ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: професійна підготовка
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Вкладач. Сорочан Тамара Михайлівна, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, e-mail: anprof@ukr.net

Мета навчальної дисципліни сформувати здатність до аналізу освітньої політики, спостереження педагогічних явищ, опанування сукупності методів дослідження педагогічних систем і процесів як предметів дослідження, представлення і апробації результатів власного наукового пошуку; здатність до опанування новими знаннями, розуміння предметної області та професійної діяльності, у т.ч. в освіті дорослих, післядипломній освіті й управління освітою (ЗК2); діяти автономно, соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань та академічної доброчесності (ЗК6);.здобуття глибинних знань з педагогіки, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань в освітній галузі (як вітчизняній, так і закордонній), критичного аналізу основних концепцій, оволодіння сучасною науковою термінологією та набуття здатності до генерування нових наукових ідей (СК3); здатність здійснювати освітню діяльність, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті (СК7)

Результати навчання:

  • РН 1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
  • РН 4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, післядипломної освіти й управління освітою, здійснювати їх менеджмент й пошук партнерів для їх реалізації.
  • РН 5. Уміти здійснювати освітню діяльність, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті. Застосовувати науково-педагогічні, управлінські технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу.
  • РН 10. Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження
  • РН 12. Здатність до моделювання процесу розв’язання наукової проблеми й оформлювати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи для обробки та аналізу отриманих показників зміни стану об’єкту (предмету) дослідження у галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
  • РН 13. Уміти адаптувати теоретичні знання до власного наукового дослідження шляхом генезису наукової думки у освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих
  • РН.14. Уміти використовувати технологій управління змінами та менеджменту знань щодо генерування й обґрунтування найдоцільніших шляхів наукового пошуку.

Форма підсумкового контролю - екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ»