АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік навчання
Викладацький склад:

  • Є.Г. Карташов, д. держ. упр, доцент; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
  • А. В. Шмагун, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни.
Метою формування у студентів знань щодо антикорупційної діяльності в публічному управлінні, вмінь та навичок використовувати ці знання у практичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Демократія та належне врядування в зарубіжних країнах» є:
надати систематизовані знання щодо теорії і практики здійснення антикорупційної політики в публічному управлінні, сформувати уміння та навички розробки організаційно-правових механізмів антикорупційної діяльності в публічному управлінні, налагодження взаємодії держави та громадянського суспільства у запобіганні корупції.

Навчальна дисципліна розкриває:

- основні поняття щодо корупції та антикорупційної діяльності;

- теоретичні засади антикорупційної політики та запобігання корупції в публічному управлінні;

- універсальні напрями і типові шляхи реалізації антикорупційної політики в умовах сучасного суспільства;

- теоретичні напрацювання та кращий досвід щодо побудови і функціонування механізмів запобігання корупції в публічному управлінні;

надає вміння:

- проводити аналітичні дослідження різних форм і типів корупції, їх деструктивного впливу на суспільство;

- визначати і обґрунтовувати стратегічні підходи, основні напрями та пріоритети антикорупційної політики в Україні;

- здійснювати комплексну діагностику корупціогенних чинників та розробляти рекомендації щодо їх усунення;

- виявляти стан та надавати пропозиції щодо удосконалення механізмів запобігання корупції в публічному управлінні.

Зміст дисципліни. Теоретичні засади антикорупційної політики та запобігання корупції в публічному управлінні. Сутність корупції та її вплив на сучасне суспільство.  Поняття антикорупційної політики та запобігання корупції в публічному управлінні. Здійснення антикорупційної політики в публічному управлінні. Принципи антикорупційної діяльності в публічному управлінні. Стратегічні підходи до антикорупційної політики в публічному управлінні. Виявлення корупціогенних чинників як основа розробки антикорупційних програм. Організаційно-правові механізми антикорупційної діяльності в публічному управлінні. Напрями реалізації антикорупційної політики в публічному управлінні. Правові засади запобігання корупції в публічному управлінні. Організаційні механізми антикорупційної діяльності в публічному управлінні. Роль та можливості участі громадянського суспільства у запобіганні корупції. Співпраця державних органів з громадськістю у запобіганні корупції. Громадський контроль як засіб запобігання корупції.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»