Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 – Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: вибіркова;
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: 3-4
Викладач: Любченко Н. В., к.пед.наук, доцент, доцент кафедри  менеджменту освіти і права ЦІПО ДЗВО «УМО», e-mail: meri14nadin@gmail.com
Консультації :    здійснюються за запитом здобувачів F2F або за контактною адресою

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності генерувати нові ідеї (креативність), розробляти та реалізувати продукти щодо самоменеджменту в організаційній та дослідницько-інноваційній діяльності науковця, включаючи власні дослідження, працювати в команді, за потреби відігравати провідну роль в організації командної роботи, дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями.

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі продукти з самоменеджменту у різних сферах суспільного життя, включаючи власні дослідження,
  2. Уміти продуктивно працювати на основі самоменеджменту в команді, відігравати за потреби провідну роль в організації наукової роботи, у томі числі, у міжнародній та мультикультурній групі,
  3. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в умовах невизначеності та соціальної напруженості.

Форма підсумкового контролю - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті»