Технологія організації дослідно-експериментальної роботи

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіта/педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: «Освітні, педагогічні науки»
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна; професійна підготовка
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: І, ІІ
Викладач: М.І.Скрипник, к.пед.наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «УМО» marina_scripnik@ukr.net
Консультації здійснюються за запитом здобувачів F2F або за контактною адресою

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити науково-прикладні дослідження на відповідному рівні шляхом пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційних та комунікаційних технології (ЗК3); здатність розробляти проєкти, управляти ними, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК5);  здобуття глибинних знань з педагогіки, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань в освітній галузі (як вітчизняній, так і закордонній), критичного аналізу основних концепцій, оволодіння сучасною науковою термінологією та набуття здатності до генерування нових наукових ідей (СК3); набуття універсальних навичок дослідника в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної освіти: проєктування та оцінювання освітнього контенту, використання ІТ у науковій діяльності, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (СК4); здатність до впровадження та оприлюднення результатів власних наукових досліджень у галузі освітніх, педагогічних наук (СК6).

Заплановані результати навчання:

  1. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження в галузі освітніх, педагогічних наук на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики (РН2),
  2. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, критичного мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших (РН 3),
  3. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих (РН7),
  4. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих (РН 9).

Підсумковий контроль - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія організації  дослідно-експериментальної роботи»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Технологія організації  дослідно-експериментальної роботи»