Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів Google

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 – Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація/освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: вільного вибору
Обсяг: 3 год./ 0,1 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: Кондратова Л.Г.. кан.пед.наук, доцент, доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІПО ДЗВО «УМО», e-mail: lkondratovaua@gmail.com

здійснюються за запитом здобувачів F2F або за контактною адресою

В основі навчальної дисципліни «Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів Google» покладено опанування здатністю розв’язувати складні завдання і поточні проблеми, що виникають під час професійної діяльності або у процесі підготовки дисертаційного дослідження шляхом ефективного використання технологій створення електронного професійного портфоліо викладача.

Мета навчальної дисципліни: розвиток цифрової компетеності та практичних навички створення структури, змісту персонального сайту викладача (керівника) засобами   інструментів Google  sites,

Заплановані результати навчання:

– познайомити із поняттям персональний сайт педагога, розглянути основні види сайтів, надати характеристику професійному портфоліо педагога (викладача);

– формувати науково-методичну компетентність щодо здатності педагогічних працівників упорядковувати власний персональний сайт викладача та професійне педагогічне портфоліо у професійній діяльності, формувати інформаційно-комунікаційну компетентність щодо здатності використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютерну техніку, е-педагогіку в професійній діяльності;

– надати практичні навички до створення структури, змісту персонального сайту викладача (керівника) засобами   інструментів Google  sites, надати практичні навички створення персонального сайту викладача (керівника) засобами інструментів Google  sites.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів Google»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів Google»