом заяв та документів

21 – 23 серпня 2024 року

Проведення вступних випробувань

26 – 29 серпня 2024 року

Рішення приймальної комісії

30 серпня 2024 року

Затвердження на вченій раді УМО

18 вересня 2024 року

Термін зарахування вступників 1 і 2 хвилі

02 вересня 2024 року

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

– вступного іспиту за спеціальністю (відповідно до освітньо-наукової програми);

– вступного іспиту з іноземної мови (англійська) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

– співбесіди, презентації дослідницької пропозиції. Презентація дослідницької пропозиції та наукових досягнень вступників проводиться на засіданні предметної комісії зі спеціальності у день складання вступного іспиту зі спеціальності до його початку.

Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільне», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.

Повторне складання вступних випробувань не дозволяється.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу впродовж 12 місяців.

На підставі результатів вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії видається ректором ДЗВО «УМО» на підставі рішення приймальної комісії, рекомендації Вченої ради УМО та оприлюднюються на вебсайті Університету.

Усі документи подаються державною мовою України.

Наказ про зарахування до аспірантури у 2020 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2021 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2022 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2023 році