Сучасне інформаційно-освітнє середовище: засоби розроблення; організація та підтримка діяльності учасників освітнього процесу

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач Карташова Л.А., д.пед.наук, професор, професор ВОСІКТ ЦІПО ДЗВО «УМО», e-mail: Вайбер +380673881424,lkartashova@ua.fm
Консультації здійснюються за запитом здобувачів F2F або за контактною адресою

Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів із сучасними підходами організації інформаційно-освітнього середовища закладу освіти; особливостями його розроблення та підтримки діяльності учасників освітнього процесу; розвивати здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті (СК1); здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих, із використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних продуктів у процесі створення нових знань (СК2); набуття універсальних навичок дослідника в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної освіти: проєктування та оцінювання освітнього контенту, використання ІТ у науковій діяльності, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (СК4.); здатність до впровадження та оприлюднення результатів власних наукових досліджень у галузі освітніх, педагогічних наук (СК6).

Заплановані результати навчання:

  • РН 3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, критичного мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.
  • РН 4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, післядипломної освіти й управління освітою, здійснювати їх менеджмент й пошук партнерів для їх реалізації.
  • РН 6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі.
  • РН 15. Уміти застосовувати ІТ- технології для наукового пошуку та створення ефективної наукової комунікації.

Форма підсумкового контролю – екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасне інформаційно-освітнє середовище: засоби розроблення; організація та підтримка діяльності учасників освітнього процесу»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Сучасне інформаційно-освітнє середовище: засоби розроблення; організація та підтримка діяльності учасників освітнього процесу»