НАУКОВІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВІДКРИТІ ЖУРНАЛЬНІ СИСТЕМИ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: Спірін Олег Михайлович доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» oleg.m.spirin@gmail.com

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності до проведення науково-прикладних досліджень на відповідному рівні шляхом пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційних та комунікаційних технології (ЗК3); до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті (СК1); обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих, із використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних продуктів у процесі створення нових знань (СК2); 

Завдання навчальної дисципліни:

  • набуття універсальних навичок дослідника в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної освіти: проєктування та оцінювання освітнього контенту, використання ІТ у науковій діяльності, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (СК4).;
  • формування практичних вмінь до впровадження та оприлюднення результатів власних наукових досліджень у галузі освітніх, педагогічних наук (СК6);. 

.Заплановані результати навчання:

  • РН 4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації.
  • РН 6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі.
  • РН 9. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
  • РН 15. Уміти застосовувати ІТ- технології для наукового пошуку та створення ефективної наукової комунікації.

Форма підсумкового контролю – залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «НАУКОВІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВІДКРИТІ ЖУРНАЛЬНІ СИСТЕМИ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «НАУКОВІ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВІДКРИТІ ЖУРНАЛЬНІ СИСТЕМИ»