Антикризовий менеджмент публічного управління

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)
Галузь знань     без обмежень
Спеціальність    без обмежень
Освітньо-наукова програма   без обмежень
Статус    дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання       заочна
Рік, семестр   1, 2
Викладацький склад Ковтун О.А., к. держ. упр, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання     українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні системи професійної компетенції (знань, практичних вмінь та навичок) щодо управління у кризових ситуаціях в публічному секторі, розв'язання складних завдань стратегічного антикризового менеджменту в публічному управлінні, організації системи антикризового управління, адекватної вимогам сучасної ринкової економіки та завданням державної політики.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- формування навичок критичного наукового аналізу сучасних наукових концепцій і теорій антикризового управління;

- підвищення рівня управлінської компетенції за допомогою набуття спеціальної підготовки в сфері антикризового менеджменту публічного управління;

- оволодіння методологією антикризового управління в публічному секторі з урахуванням глобалізаційних викликів та сучасних ринкових умов господарювання;

- оволодіння методами, техніками та технологіями розробки стратегії антикризового управління в публічному секторі;

- формування навичок з нормативно-правового та організаційного регулювання антикризового управління в публічній сфері.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент публічного управління» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

-      основні теоретичні концепції, предмет, методи, завдання науки антикризового управління в публічному секторі;

-      принципи, форми та методи організаційно-нормативного забезпечення антикризового управління в публічному секторі;

-      основні принципи, механізми розробки та реалізації державної антикризової політики;

-      основні засади формування та реалізації антикризової стратегії згідно із цілями сталого розвитку;

-      зарубіжні практики антикризового управління у публічному секторі;

-      сучасні підходи  та інструменти виявлення, запобігання та нівелювання кризових явищ;

-      принципи та інструменти здійснення моніторингу кризових явищ складних соціально-економічних систем;

-      алгоритм прийняття управлінських рішень у кризовій ситуації;

уміти:

-    абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати інформацію, отриману в процесі моніторингу кризових явищ складних соціально-економічних систем ;

-    використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час наукових досліджень та інноваційної діяльності щодо антикризового управління в публічному секторі;

-    нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті управлінські рішення у процесі антикризового управління;

-    займатися саморозвитком, самореалізацією у процесі аналізу та підготовки професійної документації стосовно розробки та реалізації антикризових заходів;

-    володіти арсеналом ефективних антикризових прийомів (інструментів), які дають змогу діагностувати, нівелювати кризові явища та розробляти антикризову стратегію (програму) в публічному управлінні та адмініструванні;

-    здійснювати комунікацію на різних рівнях відповідно до вимог моралі та професійної етики;

-    аналізувати й оцінювати державну антикризову політику та представляти результати її реалізації на державному, регіональному, місцевому рівнях;

-    застосовувати інструменти антикризового регулювання процесів розвитку територій та управління антикризовими програмами на регіональному та місцевому рівнях;

-     формувати проєкти антикризових стратегій та концепцій в публічному секторі;

-    визначати цілі, завдання та інструменти антикризового управління території на різних рівнях з урахуванням специфіки соціально-економічного та політичного розвитку, розробляти рекомендації щодо формування стратегії і тактики державної політики антикризового управління територіями;

приймати обґрунтовані рішення в складних, непередбачуваних та кризових умовах, діяти соціально відповідально та свідомо.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС. 

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент публічного управління»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент публічного управління»