Творча майстерня молодого науковця

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіта/педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: «Освітні, педагогічні науки»
Компонент освітньо-наукової програми: професійна підготовка
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: М.І.Скрипник, к.пед.наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «УМО» marina_scripnik@ukr.net

Мета навчальної дисципліни:  оволодіння загальнонауковою компетентністю, спрямованою на формування системного наукового світогляду (ЗК1); здатність до опанування новими знаннями, розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК2); здатність діяти автономно, соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань та академічної доброчесності (ЗК6); здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті (СК1); здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих, із використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних продуктів у процесі створення нових знань (СК2).

Заплановані результати навчання:

  1. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, критичного мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших (РН 3),
  2. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі (РН 6),
  3. Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження (РН10),
  4. Застосовувати навички лідерства, тайм-менеджменту та проєктної діяльності для підготовки дисертаційного дослідження й створювати обґрунтовані та достовірні нові знання через оригінальні дослідження, якість яких відповідає чинним вимогам, що висуваються до наукового дослідження (РН 11),
  5. Уміти адаптувати теоретичні знання до власного наукового дослідження шляхом генезису наукової думки в освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих (РН 13).

Форма підсумкового контролю - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Творча майстерня молодого науковця»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Творча майстерня молодого науковця»