Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні

Рівень вищої освіти: третій (доктор філософії)
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукова програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.4 - дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності
Форма навчання: заочна
Рік, семестр:  2, 4
Викладацький склад:
Ковтун О.А., к. держ. упр, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Жукова І.В., к. держ. упр, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні системи професійної компетенції (знань, практичних вмінь та навичок) щодо принципів, інструментів, механізмів, методів та моделей управління змінами та стратегічного планування в публічному управлінні.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • формування навичок критичного аналізу сучасних наукових концепцій і теорій стратегічного управління, в тому числі стратегічного планування та управління змінами;
 • підвищення рівня управлінської компетенції через набуття фахової підготовки в сфері стратегічного планування та управління змінами в публічному управлінні;
 • оволодіння методологією стратегічного планування та управління змінами в діяльності органів публічної влади та місцевого самоврядування;
 • оволодіння методами, техніками та технологіями розробки стратегічних документів в публічному управлінні й адмініструванні;
 • формування знань і навичок щодо прийняття стратегічних рішень, критичного мислення, основаних на сучасних наукових підходах до стратегічного управління в умовах неповноти інформації і постійних змін зовнішнього середовища.

ЗК01. Здатність до саморозвитку (креативність, творчість, адаптивність, і комунікабельність), формування системного наукового світогляду в сфері стратегічного планування та управління змінами в публічному управлінні, професійної і академічної етики та загального культурного кругозору.

ЗК03. Здатність вчитися, оволодівати новими знаннями, ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти щодо управління змінами, розробки та реалізації стратегій (концепцій, планів) в публічному управлінні, автономно працювати над їх розробкою та реалізацією..

ЗК04. Здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях українською та однією з іноземних мов європейського простору.

ЗК05. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво під час розробки та реалізації стратегічних документів та управлінні змінами в публічному управлінні.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей:

СК01. Здатність до оволодіння та розвитку методології стратегічного планування та управління змінами в публічному управлінні.

СК02. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати експертизу стратегічних документів, аналітичних довідок, пропозицій, доповідей в галузі стратегічного планування та управління змінами в публічному управлінні.

СК03. Здатність кваліфіковано здійснювати освітню діяльність, забезпечувати належний рівень якості наукових/навчально-методичних продуктів, послуг чи процесів та позитивну динаміку навчальних досягнень суб’єктів освітньої діяльності.

СК04. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку стратегічного планування та управління змінами на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації; розуміти цілі і особливості освітніх систем.

СК06. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань в галузі стратегічного планування та управління змінами; навички управління інформацією; здатність до комунікації, взаємодії; відчуття ваги помилки; здатність прийняття рішень, відповідальність.

СК07. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень щодо стратегічного планування та управління змінами на всіх рівнях публічного управління та адміністрування.

СК08. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронної демократії до потреб сталого розвитку.

СК09. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні методики викладання, технології, в тому числі адміністративно-управлінські, організаційні, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності, оптимально використовувати методи, та форми навчання у практичній викладацькій діяльності.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання в умовах впровадження змін в публічному управлінні.

СК11. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення складних управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного управління та адміністрування в умовах змін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • основні теоретичні концепції, предмет, методи, завдання науки стратегічного управління, зокрема стратегічного планування та управління змінами;
 • принципи, форми, методи, моделі, інструменти стратегічного планування та управління змінами у публічному управлінні;
 • особливості стратегічного планування на загальнодержавному,
 • регіональному та місцевому рівнях; 
 • зміст, процедури, особливості реалізації та оцінювання ефективності процесу стратегічного управління у публічній сфері;
 • особливості застосування стратегічного планування, моделі та методи стратегічного прогнозування розвитку (змін), системного підходу до формування стратегій (концепцій, планів) у публічній сфері;
 • методологію та інструментарій стратегічного управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю;

уміти:

 • абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати інформацію, отриману в процесі досліджень стратегічних документів органів публічної влади та місцевого самоврядування;
 • розробляти стратегічні плани у публічній сфері, визначати стратегічні цілі, формулювати стратегічне бачення вирішення суспільних проблем розвитку та змін;
 • критично осмислювати проблемні питання стратегічного планування та управління змінами у публічному управлінні;
 • володіти методологією та методами наукового дослідження, наукового обґрунтування стратегій розвитку публічної сфери (або її складових), відповідних стратегічних програм і проєктів та забезпечення ефективної їх реалізації;
 • нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті управлінські рішення у процесі стратегічного планування та управління змінами в публічному управлінні;
 • займатися саморозвитком, самореалізацією у процесі аналізу та підготовки стратегічної документації в сфері публічного управління;
 • відбирати та аналізувати інформацію щодо процесів стратегічного планування та управління змінами на основі ефективного зарубіжного досвіду у сфері публічного управління;
 • приймати обґрунтовані стратегічні рішення в складних, непередбачуваних та умовах опору змінам, діяти соціально відповідально та свідомо;
 • визначати та вирішувати проблемні питання в щодо стратегічного планування та управління змінами у публічному управлінні.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні»