Іноземна мова та академічне письмо

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 180 год./ 6 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: І. О. Бондаревська, к. психол. наук, доцент, доцент  кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО» ibondarevskaya@yahoo.com

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності спілкуватись з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності, науковою спільнотою) під час наукових дискусій та з метою оприлюднення результатів наукових досліджень державною, англійською та/або іншою іноземною мовою (ЗК4).

Заплановані результати навчання:

  • Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів із освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих (СК5);
  • Здатність до впровадження та оприлюднення результатів власних наукових досліджень у галузі освітніх, педагогічних наук (СК6.).

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо»