УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмежень
Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1-й рік, 2-й семестр
Викладацький склад: Бережна Г.В., кандидатка економічних наук, доцентка
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та нормативно-методичних положень з основ управління міжнародними проєктами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні проєкти та програми, підготовки та подання проєктних заявок до міжнародних програм, управління проєктами з використанням міжнародних стандартів.

Завдання навчальної дисципліни: оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями, які відображають зміст, структуру та методологію розроблення й управління міжнародними проєктами і програмами; формування вмінь та навичок вирішення управлінських проблем і реалізації проєктних ініціатив за допомогою проєктних технологій; формування розуміння інноваційної значущості міжнародних проєктів та програм в умовах інтеграції та глобалізації світової економічної системи.

Зміст дисципліни. Стандарти проєктного менеджменту. Загальна характеристика управління міжнародними проєктами та програмами. Процеси управління міжнародними проєктами та програмами. Міжнародні програми і гранти як джерела фінансування досліджень. Міжнародні проєкти і програми розвитку вищої освіти та науково-технологічної галузі. Міжнародні державні і приватні фонди. Організаційні питання управління міжнародними проєктами та програмами. Особливості формування та реалізації міжнародних проєктів на сучасному етапі. Пошук джерел фінансування проєктів та мобілізація ресурсів. Управління ризиками в міжнародних проєктах і програмах.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ»