ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти:

 • другий (магістерський)
 • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: І, ІІ рік навчання
Викладацький склад: Т.О. Букорос, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Метою вивчення дисципліни є введення здобувачів вищої освіти у коло питань, які стосуються знань про політичні аспекти діяльності системи державного управління з вироблення, ухвалення та впровадження державної політики.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: сформувати здібності до аналізу на основі прогностичної функції політології тенденцій та перспектив розвитку державних цілей, державних інститутів, зокрема розвивати вміння пошуку збору, систематизації, обробки, використання економічної, політичної та соціологічної інформації, яка має безпосереднє відношення до державного управління, аналізувати дилеми, що постають перед політико-адміністративною системою та суспільством в ході демократичних трансформацій. Навчальна дисципліна пропонує вектор розгляду процесів державного управління крізь призму політичної аналітики. Адже поєднання знань політичні науки та науки про державну (публічну) політику суттєво збагачує обидві галузі суспільствознавства.

Для поглиблення нормативного змісту підготовки здобувачі вищої освіти під час опанування дисципліни будуть::

знати:

 • сутність і зміст політико-правових засад державного управління у процесі суспільно-політичних перетворень в сучасній Україні;
 • сутність, взаємозв`язок та взаємозумовленість політики, державного управління і влади,
 • особливості політичного процесу в Україні, розуміти його основні тенденції,
 • демонструвати розуміння поточних проблем і перспектив розвитку держави, а також призначення політичних наук, їх ролі у визначенні державної політики. 
 • розуміти принципи функціонування політичної системи, політичну роль партійної системи, структур громадянського суспільства, які здійснюють вплив на формування та діяльність системи державного управління, фактори, що стимулюють залучення широких верств населення до участі у процесах суспільно-політичних перетворень.

вміти:

 • орієнтуватися у проблемах поділу влад, формах державного устрою і формах державного улаштування;
 • встановлювати взаємозв’язок між характеристиками політичної системи і процесами та процедурами вироблення політико-адміністративних рішень, зокрема, з точки зору співвідношення державної й політичної влади, способу розподілу політичної влади в політичній системі;
 • визначати механізми ефективної реалізації політико-організаційних принципів у сфері державної політики;
 • визначати проблеми політичного, соціального, психологічного й процедурного характеру, що виникають при реформуванні політико-адміністративної системи, зокрема, з застосуванням методології аналізу публічної політики;
 • розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади та політичної діяльності, їхню сутність, структуру, характерні ознаки та функції на сучасному етапі;
 • давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних суб’єктів з позицій загальнонаціональних інтересів;
 • розуміти роль участі громадян у політичних процесах, зокрема, у процесах вироблення управлінських рішень, в умовах різних моделей розподілу політичної влади;
 • прогнозувати майбутні шляхи розвитку політико-адміністративної системи, пов’язані з подальшою демократизацією суспільства;
 • синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття, з метою  творчого застосування і виробленні власної державної позиції в суспільно політичному розвитку держави;
 • здійснювати аналіз суспільних процесів і на їх основі визначати основні напрями діяльності політичних інститутів у процесі суспільно-політичних реформ.

Зміст дисципліни.

Сучасні підходи до процесу управління суспільним життям.

Публічна політика в системі управлінських рішень.

Дослідження напрямів державної політики.  

Політичні аспекти процесів вироблення і здійснення публічної політики. Політична боротьба навколо вироблення варіантів політики і вибору найкращого способу дій.

Законодавче оформлення сучасного інституту професійної державної служби в провідних країнах Заходу. Роль і значення «політичної діяльності державного апарату», її зміст і риси, вплив на державне управління. Порівняльний аналіз сучасних методів вивчення «політичної діяльності» і «соціального управління». Вплив інституцій громадянського суспільства на розвиток системи адміністративно-соціального управління.

Правові та неправові форми державного управління. Поняття і види засобів забезпечення законності у сфері державного управління. Децентралізація: види, форми, тенденції.

Політична діяльність держави та політологічні аспекти управлінських процесів.

Політичні проблеми соціального управління як об’єкт дослідження суспільних наук.

Політичні чинники управлінської діяльності. Психологічні особливості індивідуальної і групової політичної поведінки. Політико-управлінське спілкування: зміст, форми, засоби. Реформи як публічна політика.

Усунення соціальних протиріч за допомогою політичного управління. Управління у просторі соціальних норм. Політика як інституціональна управлінська діяльність. Політичне управління і політико-адміністративний менеджмент.

Політична аналітика та консультування у сфері державного управління.

Політичний менеджмент і маркетинг. Політичні паблік рилейшнз як інструмент комунікації в сучасному суспільстві. Політичне консультування.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»