Філософія освіти і методологія наукових досліджень

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 28 – Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 – Публічне управління та адміністрування
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:  Публічне управління та адміністрування
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 120 год./ 4 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: Саух П.Ю., д.філос.наук, професор дійсний член НАПН України ukr_filosof@ukr.net

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності до саморозвитку (креативність, творчість, адаптивність, і комунікабельність), формування системного наукового світогляду, професійної і академічної етики та загального культурного кругозору (ЗК01); переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми (ЗК02); оволодіння та розвитку методології наукової, педагогічної та управлінської діяльності (СК01).

Заплановані результати навчання:

  • РН01. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.
  • РН02. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності, демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності.
  •  РН03. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління для розв’язання проблем публічного управління та адміністрування, полілогічно взаємодіяти із світовою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження.

Форма підсумкового контролю - екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія освіти і методологія наукових досліджень»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Філософія освіти і методологія наукових досліджень»