Академічний дискурс та академічна доброчесність у наукових дослідженнях

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»
Статус: ОК.09– дисципліна набуття універсальних навичок дослідника
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: ІІ рік навчання, 3,4 семестр
Викладацький склад: О. В. Алейнікова, д. держ. упр, професор; директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти універсальних навичок дослідника, соціальних навичок, ключових компетентностей академічної грамотності, що дозволяють критично оцінювати інформаційні ресурси, відбирати й трансформувати інформацію, створювати власний інтелектуальний продукт, презентувати результати академічної діяльності та ефективно обмінюватися знаннями в умовах професійної комунікації.

Основні завдання навчальної дисципліни. Курс «Академічний дискурс та академічна доброчесність у наукових дослідженнях» бачиться як практичний і виконує роль теоретичного і методологічного підґрунтя для здобувачів вищої освіти на шляху до отримання ними необхідних навичок і вмінь (РН02, РН05, РН12). Сформульовані відповідним чином практичні завдання допомагають здобувачам вищої освіти здобути практичні навички усного і писемного наукового мовлення, досвід збирання і вивчення фактів, роботи з фаховими текстами, самостійного пошуку й опрацювання джерел, досвід виконання як індивідуальних завдань, так і групових проектів дозволяють їм виявити власні аналітичні, критичні та творчі здібності; інтенсифікують комунікацію здобувачів вищої освіти між собою, а також з викладачем; навчають здобувачів вищої освіти розраховувати й планувати свій час, критично оцінювати власну працю, а також працю колег.

Зміст дисципліни. Цитування чи перефразування? Що можна не цитувати? Розкриття твердження «плагіат = порушення авторських прав». Види авторських прав.

Тези доповіді → наукова стаття → рукопис дисертації. Текстові збіги при захисті дисертації. Наукова стаття → монографія. Нове видання підручника. Здобувач вищої освтіти здає ту саму роботу як виконане завдання з іншої дисципліни.

Що знаходять антиплагіатні програми? Чого не знаходять антиплагіатні програми? Що означають проценти текстових збігів?

Що погіршує якість письмових робіт здобувачів вищої освіти? Як здобувачів вищої освіти штовхає до плагіату структура освітньої програми? Які типи завдань провокують плагіат? Які ще фактори підвищують ймовірність плагіату здобувачів вищої освіти? Університетська політика запобігання плагіату. Допомога викладачу.

Чому оцінювання важливе? На що має спиратися оцінювання? Принципи оцінювання. Оцінювання підсумкове і формувальне.

Запровадження елементів дистанційного й онлайн-навчання. Підготовка до дистанційних занять. Підготовка до дистанційних занять. Які методи дистанційного навчання можна застосувати вже сьогодні? Які «дистанційні» завдання не слід давати здобувачам вищої освіти? Рекомендації адміністраціям університетів.

Поняття дистанційної освіти. Методи навчання із використанням інтернет-технологій. Навчальні прийоми для онлайн-освіти. Як поліпшити онлайн-курс? Як надавати здобувачам вищої освіти якісний зворотний зв’язок? Розробка детальних схем оцінювання.

Формулювання результатів навчання з таксономією Блума. Методика написання коректних результатів навчання. Конструктивне узгодження і зворотний дизайн курсу.

Чому саме «силабус»? Що слід висвітлити у силабусі? На що слід звернути увагу при написанні силабусу. Які питання не слід включати до силабусу?

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Академічний дискурс та академічна доброчесність у наукових дослідженнях»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Академічний дискурс та академічна доброчесність у наукових дослідженнях»