Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 28 – Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 – Публічне управління та адміністрування
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:  Публічне управління та адміністрування
Компонент освітньо-наукової програм: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: Рябова З. В. д.пед.наук, професор, зав.кафедри  менеджменту освіти і права ЦІПО ДЗВО «УМО» Ryabova69@gmail.com

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності вчитися, оволодівати новими знаннями, ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та автономно працювати під час їх реалізації (ЗК03). ініціювати, організовувати та керувати інноваційними проектами на різних рівнях публічного управління та адміністрування ( СК05); планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань; навички управління інформацією; здатність до комунікації, взаємодії; відчуття ваги помилки; здатність прийняття рішень, відповідальність (СК06).

Заплановані результати навчання:

РН03. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління для розв’язання проблем публічного управління та адміністрування, полілогічно взаємодіяти із світовою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження.

РН05. Знати основні засади наукового менеджменту, управління науковими проектами, реєстрації прав інтелектуальної власності.

РН08. Уміти готувати проектні запити на фінансування наукових досліджень, розробляти програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки правового і ресурсного забезпечення та добору адекватних механізмів розвитку публічного управління та адміністрування. \

РН10. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та адміністрування в умовах змін та невизначеності.

РН11. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти, отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове значення.

РН12. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль в організації командної роботи, у томі числі, у міжнародній та мультикультурній групі.

Форма підсумкового контроля - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність»