ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти:

 • другий (магістерський)
 • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік навчання
Викладацький склад: В. М. Івкін, кандидат психологічних наук, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія управління» є ознайомлення слухачів з психологічними особливостями процесу управління і закономірностями соціальної взаємодії в організації, а атакож особливостями застосовування методів психологічного дослідження в роботі з персоналом.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • ознайомлення з теоретичними підходами, експериментальними та прикладними дослідженнями в галузі психології управління;
 • оволодіння методами психодіагностики в роботі з персоналом організації;
 • засвоєння основних психологічних закономірностей управлінської діяльності, лідерства та керівництва;
 • опанування методами саморегуляції та технологіями формування організаційної культури;
 • оволодіння навичками постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі психології управління
 • оволодіння знаннями, які відображають зміст і структуру управління;
 • усвідомлення ролі та значущості психологічних компонентів;
 • набуття умінь і навичок ефективного вирішення психолого-управлінських проблем;
 • розвиток потреби до самостійного вивчення психологічної літератури.

Зміст дисципліни.

 • історія розвитку і основний зміст предмету психології управління;
 • категоріальний апарат, необхідний для аналізу і прогнозування процесів, що протікають в організаціях;
 • концепція діяльності та її прикладне застосування щодо управління в різних сферах діяльності людини;
 • сучасні теорії психології управління в різних типах організацій;
 • структура управління в організації, систему мотивації та стимулювання, а основних організаційних процесів;
 • науково-практичні підходи до вирішення практичних завдань в контексті самоуправління, управління колективом та організацією;
 • особливості постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі психології управління
 • основи підвищення результативності реалізації загальних функцій управління з урахуванням впливу психологічних факторів;
 • особливості активності людини й регуляції її поведінки в організації;
 • структура і методика розвитку особистості менеджера в організації;
 • психологія керівництва й лідерства;
 • специфіка міжособистісних відносин в організації та психології управлінського впливу;
 • психологічні аспекти реалізації загальних функцій управління (планування, організовування, мотивування й контролювання);
 • психологічні основи інформаційного забезпечення управління, комунікативної компетентності й прийняття рішень;
 • психологічні аспекти організації праці та професійної діяльності;
 • ролі соціально-психологічної служби у процесі вдосконалення системи управління

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ»