Розвиток цифрової компетентності вчителя Нової української школи

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 – Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація/освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: вибіркова
Обсяг:  3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: Гущина Н.І. кан.пед.наук, доцент, доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІПО ДЗВО «УМО», e-mail: n.gushchyna@gmail.com

здійснюються за запитом здобувачів F2F або за контактною адресою

В основі навчальної дисципліни «Розвиток цифрової компетентності вчителя Нової української школи» покладено системний підхід погляду на процеси реформування освітньої галузі та з урахуванням сучасних тенденцій в умовах розвитку НУШ. У наслідок опанування змістом цієї дисципліни сформується здатність розв’язувати складні завдання і поточні проблеми, що виникають під час професійної діяльності або у процесі підготовки дисертаційного дослідження шляхом ефективного використання ІТ-технологій.

Мета навчальної дисципліни: розвинути в аспірантів цифрову компетентність. Результатом ефективного навчання за програмою є розроблення й захист кожним аспірантом перед своїми колегами власної схеми заняття з використанням ІКТ.

Заплановані результати навчання:

  • знайомити із сучасними інноваційними педагогічними технологіями ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти;
  • отримати уявлення про можливості мережевих сервісів Інтернет для власної педагогічної діяльності;
  • спроектувати навчальні завдання для учнів;
  • розробити проект ‒ схему уроку з використанням ІКТ.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток цифрової компетентності вчителя Нової української школи»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Розвиток цифрової компетентності вчителя Нової української школи»