ГНОСЕОЛОГІЧНІ, АКСІОЛОГІЧНІ, ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»
Статус: ОК.02– дисципліна оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: І рік навчання, 1,2 семестр
Викладацький склад: Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти ключовими компетентностями гносеологічних, аксіологічних, праксеологічних аспектів публічного управління, що дозволить сформувати системний науковий світогляд, професійну етику, переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми.

Основні завдання навчальної дисципліни:

  • ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними та методологічними аспектами публічного управління та адміністрування;
  • формування здатності до оволодіння та розвитку методології наукової, педагогічної та управлінської діяльності;
  • розуміння основних концепцій, теоретичних та практичних проблем, принципів сучасного публічного управління для застосування законів, принципів, механізмів методів, технологій та процедур публічної влади в наукових дослідженнях та при виконанні функцій і повноважень суб’єкта публічного адміністрування;
  • уміння розробляти науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення публічного управління та адміністрування;
  • оволодіння навичками науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями публічного управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації;
  • формування  уміння приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Зміст дисципліни. 

Публічне управління в системі суспільних відносин: гносеологічний аспект.

Публічне управління та адміністрування як предмет наукового аналізу.

Розвиток світової управлінської думки та методологія дослідження публічного управління та адміністрування.

Закономірності і принципи розвитку публічного управління та адміністрування.

Теорія організації та поведінки в дослідженнях публічного управління.

Стратегічні напрями розвитку публічного управління та адміністрування як детермінанти практичної діяльності.

Пріоритетні напрями сталого розвитку як детермінанта публічного управління та адміністрування.

Вплив геополітики, світових процесів і міжнародної інтеграції на системні характеристики публічного управління та адміністрування.

Публічна влада і політичний процес: теоретико-методологічні засади дослідження й аналізу.

Актуальні проблеми розвитку публічного управління в умовах децентралізації.

Трансформація публічного управління та аксіологічні аспекти публічної влади.

Адаптація національної системи публічного управління до  європейських стандартів врядування.

Інноваційні аспекти розвитку публічного управління та адміністрування.

Інструменти взаємодії та комунікації публічної влади і громадськості.

Цілі, цінності та аксіологічні аспекти врядування.

 

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ГНОСЕОЛОГІЧНІ, АКСІОЛОГІЧНІ, ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ГНОСЕОЛОГІЧНІ, АКСІОЛОГІЧНІ, ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»