УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

Рівень вищої освіти: 

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК - дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1-й рік навчання
Викладацький склад: Діденко Н.Г., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними теоретичними та практичними навичками управління інноваційною діяльністю організації, формування практичних навичок щодо принципів, прийомів і методів реалізації інноваційної політики організацій, форм інновацій, методів та основного інструментарію щодо їх створення й реалізації, побудови системи управління інноваційними процесами та їх державного регулювання, опанування практичних методів управління інноваціями та оцінювання ефективності інноваційної діяльності організацій.

Основними завданнями дисципліни є:

  • визначення та аналіз сутності основних сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій організації та процесу розробки й реалізації інновацій, інноваційних процесів та інноваційної діяльності організацій з урахуванням їх застосування на практиці в умовах України;
  • ознайомлення з методами творчого пошуку інноваційних проектів та розробки інновацій;
  • визначення методичних принципів організації інноваційної діяльності як на рівні окремої організації, так і на рівні країни в цілому;
  • обґрунтування розробки, фінансування та стимулювання інноваційних проектів, визначення вартості інтелектуального продукту, що покладено в основу інноваційної пропозиції, та рівня її конкурентоспроможності серед альтернативних варіантів.

Зміст дисципліни. Сутність понять управління інноваціями. Інноваційна діяльність як об’єкт управління. Державна підтримка інноваційних процесів. Організаційні форми інноваційної діяльності. Управління інноваційним розвитком організації. Управління інноваційним проектом. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ»