Філософія освіти

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 120 год./ 4 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: Саух П.Ю., д.філос.наук, професор дійсний член НАПН України ukr_filosof@ukr.net

Мета навчальної дисципліни: оволодіння загальнонауковою компетентністю, спрямованою на формування системного наукового світогляду (ЗК1); опанування новими знаннями, розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК2); здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті (СК1); уміння обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих; здобуття глибинних знань з педагогіки, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань в освітній галузі (як вітчизняній, так і закордонній), критичного аналізу основних концепцій, оволодіння сучасною науковою термінологією та набуття здатності до генерування нових наукових ідей (СК3).

Заплановані результати навчання:

1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих. (РН1).

2.Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження в галузі освітніх, педагогічних наук на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики. (РН2),

3.Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих. (РН7).

4.Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, зокрема з використанням сучасних методів та технологій обробки інформації (РН7).

5.Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження (РН10).

6.Уміти адаптувати теоретичні знання до власного наукового дослідження шляхом генезису наукової думки у освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих (РН13).

Форма підсумкового контролю – екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія освіти»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Філософія освіти»