СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік навчання, 3 семестр
Викладацький склад:

  • Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
  • Г. В. Бережна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліниє формування у здобувачів вищої освіти системних знань та розвиток умінь у сфері розроблення та реалізації соціальної і гуманітарної політики, формування здатності розв’язувати складні задачі і проблеми соціальної і гуманітарної політики, ґрунтуючись на сучасних теоріях та кращих практиках, розуміння сутності управління соціальним та гуманітарним розвитком суспільства.

Основними завданнями дисципліни є:

  • розкриття сутності управління соціальним та гуманітарним розвитком суспільства в сучасних трансформаційних умовах;
  • ознайомлення з основними напрямами управління соціальним та гуманітарним розвитком українського суспільства, здійснення соціальної та гуманітарної політики;
  • засвоєння сутності соціального захисту й безпеки людини і суспільства;
  • вивчення досвіду розвинутих країн світу щодо реалізації соціальної та гуманітарної політики, підвищення якості життя та розвитку людського, соціального капіталу;
  • формування навичок науково обґрунтованого управління соціальним і гуманітарним розвитком суспільства;
  • оволодіння методами соціальної роботи в сучасних умовах.

Зміст дисципліни. Соціальний розвиток суспільства. Соціальна політика як суспільний феномен та вид практичної діяльності. Людський розвиток як мета соціальної політики. Система соціального захисту населення в Україні. Соціальна безпека і якість життя людини. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика держави.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА»