Технологія створення валідного тесту навчальних досягнень здобувачів освіти на засадах компетентністного підходу

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 – Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація/освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: вибіркова
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: 3-4
Викладач: Лукіна Т.О.,  д. н.держ.упр., професор, професор кафедри  менеджменту освіти і права ЦІПО ДЗВО «УМО»,  e-mail: tata_lukina@ukr.net
Консультації: здійснюються за запитом здобувачів F2F або за контактною адресою

 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності використовувати основні засади педагогічної діагностики для створення нових валідних інструментів для вимірювання навчальних досягнень здобувачів освіти відповідно до різних навчальних цілей, конструювати авторські тести та здійснювати експертизу якості тестових матеріалів, працювати в команді, за потреби відігравати провідну роль в організації командної роботи, дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями.

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти конструювати та використовувати вимірювальні інструменти тестового контролю рівня навчальних досягнень здобувачів освіти в педагогічній та науковій діяльності,  включаючи власні дисертаційні дослідження.
  2. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль в організації командної роботи, у томі числі, у мультикультурній групі.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія створення валідного тесту навчальних досягнень здобувачів освіти на засадах компетентністного підходу»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Технологія створення валідного тесту навчальних досягнень здобувачів освіти на засадах компетентністного підходу»