ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік навчання
Викладацький склад: Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни єотриманняздобувачами вищої освіти системних знань з питань формування та реалізації публічної політики, розвиток здатності розв’язувати складні задачі і проблеми, що виникають під час вироблення та реалізації публічної політики, формування уміння розробляти аналітичні документи для прийняття політичних і управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань з питаньаналізу та формування публічної політики, реалізації публічної політики в Україні та світі, специфіки та перспектив реалізації української моделі публічної політики;
  • формування уміння використовувати теоретичний інструментарій для практичного аналізу політики;
  • отримання навичок експертно-аналітичної діяльності і прогнозування в процесі прийняття стратегічних рішень та їх впровадження;
  • набуття знань та навичок щодо організації моніторингу й оцінювання здійснюваної політики та підготовки відповідних аналітичних документів.

Зміст дисципліни.Поняття, напрями, суб’єкти та інститути публічної політики. Основні підходи і теорії аналізу публічної політики. Принципи і методи аналізу публічної політики.. Цикл вироблення та ресурси публічної політики. Визначення проблем публічної  політики, їх зв’язку з суспільними проблемами і конфліктами. Стратегічне планування  та прогнозування при формуванні публічної політики. Середовище вироблення публічної політики. Основні принципи підготовки, написання і презентації аналітичних документів.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ»