ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»
Статус: ОК.06– для здобуття глибинних знань зі спеціальності
Форма навчання: заочна
Рік, семестр:   ІІ рік навчання, 3,4 семестр
Викладацький склад: 

  • Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ;
  • Є. Г. Карташов, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська
 

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів сучасних знань, умінь і навичок щодо правового регулювання публічного управління та адміністрування, засвоєння існуючої законодавчої бази, що регулює діяльність, яка пов’язана з публічним управлінням та публічною службою, набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, правових принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери.

Завданнями дисципліни є:

–     надати систематизовані знання щодо правового регулювання публічного управління;

–     сформувати уявлення про існуючу законодавчу базу, що регулює діяльність, пов’язану з публічним управлінням та публічною службою;

–     сформувати практичні вміння і навички щодо застосування законів, правових принципів, а також методів, технологій та процедур нормотворчості в управлінні суб’єктами публічної сфери.

Зміст дисципліни. 

Теоретико-методологічні засади та законодавче закріплення права в публічному управлінні. Публічне і приватне право в публічному управлінні. Правове підпорядкування публічної адміністрації конституційним правам і свободам. Принцип правової держави як конституційно-правова настанова. Конституційні засади принципу демократії в діяльності публічної адміністрації. Конституційна організація публічної влади.

Правовий статус та повноваження публічно-владних інституцій.

Прикладні аспекти функціонування правової системи в публічному управлінні. Підготовка та узгодження актів публічної адміністрації.

Вирішення публічно-правових спорів адміністративними судами та Конституційним Судом України. Юридична природа службових відносин в публічному управлінні.

Запобігання корупції в практичній діяльності органів публічної влади.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»