Методологічні засади педагогічних досліджень

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: професійна підготовка
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Вкладач. Сорочан Тамара Михайлівна, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, e-mail: anprof@ukr.net

Мета навчальної дисципліни: сформувати розуміння науки як сфери діяльності людей і професійної діяльності; забезпечити оволодіння загальнонауковою компетентністю, спрямованою на формування системного наукового світогляду (ЗК1); здатності до опанування новими знаннями, розуміння предметної області та професійної діяльності, у т.ч. в освіті дорослих, післядипломній освіті й управління освітою (ЗК2);.здатності проведення науково-прикладних досліджень на відповідному рівні шляхом пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційних та комунікаційних технології (ЗК3);. обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих, із використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних продуктів у процесі створення нових знань (СК2); здобуття глибинних знань з педагогіки, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань в освітній галузі (як вітчизняній, так і закордонній), критичного аналізу основних концепцій, оволодіння сучасною науковою термінологією та набуття здатності до генерування нових наукових ідей (СК3).

Результати навчання:

  • РН 1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
  • РН 2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження в галузі освітніх, педагогічних наук на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики.
  • РН 7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
  • РН 8. Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, зокрема з використанням сучасних методів та технологій обробки інформації.
  • РН 13. Уміти адаптувати теоретичні знання до власного наукового дослідження шляхом генезису наукової думки у освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих

Форма підсумкового контролю - екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологічні засади педагогічних досліджень»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Методологічні засади педагогічних досліджень»