Менеджмент знань в освітній діяльності

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: професійної підготовки
Обсяг : 60 год./ 2 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач: Рябова З. В. .пед.наук, професор, зав.кафедри  менеджменту освіти і права, e-mail: Ryabova69@gmail.com

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності до розв’язання складних завдань, що пов’язані із розвитком педагогічного персоналу, як основного ресурсу підвищення конкурентоспроможності закладу освіти та сформувати уявлення у здобувачів освіти, що менеджмент знань є сучасним механізмом вирішення стратегічних і тактичних завдань діяльності закладу й сформувати навички, які необхідні для практичного вирішення завдань управління знаннями закладу освіти; здатність до опанування новими знаннями, розуміння предметної області та професійної діяльності, у т.ч. в освіті дорослих, післядипломній освіті й управління освітою (ЗК2); розробляти проєкти, управляти ними, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК5): набуття універсальних навичок дослідника в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної освіти: проєктування та оцінювання освітнього контенту, використання ІТ у науковій діяльності, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (СК4); здатність здійснювати освітню діяльність, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті (СК7).

Заплановані результати навчання:

РН 4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, післядипломної освіти й управління освітою, здійснювати їх менеджмент й пошук партнерів для їх реалізації.

РН 6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі результати практичного вирішення завдань управління знаннями закладу освіти;

РН 7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих та управлінні ними.

РН 11. Застосовувати навички лідерства, тайм-менеджменту та проєктної діяльності для підготовки дисертаційного дослідження й створювати обґрунтовані та достовірні нові знання через оригінальні дослідження, якість яких відповідає чинним вимогам, що висуваються до наукового дослідження, якість яких відповідає сучасним викликам й спроможні забезпечити конкурентоспроможність закладу.

РН 12. Здатність до моделювання процесу розв’язання наукової проблеми й оформлювати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи для обробки та аналізу отриманих показників зміни стану об’єкту (предмету) дослідження у галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих та аналізу отриманих показників зміни стану управління знаннями закладу освіти.

РН.14. Уміти використовувати технологій управління змінами та менеджменту знань щодо генерування й обґрунтування найдоцільніших шляхів наукового пошуку

Форма підсумкового контролю - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент знань в освітній діяльності»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Менеджмент знань в освітній діяльності»