ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1-й рік навчання
Викладацький склад: 

  • Діденко Н.Г., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
  • Букорос Т. О. , кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни.Метою навчальної дисципліни є засвоєння філософсько-методологічного змісту сучасного управління; основних типів, принципів, законів управління; формування культури управлінської діяльності; духовності, соціальної відповідальності майбутніх управлінців, усвідомлення ними творчого характеру та інноваційності управлінської діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

  • засвоєння здобувачами вищої освіти філософсько-методологічного змісту понять «управління», «організація», «суб’єкт і об’єкт управління», «воля», «влада»;
  • вивчення основних типів, принципів і законів управління;
  • обґрунтування соціальної адекватності менеджменту, соціального партнерства, соціальної відповідальності бізнесу;
  • виховання культури управлінської діяльності, творчої особистості майбутніх управлінців.

Зміст дисципліни. Управління як предмет філософського аналізу. Основні типи управління та рівні його дії. Основні принципи і закони управлінської діяльності. Проблеми волі і влади в управлінській діяльності. Соціально-адекватний менеджмент і соціальне партнерство як пріоритети сучасного управління. Аксіологічні аспекти управлінської діяльності. Проблема оптимальності управлінських рішень Творчість та інновації в управлінській діяльності.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»