ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Викладацький склад: Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є введення магістрів (аспірантів) у коло питань, які стосуються формування усвідомленої підтримки курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України, засвоєння системи знань про європейську інтеграцію, демократію та управління в ЄС, демократичні принципи економічного, політичного та соціального регулювання на наднаціональному та національному рівнях ЄС, структуру та основні напрями діяльності НАТО; формування здатності виявляти та досліджувати проблеми політики європейської та євроатлантичної інтеграції України; володіти навичками порівняльного аналізу для вирішення завдань публічного управління та адміністрування у сферах європейської та є євроатлантичної інтеграції.

Основними завданнями дисципліни є:

–         оволодіння магістрами (аспірантами) системою знань щодо теоретичної основи та практичної реалізації ідей європейської інтеграції, системи демократії та належного врядування в ЄС;

–         засвоєння основних вимог до членства в ЄС, НАТО, підвищення рівня знань та компетентностей щодо проблем та перспектив процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного Договору (НАТО);

–         розуміння міжнародно-правового статусу України як сторони в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом та його державами-членами;

–         використання отриманих знань у практичній діяльності щодо забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Україні.

Зміст дисципліни.

Європейська інтеграція як основа демократії та управління в ЄС. Структура управління в ЄС та основні європейські інституції. Моделі регіонального та місцевого управління в ЄС. Євроінтеграційна політика України. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС. Трансформація систем забезпечення міжнародної та європейської безпеки. Інституційні засади політики національної безпеки та співпраця України з НАТО.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»