Креативні практики в освіті дорослих

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 – Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація/освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: вибіркова
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І,
семестр: 1-2
Викладач: Ілляхова М. В, к.філос.наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «УМО», e-mail: new_zealand@ukr.net
Консультації: здійснюються за запитом здобувачів F2F або за контактною адресою

Мета навчальної дисципліни: розвиток професійної креативності і активізація інноваційного потенціалу здобувачів PhD з метою створення інноваційно-креативного освітнього середовища і реалізації ключових настанов освітньої політики.

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти ефективно впроваджувати надпрофесійні (soft skills) і трансверсальні компетенції, що відповідають за нашу успішну життєдіяльність, високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання.
  2. Уміти вирішувати нестандартні задачі, знаходити варіативні, альтернативні рішення будь-якої проблемної ситуації.
  3. Виявляти можливості для розкриття креативно-інноваційного потенціалу, який уможливлює прийняття ефективних креативних рішень та створює умови для розвитку авторського «Я» задля розроблення нових наукових, методичних ідей і дієвих методик,

Форма підсумкового контролю - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Креативні практики в освіті дорослих»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Креативні практики в освіті дорослих»