Інформація для вступу до аспірантури та докторантури

 

Правила прийому до аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на здобуття ступеня доктора філософії в 2021 році

Розклад вступних іспитів до аспірантури УМО

 

Прийом до аспірантури/докторантури на 2021-2022 здійснюється за галузями знань та спеціальностями:

  

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Спеціалізація

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку

(сертифікат акредитації освітньо-наукової програми
№ 691 від 16.10.2020р.)

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Оплата освітніх послуг, що надаються іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб на підставі кошторису, затвердженого в Університеті.

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету наступні документи:

1) Заяву (в паперовій формі);

2) Копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

3) Особовий листок з обліку кадрів;

4) Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1,2, 11 стор. паспорта);

5) Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціалізації;

6) Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7) Військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

8)  Копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до розділу V цих Правил;

9)  Фотокартку 3х4;

10) Копію ідентифікаційного коду;

11) Папку для зберігання особової справи.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

1) розгорнутий план-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);

2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття  відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

 

Документи подаються з 01 квітня 2021 р. по 14 травня 2021 р. (у разі потреби додатковий набір за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту з 25 серпня по 02 вересня).

Вступні іспити проводяться з 01 червня 2021 р. по 25 червня  2021 р. тау разі додаткового набору за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту з 06 вересня по 10 вересня 2021р..

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
  • співбесіда, презентація дослідницьких пропозицій.

Вступні іспити можуть відбуватись як очно, так і в дистанційному режимі, в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Початок навчання в аспірантурі з  01 жовтня 2021 року.

Контакти:

м. Київ, 04053,  вул. Січових Стрільців, 52-а,  каб. 403.
Зав.аспірантурою Ануфрієва Оксана Леонідівна
asp_bingo@ukr.net
Телефон для довідок:  (044) 481-38-18; ; 066-286-91-51

Програми та білети для іспитів:

 - Педагогіка

 - Психологія

- Публічне управління та адміністрування

- Іноземна мова

 

Усі документи подаються державною мовою України.

Положення про приймальну комісію Університету менеджменту освіти НАПН України

Наказ про зарахування до аспірантури в 2016 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2017 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2018 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2019 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2020 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2021 році