Економічна політика та моделі державного регулювання

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: І, ІІ рік навчання
Викладацький склад: О. В. Алейнікова, д. держ. упр, професор; директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти ключових компетентностей формування ринково-орієнтованого економічного світогляду та системи знань, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Основні завдання навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Економічна політика та моделі державного регулювання» викладається у відповідності з основними позиціями розроблення економічної політики, тобто забезпечення стійкого неінфляційного економічного зростання на довготривалу перспективу. Уряди можуть стимулювати високі темпи зростання у найближчі перспективи, створюючи при цьому передумови майбутніх проблем у формі непосильного збільшення державного боргу або створення майбутньої позиції за зовнішніми рахунками, які не піддаються фінансуванню. З цього випливає, що завдання запобігання нестабільному стану бюджету в майбутньому може потребувати застосування методів, що спрямовані на консолідацію бюджету, вже у найближчий час. Ці питання можуть розглядатися з точки зору рахунку поточних операцій платіжного балансу, державного боргу і впливу не забезпечених фондами обов'язків, що виникають у зв'язку з фіскальною політикою, яка проводиться.

При розробці економічної політики, спрямованої на підвищення темпів реального економічного зростання або на вирішення проблем високого рівня безробіття, основним завданням є визначення засобів із структурної перебудови. Успіх цих заходів найвірогідніший в умовах макроекономічної стабільності. У цьому випадку бюджетна стабілізація є необхідною умовою структурних реформ. Проведення тих чи інших структурних заходів може також потребувати відповідних змін у податково-бюджетній системі. Очевидним є те, що державне регулювання, як програма дій, засобів, характерне для певного періоду економічного розвитку, де існують значні диспропорції в економіці і які варто звести до мінімуму або ж повністю ліквідувати з метою покращення економічних показників.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

  • вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки,
  • набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.

Зміст дисципліни. Вимірювання результатів економічної діяльності. Макроекономічна нестабільність. Моделі рівноваги економічної системи.
Держава в системі макроекономічного регулювання. Фіскальна політика у моделях мультиплікатора.
Грошовий ринок. Попит, пропонування та рівновага на ринку грошей. Банківська система.
Механізм зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми стабілізації розвитку змішаної економічної системи.
Формування ринкового попиту. Еластичність і пристосування ринку.
Теорія поведінки споживача: мета споживача. Бюджетне обмеження та споживчий вибір.
Фірма: основна мета діяльності. Обмеження виробника: продуктивність ресурсів і витрати виробництва у короткостроковому періоді.
Вибір фірмою оптимального обсягу випуску і конкурентне пропонування у короткостроковому періоді.
Фірми на ринку монополістичної конкуренції. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії. Моделі олігополії.
Неспроможності ринку і необхідність державного втручання в економіку.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна політика та моделі державного регулювання»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Економічна політика та моделі державного регулювання»