Іноземна мова та академічне письмо

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 28 – Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 – Публічне управління та адміністрування
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:  Публічне управління та адміністрування
Компонент освітньо-наукової програм: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 180 год./ 6 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: І. О. Бондаревська, к. психол. наук, доцент, доцент  кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО» ibondarevskaya@yahoo.com

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності презентувати результати досліджень на всіх рівнях українською та однією з іноземних мов європейського простору (ЗК04); налагоджувати навчально-наукову і міжособистісну взаємодію, співробітництво. (ЗК05); розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування (СК07); набуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукових досліджень іноземною мовою (англійською або іншою мовою Європейського Союзу) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів (СК12).

Заплановані результати навчання:

РН02. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності, демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності.

РН05. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва в професійній та освітній галузі, представляти широкій науковій спільноті та громадськості результати досліджень державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі.

РН08. Уміти готувати проектні запити на фінансування наукових досліджень, розробляти програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки правового і ресурсного забезпечення та добору адекватних механізмів розвитку публічного управління та адміністрування.

РН12. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль провідну роль в організації командної роботи, у томі числі, у міжнародній та мультикультурній групі.

Форма підсумкового контролю - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо»