ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»
Статус: ОК.06– для здобуття глибинних знань зі спеціальності
Форма навчання: заочна
Рік, семестр:  ІІ рік навчання, 3,4 семестр
Викладацький склад: Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є оволодіння знаннями щодо теоретичних та практичних аспектів функціонування демократичних механізмів публічного управління та адміністрування та формування на цій основі фахових компетентностей щодо застосування механізмів, методів, інструментів  публічного управління та адміністрування для виконання функцій та реалізації повноважень суб'єкта публічного управління з урахуванням процесів модернізації публічного управління, уміння застосовувати сучасні управлінські технології та інструментарій у практиці публічного адміністрування, в тому числі при наданні публічних послуг, створення нового цілісного знання та/або професійної практики і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем.

Основні завдання навчальної дисципліни:

  • засвоєння поняття демократії та демократичних інституцій в публічному управлінні в умовах трансформації та суспільно-політичних змін;
  • поглиблення знань стосовно основних тенденцій та напрямів, моделей, сучасних концепцій публічного управління та форм сучасної публічної діяльності;
  • аналіз теоретичних та практичних проблем демократичних механізмів публічного управління та адміністрування та формування професійних компетентностей, уміння використовувати управлінський інструментарій, необхідний для підвищення їх ефективності;
  • дослідження адаптації міжнародних та європейських, норм і стандартів в системі механізмів публічного управління та адміністрування;
  • оволодіння технологіями та інструментами публічної влади для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення складних управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного управління та адміністрування в умовах змін.

Зміст дисципліни. 

Дослідження демократизації механізмів публічного управління та адміністрування Трансформація та модернізація публічного управління на демократичних засадах.

Класифікація демократичних механізмів публічного управління та адміністрування та розвиток інституцій публічного управління на демократичних засадах.

Модернізація організаційного механізму публічного управління та адміністрування.

Економічний, фінансовий, інвестиційний механізми публічного управління та адміністрування в процесі економічної трансформації.

Соціальний та політичний механізми публічного управління в процесі суспільної демократизації.

Цифровізація публічного управління та інструменти е-урядування, е-демократії.

Інструменти та технології публічного управління та адміністрування.

Організація та ресурсне забезпечення надання публічних послуг.

Удосконалення методів оцінювання.  контролю, моніторингу, аудиту в системі публічного управління.

Інноваційні технології публічного управління та адміністрування.

Маркетингові технології в системі публічного управління та  адміністрування.

Обсяг курсу – 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»