ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1-й рік навчання
Викладацький склад:

  • Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
  • Т. О.  Букорос, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни.Метою навчальної дисципліни є оволодіння базовими знаннями щодо теоретичних та практичних аспектів здійснення публічної влади та формування на цій основі відповідних вмінь та навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного управління, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • оволодіння знаннями щодо історії та змісту публічного управління;
  • аналіз основних концепцій, теоретичних та практичних проблем, принципів сучасного публічного управління;
  • вивчення закономірностей, принципів, методів, механізмів публічного управління та їх практичного застосування в сучасних умовах; 
  • засвоєння змісту управлінської діяльності, її форм, методів, засобів, закономірностей і тенденцій розвитку сучасного публічного врядування.

Зміст дисципліни.Публічне управління в системі суспільних відносин: сутність і зміст, основні категорії, поняття. Розвиток світової управлінської думки та її вплив на публічне управління. Методологія та принципи публічного управління. Інституційне та організаційне забезпечення публічного управління та його трансформація. Соціально-економічні,  культурно-історичні  та   інші джерела виникнення та тенденції розвитку публічного управління. Загальні принципи організації публічного управління в рамках моделі New Public Management. Good Governance: понятійний апарат, сутність та види, моделі. Історичні етапи еволюції публічного управління в Україні.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»