ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Рівень вищої освіти:

 • другий (магістерський)
 • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Викладацький склад: Т.О. Букорос, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета дисципліни - введення здобувачів вищої освіти у коло питань з актуальних аспектів європейської інтеграції, зокрема її соціального виміру, розкриття різноманіття і складності соціальної картини сучасної об’єднаної Європи, процесу становлення й розвитку Європейської соціальної моделі, підходів до правового регулювання соціальної сфери.

Основними завданнями дисципліни є:

 • оволодіння здобувачами вищої освіти системою знань щодо теоретичної основи та практичної реалізації ідей європейської інтеграції, системи демократії та належного врядування в ЄС;
 • засвоєння основних вимог до членства в ЄС;
 • підвищення рівня знань та компетентностей щодо проблем та перспектив процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі;
 • знати й аналізувати міжнародно-правовий статус України як сторони в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом та його державами-членами;
 • використання отриманих знань у практичній діяльності щодо забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Україні.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК)

Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної і академічної етики та загального культурного кругозору. 

Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації.

Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення складних управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного управління та адміністрування в умовах змін.

Соціальні навички (soft skills)

 • здатність логічно і критично мислити,
 • здатність самостійно приймати рішення,
 • креативність.

Для поглиблення нормативного змісту підготовки здобувачі вищої освіти при опануванні дисципліни можуть:

знати:

 • основні теорії єдиної Європи, сучасні концепції та моделі європейської інтеграції, зародження і становлення європейської єдності;
 • особливості європейської демократії та управління у сфері політичного, економічного і соціального прогресу;
 • місце України у процесах європейської інтеграції, євроінтеграційні перспективи України;
 • особливості європейської соціальної інтеграції;
 • моделі соціального партнерства;

уміти:

 • визначати тенденції розвитку європейської інтеграції;
 • осмислювати проблемні питання розвитку європейської інтеграції;
 • виявляти характерні риси окремих складових правової системи ЄС;
 • визначати особливості функціонування основних інституцій ЄС;
 • аналізувати передумови, фактори і тенденції розширення Європейської спільноти;
 • здійснювати моніторинг та оцінку виконання завдань європейської політики інтеграції, зокрема втілення положень Угоди про асоціацію;
 • визначати мотиви та стратегічні завдання держави щодо розвитку відносин з ЄС;
 • застосовувати в практичній діяльності порівняльний аналіз демократії, захисту прав людини та управління в ЄС;
 • представляти отримані результати досліджень європейської демократії та належного врядування, брати участь у вирішенні проблем, пов’язаних з застосуванням європейського досвіду в Україні;
 • аналізувати соціальну політику щодо різних груп громадян та соціальних подій;
 • виявляти головні проблеми реалізації євроінтеграційних прагнень України.

Зміст дисципліни.

Методологія європейської соціальної політики та соціального партнерства Інституціонально-політичний устрій Європейського Союзу та особливості соціальної інтеграції.

Основні напрями європейської соціальної політики і соціальний прогрес.

Європейські моделі соціального партнерства.

Основні напрями соціальної інтеграції. Ринок праці в Європі: основні проблеми, тенденції та перспективи зайнятості.

Європейська політика в галузі освіти та професійної підготовки. Формування Загальноєвропейського простору вищої освіти (ЕНЕА).

Основні напрями європейської соціальної політики щодо поліпшення умов життя і роботи громадян. Гендерна політика в Європі.

Європейська політика протидії соціальному виключенню громадян. Основні напрями євроінтеграції у сфері безпеки і охорони здоров’я. Етностратегії в Європі та політика мультикультуралізму.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»