ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік навчання
Викладацький склад: Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є введення магістрів (аспірантів) у коло питань, які стосуються формування системи знань щодо основних тенденцій і проблем європейської соціальної та гуманітарної політики; особливостей європейської соціальної інтеграції, захисту прав людини;  формування навичок порівняльного аналізу та використання отриманих знань у практичній діяльності для удосконалення соціальної та гуманітарної політики в Україні.

Основними завданнями дисципліни є:

- оволодіння магістрами  основними знаннями про основні напрями європейської соціальної і гуманітарної політики;

- засвоєння основних вимог до   набуття позитивного європейського досвіду, демократичної поведінки та комунікативної взаємодії;

- формування навичок порівняльного аналізу та вивчення знань про спільну європейську спадщину та практичних умінь адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації і захисту своїх прав;

- використання отриманих знань у практичній діяльності, поширюючи серед інших громадян України знання про завдання, які повинні бути вирішені в країні в процесі європейської інтеграції.

Зміст дисципліни. Інституційно-політична система ЄС. Особливості європейської соціальної та гуманітарної інтеграції. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика в країнах ЄС. Основні напрями європейської соціальної політики та соціального прогресу. Соціальний захист в ЄС. Соціальна безпека й якість життя людини в ЄС. Ринок праці в Європі: основні проблеми, тенденції та перспективи працевлаштування. Європейська політика в галузі освіти, професійної підготовки. Європейська молодіжна політика. Гендерна політика в Європі.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА»