Інформація для вступу до аспірантури та докторантури

 

Правила прийому до аспірантури ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на здобуття ступеня доктора філософії в 2019 році

Розклад вступних іспитів до аспірантури УМО НАПН України

 

Прийом до аспірантури та докторантури здійснюється за галузями знань та спеціальностями:

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Спеціалізація

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Теорія та методика управління освітою

 

Теорія та методика професійної освіти

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

 

Педагогічна та вікова психологія

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Механізми державного управління

 

Перелік документів, що подають вступники до аспірантури

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові  доповіді (реферати)  з  обраної  ними  наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали  (диплом переможця конкурсу наукових студентських робіт; диплом переможця студентської міжнародної та всеукраїнської олімпіади; наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні; наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science та інш.); участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді, але не більше двох); участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді, але не більше двох);
 • фотокартку 3х4;
 • копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • папку для зберігання особової справи.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

 • розгорнутий план-проспект дисертації на здобуття наукового  ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);
 • копія  диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття  відповідної  освіти  за  кордоном  -  копія нострифікованого диплома).
 • Диплом про присудження  наукового ступеня  кандидата  наук подається вступником особисто.

Документи подаються з 1 квітня 2018 р. по 15 травня 2018 р. особисто.

Вступні іспити до аспірантури – з 01 червня 2018 року.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 • співбесіда, презентація дослідницьких пропозицій.

При прийомі в аспірантуру перевага надається особам, які мають досвід практичної роботи за профілем обраної спеціальності (бажано не менше ніж два роки).

Контакти:

м. Київ, 04053,  вул. Січових Стрільців, 52-а,  каб. 403.
Зав.аспірантурою Ануфрієва Оксана Леонідівна
asp_bingo@ukr.net
Телефон для довідок:  (044) 481-38-18

Програми та білети для іспитів:

 - Педагогіка

 - Психологія

 - Іноземна мова

 

Усі документи подаються державною мовою України.

Положення про приймальну комісію Університету менеджменту освіти НАПН України

Наказ про зарахування до аспірантури в 2016 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2017 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2018 році