СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти:

 • другий (магістерський)
 • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: І, ІІ рік навчання
Викладацький склад: А.В. Шмагун, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Метою вивчення дисципліни є формування комплексу професійної компетентності слухачів, щодо системи електронного урядування з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, за для покращення рівня і якості державних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку публічної служби.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок з електронного урядування, налагодження ефективних комунікацій з метою кращої підготовки до співробітництва та взаємодії в інформаційному суспільстві та суспільстві знань; формування навичок самостійної роботи з традиційною літературою та джерелами в Інтернеті; розвиток логічного та аналітичного мислення; вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи і принципи електронного урядування; придбання практичних навичок з надання адміністративних послуг в системі електронного урядування.

Для поглиблення нормативного змісту підготовки здобувачі вищої освіти під час опанування дисципліни будуть::

знати: 

 • організацію групових форм внутрішньо організаційної комунікації;
 • категорійно-понятійний апарат проблематики інформаційного суспільства та електронного урядування;
 • загальні принципи, методи та моделі електронного урядування;
 • класифікацію, ієрархію та систему адміністративних послуг;
 • нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування;
 • сутність, значення та основні етапи формування електронного уряду в Україні;
 • основні принципи, напрями і механізми трансформації системи публічного управління в Україні у відповідності з вимогами інформаційного суспільства;
 • організаційну систему управління впровадженням електронного урядування в Україні;

вміти:

 • оцінювати та аналізувати стан електронного урядування;
 • застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо інформаційної політики;
 • оцінювати стан ведення органами державної влади та місцевого самоврядування своїх електронних інформаційних ресурсів;
 • використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері;
 • здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів державної влади та місцевого самоврядування до впровадження сучасних інформаційно- комунікаційних технологій;
 • організовувати обробку документації з метою здійснення інформаційного забезпечення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи або організації засобами сучасних інформаційно- комунікаційних технологій;
 • застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень.

Зміст дисципліни.

Історія виникнення е-врядування. Основні фактори впливу на розвиток та впровадження електронного врядування. Електронне врядування як одна з базових технологій інформаційного суспільства та етап впровадження інформаційно- комунікаційних технологій у діяльність особи, суспільства та держави. Зв’язок електронного урядування з міжнародною ініціативою «Партнерство «Відкритий уряд». Основні принципи електронного урядування. Основні цілі та стратегічні завдання електронного врядування як невід’ємні компоненти державної політики в сфері електронного врядування. Технологічні, організаційні, політичні аспекти електронної демократії. Співвідношення електронної демократії та електронного урядування на практиці. Електронна демократія як атрибут захисту громадянами своїх інтересів і визначених форм співпраці з державою за допомогою технологій електронного урядування. Класифікація електронних інформаційних ресурсів. Організаційна структура електронних інформаційних ресурсів. Електронні інформаційні ресурси органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Національний депозитарій електронних інформаційних ресурсів. Нормативно- правова база з питань електронних інформаційних ресурсів. Основні підходи та моделі до побудови електронного уряду. Архітектура електронного уряду. Елементи електронного уряду. Портали – основна інформаційно-технологічна форма організації комунікацій в електронному урядуванні. Портали органів публічної адміністрації: актуалізація, контент, інтерфейс, дизайн. Геоінформаційні системи в електронному урядуванні.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»